ZAKON
O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Predmet zakona

 

Ovim se zakonom uređuju uvjeti za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava, postupak preuzimanja, prava i obveze sudionika u postupku preuzimanja te nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava.

 

Članak 2.

 

Značenje pojedinih izraza i načini preuzimanja

 

(1) Pojedini izrazi uporabljeni u ovome zakonu imaju sljedeće značenje:
a) ciljno društvo je društvo koje namjerava preuzeti jedna ili više osoba i predstavljaju:
1) otvoreno dioničko društvo sukladno Zakonu o gospodarskim društvima sa sjedištem u
Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), izuzev zatvorenog
investicijskog fonda utemeljenog sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje
investicijskih fondova, a ciljno je društvo i društvo koje ispunjava uvjete za otvoreno
dioničko društvo prema zakonima u mjestu njegova sjedišta, ukoliko nema sjedište u
Federaciji;
2) iznimno od stavka (1) točka a) alineja 1) ovoga članka, pod ciljna društva potpadaju i zatvorena dionička društva prema Zakonu o gospodarskim društvima, sa sjedištem u Federaciji, ukoliko imaju temeljni kapital najmanje u iznosu 2.000.000,00 KM i najmanje 30 dioničara;
3) zatvorena dionička društva, bez obzira na temeljni kapital i broj dioničara, čije su dionice
uvrštene u trgovanje na burzu ili drugo uređeno javno tržište i kojima je bilo trgovine u razdoblju šest mjeseci prije nastanka obveze objave ponude za preuzimanje po ovom zakonu ili ako je obveza nastala na temelju stjecanja tih dionica na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu;
b) ponuda za preuzimanje je javno objavljena ponuda, obvezna ili dragovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i na način određen ovim zakonom, s tim što ponuda za preuzimanje može istodobno biti upućena i za stjecanje prioritetnih dionica bez prava glasa;
c) stjecatelj je fizička ili pravna osoba koja stječe ili je stekla dionice s pravom glasa ciljnog društva;
d) ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja je sukladno odredbama ovoga zakona dužna objaviti ponudu za preuzimanje ili je objavila namjeru objave ponude za preuzimanje;
e) dionice s pravom glasa su sve dionice ciljnog društva izdane s pravom glasa;
f) Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Registar) je gospodarsko društvo prema Zakonu o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04);
g) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) je institucija Federacije prema Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04 i 92/13);
h) ovlašteni sudionik na tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: ovlašteni sudionik) pravna je osoba koja ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj: 85/08 i 109/13).
(2) Pod burzom i drugim uređenim javnim tržištem podrazumijeva se, u smislu ovoga zakona, i multilateralna trgovinska platforma koja se uspostavlja i radi sukladno zakonu i propisima Komisije. Multilateralna trgovinska platforma je multilateralni sustav kojim upravlja ovlašteni
sudionik na tržištu vrijednosnih papira ili tržišni operater, a koji spaja ponudu i potražnju za financijskim instrumentima više zainteresiranih strana.
Tržišni operater je osoba ili osobe koje vode i/ili upravljaju poslovanjem uređenog javnog tržišta. Tržišni operater može biti i samo uređeno javno tržište.
(3) Ponuditelj može preuzimanje provesti putem Registra, burze ili drugog uređenog javnog tržišta i ovlaštenog sudionika za brokerske poslove (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba za preuzimanje), što se obvezatno naznačava u ponudi za preuzimanje. Ponuditelj može
ovlaštenog sudionika za brokerske poslove ovlastiti za obavljanje svih ili pojedinih radnji u preuzimanju po ovom zakonu u njegovo ime.

 

Članak 3.

 

Načela

 

U postupku preuzimanja i u ostvarivanju prava i obveza sudionici postupka preuzimanja dužni su se pridržavati sljedećih načela:
a) dioničari ciljnog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje imaju jednak položaj u postupku preuzimanja;
b) dioničarima ciljnog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje mora se omogućiti da na temelju potpunih informacija i dovoljno vremena mogu odlučiti o ponudi za preuzimanje;
c) uprava i nadzorni odbor ciljnog društva dužni su u razdoblju provođenja postupka preuzimanja postupati u najboljem interesu ciljnog društva;
d) ponuditelj i ciljno društvo dužni su provesti postupak preuzimanja tako da ciljno društvo ne bude spriječeno u svome poslovanju dulje od rokova predviđenih ovim zakonom;
e) zbog trgovanja dionicama ponuditelja, ciljnog društva i drugih društava koja sudjeluju u postupku preuzimanja, ne smije doći do poremećaja na tržištu;
f) ponuditelj može objaviti ponudu za preuzimanje tek nakon što u cijelosti osigura novčanu naknadu i druge vrste naknada koje su propisane odredbama ovoga zakona.

 

Članak 4.

 

Objave

 

(1) Objave predviđene ovim zakonom objavljuju se u najmanje dvoje dnevnih novina koje se izdaju na području Federacije, ukoliko ovim zakonom za pojedine slučajeve nije drukčije
određeno.
(2) Ukoliko ciljno društvo ima sjedište u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu, a preuzimanje se obavlja u Federaciji, objave se objavljuju u po najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji i Republici Srpskoj.
(3) Smatra se da je obveza objave izvršena ako su prije isteka roka oglašivači prihvatili narudžbe za objavu u prvom sljedećem izdanju.
(4) Iznimno od odredbe stavka (1) ovoga članka, smatra se da je u slučaju izmjene ponude za preuzimanje, konkurentske ponude i povlačenja ponude za preuzimanje, obveza objave
izvršena objavom u jednim novinama, uz prihvaćanje narudžbe za objavu u prvom sljedećem izdanju drugih novina.
(5) Dokaz o prihvaćanju narudžbe za objavu i dokaz o objavi dostavljaju se Komisiji, najkasnije narednog radnog dana od objave.
(6) Osim u slučajevima obvezatne objave sukladno odredbama ovoga zakona, ponuditelju i osobama koje s njim djeluju zajednički te članovima Uprave i nadzornog odbora ciljnog
društva zabranjena je svaka druga komunikacija s javnošću.

