Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. st. (2) i (4) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE
NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR
SARAJEVO", D.O.O.

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., u sastavu:
1.     Amra Đendušić
2.     Mirjana Vučić
3.     Mirsada Jahić
4.     Danijela Marija Zovko
5.     Munevera Bečirović.
Tehnički sekretar ove komisije je Bjanka Alajbegović.

 

II

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, provjeri njihovu formalno-pravnu ispravnost, sastavi listu sa užim izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i provede intervju sa tim kandidatima, te listu sa pripadajućom dokumentacijom dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

III

 

Predsjedniku, članovima Komisije i tehničkom sekretaru pripada naknada čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1304/2016
03. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.