Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici, održanoj 08.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG
ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE
ZDRAVSTVENOG STANJA

 

I

 

Privremeno se imenuje, na period od najviše tri (3) mjeseca, Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, i to u sastavu:
1.     Adnan Efendić, predsjednik
2.     Darislav Paponja, član i
3.     Asja Gojačić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1264/2016
08. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.