 

II. ZAJEDNIČKO DJELOVANJE

 

Članak 5.

 

Pojam

 

(1) Osobe koje djeluju zajednički su fizičke i/ili pravne osobe koje surađuju međusobno ili s ciljnim društvom na temelju sporazuma, izričitog ili prešutnog, usmenog ili pisanog, čiji
je cilj stjecanje dionica s pravom glasa, usklađeno ostvarivanje prava glasa ili sprječavanje druge osobe u provedbi postupka preuzimanja.
(2) Za sljedeće se osobe smatra da djeluju zajednički:
a) osobe koje povezuju samo okolnosti u svezi sa stjecanjem dionica, kao što su:
1) vrijeme ili razdoblje u kojem su stjecale dionice;
2) mjesto stjecanja;
3) način stjecanja;
4) odredbe ugovora o stjecanju;
5) vrijednost stečenih dionica;
6) druge okolnosti koje su dovele do stjecanja dionica koje ukazuju na usklađenost u stjecanju
ili zajedničkoj namjeri;
b) članove uprave ili nadzornog odbora društava koja djeluju zajednički;
c) članove uprave ili nadzornog odbora s društvima u kojima su članovi tih tijela;
d) osobe koje su skupštini ciljnog društva predlagale imenovanje ili razrješenje članova nadzornog odbora, statusne promjene ciljnog društva kao i odluke za čije je donošenje potrebna dvotrećinska većina zastupljenih dionica s pravom glasa na skupštini i koje
su glasovale za donošenje takvih odluka.
(3) Pravne osobe, te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički kad jedna od njih neposredno ili posredno kontrolira drugu ili druge pravne osobe.
(4) Smatra se da fizička i/ili pravna osoba kontrolira pravnu osobu ako ima:
a) neposredno ili posredno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu pravne osobe;
b) neposredno ili posredno više od 25% glasačkih prava na skupštini pravne osobe;
c) sve su te osobe pod kontrolom treće osobe i/ili su treće osobe pod kontrolom članova iste grupacije na temelju njihova osnivanja;
d) pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama pravne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma;
e) neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.
(5) Gospodarska društva djeluju zajednički i ako su međusobno povezana u smislu odredbi Zakona o gospodarskim društvima.
(6) Fizičke osobe djeluju zajednički ako su u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do prvog stupnja zaključno, te ako su bračni ili izvanbračni partneri.
(7) Smatra se da zajednički djeluju i društvo za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi kojima ono upravlja. Smatra se da zajednički djeluju i dva ili više
društava za upravljanje i investicijski fondovi kojima ta društva upravljaju, ukoliko su ta društva za upravljanje investicijskim fondovima povezana prema odredbama ovoga članka.
(8) Komisija će općim aktom bliže urediti kriterije za utvrđivanje zajedničkog djelovanja iz stavka (2) ovoga članka.

 

Članak 6.

 

Posljedice zajedničkog djelovanja

 

(1) Uspostava odnosa zajedničkog djelovanja na temelju sporazuma iz članka 5. stavak (1) ovoga zakona izjednačena je sa stjecanjem dionica s pravom glasa.
(2) Dionicama s pravom glasa stjecatelja dodaju se dionice s pravom glasa osobe koja s njim djeluje zajednički.
(3) Kad obveza objave ponude za preuzimanje nastane uspostavom odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz članka 5. stavak (1) ovoga zakona ili u slučaju kad jedna od
osoba koje djeluju zajednički stekne dionice tako da tim stjecanjem nastane obveza objave ponude za preuzimanje, svaka od tih osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovim zakonom, a smatra se da je obvezi objave ponude za
preuzimanje udovoljeno ako ponudu za preuzimanje objavi bilo koja od osoba koje djeluju zajednički.
(4) U slučaju iz stavka (3) ovoga članka, ciljno društvo ne može biti ponuditelj.

 

Članak 7.

 

Odgovornost za obveze

 

Osobe koje djeluju zajednički solidarno odgovaraju za ispunjenje svih obveza propisanih ovim zakonom.

 

III. POSTUPAK PREUZIMANJA

 

Članak 8.

 

Utvrđivanje broja i postotka glasova

 

(1) Pri utvrđivanju broja dionica s pravom glasa ciljnog društva koje drži ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički, u smislu ovoga zakona, u obzir će se uzeti dionice s pravom
glasa ciljnog društva:
a) koje su te osobe stekle;
b) koje su te osobe prenijele na treće osobe kao osiguranje, osim ako je ta osoba ovlaštena samostalno ostvarivati pravo glasa iz tih dionica neovisno o uputama te osobe;
c) za koje je u korist tih osoba utemeljeno pravo plodouživanja;
d) koje ponuditelj može steći izjavom volje, kao što je opcija za kupnju dionica i sl;
e) koje su tim osobama povjerene, ako one mogu pravo glasa iz tih dionica ostvarivati samostalno, po vlastitoj ocjeni, bez posebnih uputa dioničara.
(2) U smislu ovoga zakona, postotak dionica s pravom glasa u ciljnom društvu izračunava se u odnosu na sve dionice ciljnog društva izdane s pravom glasa, uključujući i vlastite
dionice ciljnog društva i dionice kod kojih je ostvarivanje prava glasa isključeno ili ograničeno zakonom ili drugim propisom.
(3) U smislu stavka (1) točka a) ovoga članka, smatrat će se da su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa kad zaključe pravni posao ili nastankom drugog pravnog temelja za prijenos dionica, neovisno o prijenosu dionica i upisu kod Registra, te neovisno o tomu što je pravni posao zaključen pod odgodnim uvjetom.

