Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), te članka 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/16), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O PRIVREMENOM
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR
SARAJEVO", D.O.O.

 

I

 

U Rješenju o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", broj 10/16), stavak II mijenja se i glasi:

 

"II

 

Privremeni Nadzorni odbor iz stavka I ovog Rješenja imenuje se na period do okončanja postupka kojim će se izvršiti konačno imenovanje na način, po postupku i uz poštivanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), te odredbama Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 20/16).

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1306/2016
03. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.