Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. st. (2) i (4) Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE
NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR
SARAJEVO", D.O.O.

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., u sastavu:
1.     Amra Đendušić
2.     Mirjana Vučić
3.     Mirsađa Jahić
4.     Danijela Marija Zovko
5.     Munevera Bečirović.
Tehnički tajnik ovog povjerenstva je Bjanka Alajbegović.

 

II

 

Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, provjeri njihovu formalno-pravnu ispravnost, sastavi listu s užim izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i provede intervju sa tim kandidatima te listu sa pripadajućom dokumentacijom dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

III

 

Predsjedniku, članovima i tehničkom tajniku Povjerenstva pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa
državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1304/2016
03. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.