 

Članak 9.

 

Obvezna ponuda za preuzimanje

 

(1) Osoba koja neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući zajednički, stekne dionice s pravom glasa ciljnog društva, tako da, zajedno s dionicama koje je već stekla, prijeđe prag od 25 % dionica s pravom glasa ciljnog društva (u daljnjem tekstu: kontrolni prag), dužna je objaviti ponudu za preuzimanje, sukladno odredbama ovoga zakona.
(2) Nakon što prijeđe kontrolni prag i objavi ponudu za preuzimanje, osoba iz stavka (1) ovoga članka dužna je objaviti ponudu za preuzimanje i kada, samostalno ili djelujući zajednički, neposrednim ili posrednim stjecanjem dionica s pravom glasa ciljnog društva poveća postotak dionica s pravom glasa za više od 10% (u daljnjem tekstu: dodatni prag).
(3) Iznimno od stavka (2) ovoga članka, ponudu za preuzimanje ta osoba je dužna objaviti i ako nakon ponude za preuzimanje, samostalno ili djelujući zajednički, neposrednim ili posrednim stjecanjem dionica s pravom glasa ciljnog društva poveća postotak dionica s pravom glasa za manje od 10%, ako tim stjecanjem prelazi prag od 75% dionica s pravom glasa (u daljnjem tekstu: konačni prag).
(4) Obvezu objave ponude za preuzimanje, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, nema osoba koja:
a) je ponudu za preuzimanje objavila sukladno stavku (2) ovoga članka;
b) nakon ponude za preuzimanje, objavljene sukladno st. (1) i/ili (2) ovoga članka ima najmanje 75% dionica s pravom glasa;
c) je ponudu za preuzimanje objavila sukladno članku 14. stavak (3) ovoga zakona.
(5) Osoba kojoj je, sukladno odredbama ovoga članka, nastala obveza objave ponude za preuzimanje, dužna je o nastanku obveze dostaviti obavijest Komisiji, ciljnom društvu, burzi i
drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje, te istu objaviti sukladno članku 4. stavak (1) ovoga zakona, najkasnije narednog radnog dana od dana nastanka obveze objave ponude za preuzimanje.
(6) Posrednim stjecanjem dionica s pravom glasa smatra se stjecanje kontrole u smislu članka 5. stavak (4) ovoga zakona.

 

Članak 10.

 

Dragovoljna ponuda za preuzimanje

 

(1) Osoba koja nije obvezna objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga zakona, a namjerava izvršiti preuzimanje, ponudu za preuzimanje može objaviti samo
pod uvjetima i na način određen ovim zakonom.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka, osoba koja namjerava izvršiti preuzimanje dužna je o namjeri objave ponude za preuzimanje dostaviti obavijest Komisiji, ciljnom društvu, burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje, te ju objaviti.
(3) Objavom obavijesti iz stavka (2) ovoga članka, za osobu koja namjerava izvršiti preuzimanje nastaje obveza objave ponude za preuzimanje pod uvjetima i na način određen
ovim zakonom.
(4) Obveza objave ponude za preuzimanje nastaje i u slučaju kada ponuditelj objavi obavijest koja ne sadrži podatke iz članka 22. stavak (1) toč. a), b), c) i d) ovoga zakona i/ili ju objavi na drugi način, a iz objavljene obavijesti proizilazi da ponuditelj, samostalno ili djelujući zajednički, ima namjeru izvršiti preuzimanje ciljnog društva.
(5) U slučaju konkurentskih ponuda, ništavno je svako stjecanje dionica s pravom glasa ciljnog društva od strane budućeg konkurentskog ponuditelja od trenutka objave namjere za preuzimanje prvog ponuditelja.

 

Članak 11.

Obavijesti o objavi ponude za preuzimanje

 

(1) Obavijesti iz članka 9. stavak (5) i članka 10. stavak (2) ovoga zakona moraju sadržati podatke iz članka 22. Stavka (1) toč. a), b), c) i d) ovoga zakona, te izjavu ponuditelja da
će u ovome zakonu propisanom roku objaviti ponudu za preuzimanje.
(2) Uprava burze i drugog uređenog javnog tržišta na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje može zaprimljene obavijesti iz stavka (1) ovoga članka, prije objave, uporabiti samo u svrhu odlučivanja treba li obustaviti trgovanje dionicama ciljnog društva.
(3) Ciljno društvo dužno je najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obavijesti iz stavka (1) ovoga članka obavijestiti Komisiju o prijemu i sadržaju zaprimljene obavijesti iz stavka (1) ovoga članka te o svim postupcima ili pregovorima s ponuditeljem ili osobama koje djeluju zajednički s ponuditeljem, ili o tomu da takvi postupci ili pregovori nisu u tijeku.

 

Članak 12.

