Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici, održanoj 16.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ANALIZU
ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA

 

I

 

Formira se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, shodno točki 2. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1371/2015 od 07.10.2015. godine, u sljedećem sastavu:
1.     Hidajet Halilović, Federalno ministarstvo pravde, predsjednik;
2.     prof. dr. Meliha Povlakić, Pravni fakultet u Sarajevu, predstavnik akademske zajednice, član;
3.     Nadira Karavdić, Federalno pravobraniteljstvo, član;
4.     Mirsad Hajdarević, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, član;
5.     Zdenko Antunović, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, član;
6.     Nezim Ćatić, Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, član;
7.     Amra Vučijak, Federalno ministarstvo trgovine, član;
8.     Davorka Jukić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član;
9.     Elrnir Jahić, Federalno ministarstvo financija, član;
10.   Željko Mišić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član;
11.   Nikolina Radovan, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član;
12.    Benjamin Mešak, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član;
13.    Zerina Konjhodžić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član;
14.    Amira Mašović,  Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, član;
15.    Munevera Bečirović, Federalno ministarstvo kulture i športa, član;
16.    Snježana Bodnaruk, Federalno ministarstvo zdravstva, član;
17.    Jasmina Pašić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član;
18.    Rasim Tiro, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član;
19.    Goran Brkić, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, član.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stručnog radnog tijela obavljat će Federalno ministarstvo pravde.

 

II

 

Zadatak radnog tijela iz točke I ovog rješenja je, da izvrši detaljnu analizu Zakona o stvarnim pravima uz sagledavanje problema koji su se pojavili u njegovoj dosadašnjoj primjeni, kao i drugih zakonskih propisa čija primjena je uvjetovana Zakonom o stvarnim pravima, te da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi informaciju o tome koji zakoni i podzakonski propisi moraju biti usuglašeni sa Zakonom o stvarnim pravima i o eventualnoj potrebi za izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima, a radi harmonizacije propisa iz imovinsko-pravne oblasti.

 

III

 

Rok za izvršenje obveze utvrđene u točki II ovog rješenja je 90 dana od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Stručno radno tijelo obvezno je donijeti Poslovnik o radu.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1290/16
16. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.