Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, S/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. a) stav (3) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 98/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici, održanoj 08.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA
ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti, zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, imenovani Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/12), i to:
1.     Marijana Milinović, predsjednik
2.     Avdo Hebib, član
3.     Fahrudin Kurtović, član
4.     Lidija Korać, član
5.     Medina Hadžiahmetović, član
6.     Rada Lukić, član
7.     Šima Sabljić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1265/2016
08. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.