 

Izjava o namjeri objave ponude za preuzimanje

 

(1) Komisija može od fizičke i/ili pravne osobe zatražiti izričitu izjavu o namjeri preuzimanja, ako situacija na tržištu vrijednosnih papira ukazuje na moguće preuzimanje, a posebice kada:
a) okolnosti ukazuju na postojanje sporazuma o preuzimanju, ili
b) opseg trgovanja i cijena dionica ciljnog društva na burzi ili uređenom javnom tržištu značajnije su se mijenjali, ili
c) fizička i/ili pravna osoba na drugi način izražava namjeru izvršiti preuzimanje, kao što je komuniciranje s javnošću i sl.
(2) Izjavu iz stavka (1) ovoga članka fizička i/ili pravna osoba dužna je dostaviti Komisiji najkasnije narednog radnog dana od dana kada je primila zahtjev Komisije za davanje
izjave.
(3) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka, Komisija može zahtijevati od ciljnog društva izričitu izjavu o tomu je li upoznato s namjerom preuzimanja, kao i o tomu je li do objave namjere preuzimanja bilo pregovora ili dogovora s osobom/osobama iz stavka (1) ovoga članka. Ciljno društvo dužno je dostaviti ovu izjavu Komisiji najkasnije narednog radnog dana od dana kada je zaprimilo zahtjev Komisije za davanje izjave.
(4) Na zahtjev Komisije, fizička i/ili pravna osoba i ciljno društvo dužni su izjavu koju dostavljaju Komisiji objaviti i dostaviti burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje
su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje.

 

Članak 13.

 

Zabrana izbjegavanja postupka preuzimanja i isključenje prava glasa

 

(1) Nije dopuštena ponuda upućena dioničarima ciljnog društva s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa ako tim stjecanjem nastaje obveza objave ponude za preuzimanje.
(2) Nije dopušten javni ili drugi poziv upućen dioničarima ciljnog društva na davanje ponude s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa ako tim stjecanjem nastaje obveza objave
ponude za preuzimanje.
(3) U sljedećim slučajevima ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički ne mogu ostvariti pravo glasa iz dionica ciljnog društva koje prelaze prag na temelju kojeg nastaje
obveza za objavu ponude prema članku 9. ovoga zakona:
a) kada, nakon nastupanja obveze objave ponude za preuzimanje, u zakonskom roku ne podnesu zahtjev za odobrenje objave ponude za preuzimanje, od dana kad su došli u zakašnjenje do dana izvršenja ove obveze;
b) kada Komisija odbije ili odbaci zahtjev za odobrenje objave ponude za preuzimanje, od dana donošenja rješenja kojim se odbija ili odbacuje isti zahtjev do dana donošenja rješenja kojim Komisija odobrava objavu ponude za preuzimanje;
c) kada, nakon što im je Komisija odobrila objavu ponude za preuzimanje, istu ne objave u zakonskom roku, od dana kad su došli u zakašnjenje do dana izvršenja ove obveze.

 

Članak 14.

 

Izuzetci od obveze objave ponude za preuzimanje

 

