Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 30. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 38. sjednici, održanoj 22.01.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA
REGULATORNE KOMISIJE ZA ENERGIJU U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

(1)    Za vršioce dužnosti članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Regulatorna komisija), iz reda zaposlenika Regulatome komisije, privremeno se imenuju:
- Bešo Jasmin, dipl. inženjer elektrotehnike u Regulatornoj komisiji - vršilac dužnosti člana iz reda bošnjačkog naroda,
- Sanela Pokrajčić, dipl. inženjer elektrotehnike, privremeni član Regulatorne   komisije - vršilac dužnosti člana iz reda hrvatskog naroda,
- Vladenka Milović, dipl. ekonomistica, asistent za nabavke i AF-poslove u Regulatornoj komisiji -vršilac dužnosti člana iz reda srpskog naroda.
(2)   Imenovanje iz stava (1) ove tačke vrši se na period do okončanja   procedure imenovanja članova Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošena, a objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 142/2016
22. januara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.