Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06} i članka 5. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici, održanoj 16.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Senada Milanović, imenuje se za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, ispred Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

 

II

 

Mandat imenovanog člana iz točke I ovog rješenja, traje do isteka mandata ostalim članovima Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, koji su imenovani Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/15).

 

III

 

U Rješenju o razrješenju člana i imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/15) u točki II riječi "Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" zamjenjuju se riječima "Zeničko-dobojskog kantona".
U ostalom dijelu Rješenju o razrješenju člana i imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/15), ostaje na snazi.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1288/2016
16. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.