(1) Stjecatelj nije dužan objaviti ponudu za preuzimanje ako:
a) stekne dionice ciljnog društva nasljeđivanjem;
b) stekne dionice ciljnog društva diobom bračne stečevine;
c) stekne dionice ciljnog društva u postupku povećanja temeljnog kapitala, izdavanjem dionica putem zatvorene ponude, a skupština ciljnog društva na kojoj se donosi odluka o povećanju temeljnog kapitala odobri da stjecatelj može steći dionice s pravom glasa
ciljnog društva bez obveze objave ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objave ponude za preuzimanje;
d) stekne dionice ciljnog društva u izdavanju dionica putem javne ponude;
e) stekne dionice ciljnog društva koje je stečajni dužnik u stečajnom postupku, odnosno kao vjerovnici stječu dionice društava sukladno Zakonu o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06);
f) stekne dionice ciljnog društva naplatom potraživanja osiguranim založnim pravom nad dionicama, pod uvjetom da te dionice otuđi u roku godine dana od dana stjecanja;
g) stekne dionice ciljnog društva u postupku pripajanja ili spajanja gospodarskih društava;
h) stekne dionice izdavatelja u postupku svojinske transformacije, pod uvjetom da prethodno nije stjecao dionice;
i) stekne dionice ciljnog društva, pod uvjetom da je postotak ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa u vlasništvu stjecatelja i osobe s kojima je zajednički djelovao u prethodnoj ponudi za preuzimanje nepromijenjen u odnosu na postotak koji su te osobe imale nakon završetka postupka preuzimanja i pod uvjetom da odnos zajedničkog djelovanja i dalje postoji;
j) stekne dionice ciljnog društva promjenom oblika organiziranja gospodarskog društva;
k) pravna osoba stekne dionice ciljnog društva od druge pravne osobe čiji su članovi ili dioničari neposredno ili posredno iste osobe ili kad stekne dionice prijenosom radi restruktuiranja unutar koncerna ili holdinga;
l) stekne dionice ciljnog društva u zamjenu za isplatu dividende, ako je takva mogućnost predviđena zakonom, a skupština ciljnog društva odobri da stjecatelj može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objave ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objave ponude za preuzimanje;
m) nakon provedene ponude za preuzimanje stekne dionice ciljnog društva prijenosom između osoba koje su djelovale zajednički u ponudi za preuzimanje;
n) stjecanjem dionica ciljnog društva drži postotak dionica s pravom glasa koji je jednak ili manji od postotka dionica s pravom glasa koji drži drugi dioničar ciljnog društva koji je objavio ponudu za preuzimanje;
o) u roku šest mjeseci od dana kada je postao punopravni vlasnik dionica koje je stekao iz osnova osiguranja sukladno Zakonu o tržištu vrijednosnih papira, iste otuđi;
p) je to određeno posebnim propisom.
(2) Odobrenje iz stavka (1) toč. c) i l) ovoga članka, skupština ciljnog društva daje dvotrećinskom većinom glasova dionica zastupljenih na skupštini, ne računajući glasove
stjecatelja i osoba koje s njim djeluju zajednički.
(3) Osobe iz stavka (1) ovoga članka koje su izuzete od obveze objave ponude za preuzimanje dužne su u slučaju daljnjeg stjecanja dionica ciljnog društva objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovim zakonom.
(4) Federacija, kanton i općina u Federaciji, kao stjecatelji dionica s pravom glasa ciljnog društva nisu dužni objaviti ponudu za preuzimanje ako u roku 14 dana od dana nastanka obveze objave ponude za preuzimanje obavijeste Komisiju i ciljno društvo da namjeravaju otuđiti višak dionica iznad praga od 25%, pod uvjetom da taj višak dionica i otuđe u roku šest mjeseci. Bosna i Hercegovina i njezina tijela, odnosno institucije dužni su objaviti ponudu
za preuzimanje i u svemu ostalom postupati po ovom zakonu samo ako je to određeno zakonom Bosne i Hercegovine.
(5) Ovlašteni sudionik na tržištu vrijednosnih papira nije dužan objaviti tender ponudu za preuzimanje ako stekne dionice po osnovi dilerskog posla, posla potpore tržištu i osiguranja
izdavanja vrijednosnih papira, ako ima dozvolu Komisije za obavljanje tih poslova i ako ih otuđi u roku godine dana od dana stjecanja. O izvršenom stjecanju, odnosno otuđenju
dionica ovlašteni sudionik na tržištu vrijednosnih papira dužan je obavijestiti Komisiju, burzu i drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene dionice u trgovanje i ciljno društvo, u roku sedam dana od dana stjecanja, odnosno otuđenja dionica.
(6) Stjecatelj koji neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući zajednički, stekne dionice s pravom glasa ciljnog društva, tako da, zajedno s dionicama koje je već stekao, pređe kontrolni prag za najviše 3% dionica s pravom glasa, nije dužan objaviti ponudu za preuzimanje ako višak iznad kontrolnog praga otuđi drugoj osobi, koja s njim nije u
zajedničkom djelovanju prema članku 5. ovoga zakona, u roku tri radna dana od dana stjecanja. O otuđenju dionica stjecatelj je dužan obavijestiti Komisiju, burzu i drugo
uređeno javno tržište na koje su uvrštene dionice u trgovanje i ciljno društvo, u roku dva radna dana od dana otuđenja dionica.

 

Članak 15.

 

Uvid u podatke kod Registra

 

Kada je za ponuditelja nastala obveza objave ponude za preuzimanje, ciljno društvo, odnosno Registar dužni su ponuditelju, na njegov zahtjev, omogućiti uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice ciljnog društva koji se vode kod Registra.

 

Članak 16.

 

Cijena u ponudi za preuzimanje

 

(1) Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički dužni su za sve dionice iste klase ponuditi jednaku cijenu, odnosno jednak broj zamjenskih dionica.
(2) Cijena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od najviše cijene po kojoj su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze.
(3) Ako je prosječna cijena dionica ostvarena na burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje viša od cijene iz stavka (2) ovoga članka, ponuditelj je dužan ponuditi višu cijenu, s tim da se prosječna cijena izračunava za svaku burzu ili drugo uređeno javno tržište kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na burzi ili drugom uređenom javnom tržištu u posljednja tri mjeseca prije nastanka obveze za objavu
ponude za preuzimanje.
(4) Ako ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički nisu u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze stekli dionice s pravom glasa, cijena u ponudi ne može biti niža
od prosječne cijene ostvarene na burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje.
(5) Ako je ponuditelj stekao dionice u izdavanju, cijena u ponudi ne može biti niža od prosječne cijene ostvarene na burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice
ciljnog društva uvrštene u trgovanje.
(6) Ako ponuditelj i/ili osoba koja s njim djeluje zajednički, protivno odredbi članka 40. ovoga zakona, stekne ili otuđi dionice ciljnog društva po cijeni višoj od cijene iz st. (2), (3)
i (4) ovoga članka, dužan je u ponudi za preuzimanje ponuditi višu cijenu.
(7) Ako ponuditelj zahtjev za odobrenje objave ponude za preuzimanje ne podnese u roku iz članka 24. stavak (1) ovoga zakona, prosječna cijena iz stavka (3) ovoga članka izračunava se kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na burzi ili/i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje za svako sljedeće tromjesečje posebice, počevši od tromjesečja koje prethodi danu nastanka obveze za objavu ponude za
preuzimanje do dana podnošenja zahtjeva, s tim da je ponuditelj dužan u ponudi za preuzimanje ponuditi najmanje najvišu tromjesečnu prosječnu cijenu izračunatu u navedenom razdoblju, ako je ta cijena viša od cijene iz stavka (2) ovoga članka.
(8) Ako ponuditelj ili osoba koja s njim djeluje zajednički u roku jedne godine od dana proteka roka trajanja ponude za preuzimanje, stekne dionice ciljnog društva koje su bile
predmetom ponude, po cijeni koja je viša od cijene iz ponude, dužan je dioničarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplatiti razliku u cijeni u roku sedam dana od dana stjecanja.
(9) Obveza iz stavka (8) ovoga članka ne odnosi se na stjecanja dionica u slučaju povećanja temeljnog kapitala ili preustrojstva ciljnog društva sukladno Zakonu o gospodarskim društvima ili u slučaju stjecanja dionica ciljnog društva u zamjenu za isplatu dividende, ako je ta mogućnost predviđena zakonom.

