Temeljem članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdrav­stvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici, održanoj 08.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA INSTITUTA
ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG
STANJA

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti članovi Nadzornog odbora Insti­tuta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja imenovani Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicin­sko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/11), zbog isteka mandata i to:
1.     Fehim Bekan, predsjednik
2.     Darislav Paponja, član i
3.     Adnan Efendić, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1263/2016
8. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.