 

Članak 17.

 

Naknada u ponudi za preuzimanje

 

(1) Ponuditelj kao naknadu za preuzimanje dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje može ponuditi:
a) novac (novčana naknada);
b) zamjenske dionice (zamjenska naknada);
c) srazmjeran dio novca i zamjenskih dionica u kojem slučaju ponuditelj omjer novca i zamjenskih dionica može slobodno odrediti (kombinirana naknada).
(2) Kada ponuditelj za preuzimanje dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje nudi zamjensku ili kombiniranu naknadu, dužan je ponuditi novčanu naknadu kao alternativu.
(3) Zamjenske dionice moraju biti uvrštene najmanje u istu kotaciju ili kotaciju istog stupnja transparentnosti kao i dionice koje su predmetom ponude za preuzimanje, biti iste klase kao i dionice koje su predmetom ponude za preuzimanje i ne mogu biti pod teretom.
(4) Komisija općim aktom bliže uređuje uvjete pod kojima ponuditelj u ponudi za preuzimanje može ponuditi zamjensku ili kombiniranu naknadu.

 

Članak 18.

 

Obveza osiguranja naknade

 

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objave ponude za preuzimanje, ponuditelj je dužan osigurati naknadu za preuzimanje svih dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje.
(2) Stavak (1) ovoga članka shodno se primjenjuje u slučaju izmjene ponude po višoj cijeni.

 

Članak 19.

 

Način osiguranja novčane naknade

 

(1) Radi osiguranja novčane naknade, ponuditelj je dužan uplatiti novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje i/ili dostaviti neopozivo bankarsko jamstvo na prvi poziv izdano na iznos potreban za plaćanje svih dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje, sukladno odredbama ovoga zakona.
(2) Rok trajanja bankarskog jamstva ne može biti kraći od 15 dana od posljednjeg dana roka za plaćanje dionica iz članka 37. stavak (2) ovoga zakona.
(3) Ponuditelj, osoba koja s njim djeluje zajednički i ciljno društvo ne mogu izdati bankarsko jamstvo iz stavka (1) ovoga članka.
(4) Ponuditelj ne može raspolagati novčanim sredstvima iz stavka (1) ovoga članka, osim radi isplate za dionice koje su bile predmetom ponude.

 

Članak 20.

 

Deponiranje zamjenskih dionica radi osiguranja

 

Radi osiguranja zamjenske ili kombinirane naknade, ponuditelj je dužan na poseban račun kod Registra deponirati zamjenske dionice.

 

Članak 21.

 

Ugovaranje poslova preuzimanja

 

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objave ponude za preuzimanje, ponuditelj je dužan s osobom putem koje će se obavljati preuzimanje zaključiti ugovor o obavljanju poslova u svezi s preuzimanjem dioničkog društva, sukladno zakonu.
(2) Ovlaštene osobe za preuzimanje svojim općim aktom bliže uređuju ugovaranje i obavljanje poslova preuzimanja.
(3) Pri zaključivanju ugovora iz stavka (1) ovoga članka, ponuditelj je dužan dati sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova deponiranja dionica, kao i za obavljanje drugih poslova u svezi s preuzimanjem.

 

Članak 22.

 

Obvezatni sadržaj ponude za preuzimanje

 

(1) Ponuda za preuzimanje mora sadržavati sve neophodne podatke kako bi dioničari mogli odlučiti o prihvaćanju, a naročito:
a) tvrtku, sjedište i adresu u sjedištu ciljnog društva, visinu temeljnog kapitala te podatke o klasi i broju dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje čine temeljni kapital ciljnog društva;
b) tvrtku, oblik organiziranja, sjedište i adresu u sjedištu, odnosno ime, prezime i adresu ponuditelja;
c) tvrtku, oblik organiziranja, sjedište i adresu u sjedištu, odnosno ime, prezime i adresu osoba koje s ponuditeljem djeluju zajednički te opis načina zajedničkog djelovanja;
d) podatke o klasi i broju (u apsolutnom i relativnom iznosu) dionica i glasova ciljnog društva koje drži ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički;
e) podatke o klasi dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje;
f) postotak dionica koji čini uvjet iz članka 23. stavak (3) ovoga zakona, ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana;
g) nedvosmislenu izjavu da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima ciljnog društva, za stjecanje svih dionica koje su predmetom ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima;
h) cijenu koju se ponuditelj obvezuje platiti po dionici i sporazum o načinu raspodjele dionica deponiranih u postupku preuzimanja izdavatelja na osobe koje djeluju zajednički;
i) kada ponuda uključuje zamjensku ili kombiniranu naknadu, podatke o zamjenskim dionicama i pravima koja iz njih proizilaze, cijeni zamjenskih dionica, uvjetima zamjene i izdavatelju zamjenskih dionica;
j) izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje;
k) rok plaćanja;
l) rok trajanja ponude za preuzimanje;
m) tvrtku, sjedište i adresu u sjedištu Registra;
n) upute o načinu i učincima deponiranja dionica te drugim pravima i obvezama dioničara koji deponiraju dionice, a posebice o pravu dioničara na povlačenje dionica i odustajanje od prihvaćanja ponude za preuzimanje;
o) namjeru ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva i, u mjeri u kojoj na to utječe ponuda za preuzimanje, u pogledu budućeg poslovanja društva ponuditelja;
p) strateške planove ponuditelja u odnosu na ciljno društvo i moguće posljedice provedbe tih planova na politiku upošljavanja i radnopravni status uposlenika ciljnog društva i društva ponuditelja, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima ciljno društvo i društvo ponuditelj obavlja svoju djelatnost;
r) namjeru ponuditelja u svezi s upravom ciljnog društva i podatke o novčanim i nenovčanim davanjima kao i drugim pogodnostima koje se daju ili čine vjerojatnim članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva;
s) visinu obeštećenja za ograničenja i/ili ukidanja prava dioničara kao posljedicu pravila o ograničenju iz članka 44. ovoga zakona, ako se isti primjenjuje, te pojedinosti o načinu isplate i metodi korištenoj za utvrđivanje obeštećenja;
t) ostale uvjete ponude za preuzimanje.
(2) Komisija može tražiti od ponuditelja dopunu podataka iz sadržaja ponude za preuzimanje.
(3) Uz ponudu za preuzimanje koju dostavlja Komisiji, ponuditelj je dužan priložiti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji sljedeće isprave:
a) isprave o pravnim poslovima kojima su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice ciljnog društva u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze za objavu ponude za preuzimanje, a u slučaju stjecanja i otuđenja dionica protivno odredbi
članka 40. ovoga zakona i isprave o tim pravnim poslovima;
b) izjavu ponuditelja i osoba koje s njim djeluju zajednički da, osim pravnih poslova iz točke a) ovoga
stavka, nisu zaključivali druge pravne poslove u cilju stjecanja dionica ciljnog društva;
c) potvrdu ovlaštene osobe za preuzimanje o osiguranju naknade za preuzimanje svih dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje;
d) potvrdu burze i/ili drugog uređenog javnog tržišta na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje, izdanu na zahtjev ponuditelja, o prosječnoj cijeni iz članka 16. st. (3) i (6) ovoga zakona;
e) ugovor s Registrom o obavljanju poslova deponiranja dionica i ugovor s ovlaštenim osobama za preuzimanje o obavljanju poslova preuzimanja;
f) prethodnu suglasnost mjerodavne institucije, u slučajevima kada je to zakonom propisano;
g) izvode iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv oblik organiziranja, sjedište i adresa u sjedištu, popis osoba ovlaštenih za zastupanje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u prijevodu na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini po ovlaštenom sudskom tumaču, ako je ponuditelj i osoba koja s njim djeluje zajednički pravna osoba sa sjedištem u inozemstvu;
h) izjavu kojom imenuje opunomoćenika (tvrtka, sjedište, adresa u sjedištu, odnosno ime i prezime, adresa za fizičku osobu) za dostavu pismena u Bosni i Hercegovini, ako je pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu;
i) ostalu dokumentaciju na zahtjev Komisije;
j) dokaz o uplati naknade Komisiji.
(4) Ako su isprave, koje se prilažu uz ponudu za preuzimanje, pisane na stranom jeziku, dostavljaju se i u prijevodu na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini po ovlaštenom sudskom tumaču.

 

Članak 23.

 

Uvjetovanje ponude za preuzimanje

 

(1) Obvezu kupnje dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje ponuditelj ne može ničim uvjetovati.
(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, prvi ponuditelj može u ponudi za preuzimanje odrediti da predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je utemeljen teret.
(3) Dragovoljnu ponudu za preuzimanje ponuditelj može uvjetovati dostizanjem određenog praga uspješnosti koji ne može biti niži od kontrolnog praga. Ako u ponudi za preuzimanje ukupan postotak deponiranih dionica s pravom glasa, zajedno s ukupnim postotkom dionica s pravom glasa koje ponuditelj već drži sukladno članku 8. ovoga zakona, ne premašuje prag uspješnosti, ponuditelj ne može preuzeti deponirane dionice, a u slučaju da se deponiranim
dionicama premašuje prag uspješnosti, ponuditelj je dužan preuzeti deponirane dionice, pod objavljenim i propisanim uvjetima.

 

Članak 24.

 

Zahtjev za odobrenje objave ponude

 

(1) Ponuditelj je dužan u roku 30 dana od dana nastanka obveze objave ponude za preuzimanje podnijeti Komisiji zahtjev za odobrenje objave ponude za preuzimanje,
ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavak (3) ovoga zakona.
(2) Radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti značajnih za odlučivanje, Komisija može od ponuditelja zatražiti i dodatnu dokumentaciju.
(3) Komisija će o zahtjevu ponuditelja iz stavka (1) ovoga članka donijeti rješenje u roku 14 dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(4) Zahtjev ponuditelja smatrat će se urednim kada Komisija utvrdi:
a) da je ponuditelj dostavio ponudu za preuzimanje, sve isprave iz članka 22. stavak (3) ovoga zakona i dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije;
b) potpunost i vjerodostojnost podataka iz ponude za preuzimanje i isprava priloženih uz zahtjev za odobrenje objave ponude za preuzimanje, sukladno članku 22. st. (1) i (3) ovoga zakona.
c) da je cijena u ponudi za preuzimanje određena sukladno odredbama ovoga zakona.

 

Članak 25.

 

Odbacivanje zahtjeva za objavu ponude

 

(1) Kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i sve isprave iz članka 22. stavak (3) ovoga zakona, Komisija će od ponuditelja zatražiti da uredi zahtjev i dostavi nedostajuću dokumentaciju te odrediti rok u kojem je dužan to učiniti.
(2) Ako ponuditelj u ostavljenom roku ne postupi po traženju Komisije iz stavka (1) ovoga članka, smatrat će se da zahtjev nije ni podnesen, a Komisija donosi zaključak kojim se zahtjev odbacuje.

 

Članak 26.

 

Odgovornost za točnost i potpunost podataka u ponudi za preuzimanje

 

(1) Komisija ne odgovara za točnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje.
(2) Ako u ponudi za preuzimanje nedostaju podatci koji bi mogli utjecati na odluku o prihvaćanju ponude za preuzimanje ili su u ponudi za preuzimanje navedeni neistiniti ili netočni podatci, sve osobe koje su sudjelovale u izradi ili pripremi ponude za preuzimanje solidarno odgovaraju dioničarima ciljnog društva za moguću štetu koja bi zbog toga nastala.

 

Članak 27.

 

Objava ponude za preuzimanje

 

(1) Ponudu za preuzimanje ponuditelj je dužan objaviti u roku sedam dana od dana prijema rješenja iz članka 24. stavak (3) ovoga zakona.
(2) Ponuda za preuzimanje objavljena nakon isteka roka iz stavka (1) ovoga članka je valjana.
(3) Ponudu za preuzimanje i izmjenu ponude za preuzimanje ponuditelj je dužan dostaviti ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva, Registru, kao i ovlaštenoj osobi za preuzimanje, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema rješenja Komisije iz članka 24. stavak (3) i članka 29. stavak (2) ovoga zakona.
(4) Najkasnije narednog radnog dana nakon objave ponude za preuzimanje, ciljno društvo je dužno obavijestiti dioničare o sadržaju ponude za preuzimanje objavom sadržaja na svojoj
internet stranici, ukoliko je ima, i putem internet stranice Komisije, Registra i uređenog javnog tržišta, te dostavom svakom dioničaru posebice, prema listi dioničara od Registra, putem elektroničke pošte ukoliko ima adresu za prijem elektroničke pošte, u kojem slučaju se smatra da je ponuda dioničaru dostavljena osobno. Dioničaru koji to zahtijeva, ciljno društvo dužno je dati sve informacije kojima raspolaže u svezi s ponudom za preuzimanje, kao i
za sve izmjene ponude.
(5) Najkasnije narednog radnog dana nakon objave ponude za preuzimanje, ciljno društvo je dužno o ponudi za preuzimanje obavijestiti predstavnike uposlenika, odnosno uposlenike ako nema predstavnika uposlenika.

 

Članak 28.

 

Rok trajanja ponude za preuzimanje

 

(1) Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana objave. Rok trajanja ponude za preuzimanje počinje teći od dana kasnije objave.
(2) Rok iz stavka (1) ovoga članka produljit će se u slučaju objave izmjene ponude za preuzimanje ili objave konkurentske ponude.
(3) U slučaju objave izmjene ponude za preuzimanje, rok trajanja ponude za preuzimanje produljit će se za sedam dana.
(4) Krajnji rok trajanja ponude za preuzimanje i konkurentske ponude ne može biti dulji od 60 dana od dana objave prve ponude za preuzimanje.

 

Članak 29.

 

Izmjena ponude za preuzimanje

 

(1) Izmjena ponude za preuzimanje mora biti objavljena najkasnije 10 dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(2) Komisija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje objave izmjene ponude za preuzimanje donijeti rješenje u roku pet dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(3) Ponudu za preuzimanje ponuditelj može izmijeniti na način da povisi ponuđenu cijenu i/ili ponudi veći broj zamjenskih dionica. Kada povisuje cijenu, ponuditelj mora ponuđenu
cijenu povisiti za najmanje 10 %.
(4) Do isteka roka iz stavka (1) ovoga članka ponuditelj je dužan ispuniti sljedeće uvjete:
a) ishoditi rješenje Komisije o odobrenju objave izmjene ponude za preuzimanje;
b) objaviti izmjenu ponude za preuzimanje;
c) osigurati razliku naknade za plaćanje dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje;
d) o izmjeni ponude za preuzimanje obavijestiti Registar i ovlaštenu osobu za preuzimanje.
(5) Ukoliko ponuditelj sukladno odredbama ovoga zakona izmijeni ponudu za preuzimanje, smatrat će se da su dioničari koji su prihvatili ponudu za preuzimanje prihvatili i izmjenu ponude za preuzimanje.

 

Članak 30.

 

Konkurentska ponuda

 

(1) Konkurentska ponuda je ponuda za preuzimanje koju, sukladno odredbama ovoga zakona, treća osoba može objaviti samo za vrijeme trajanja ponude za preuzimanje i koja se odnosi na iste dionice ciljnog društva kao i ponuda za preuzimanje.
(2) Konkurentska ponuda za preuzimanje mora biti objavljena najkasnije 10 dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje i ne kasnije od 28 dana prije isteka krajnjeg roka od 60 dana iz članka 28. stavak (4) ovoga zakona.
(3) U slučaju objave konkurentske ponude, rok trajanja ponude za preuzimanje produljuje se do isteka roka trajanja konkurentske ponude. Ponuditelj je dužan o produljenju roka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti obavijest ciljnom društvu, burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva, Registru i ovlaštenoj osobi za preuzimanje, te ju objaviti na način i u roku određenom ovim zakonom za ponudu.
(4) Na konkurentsku ponudu shodno se primjenjuju odredbe ovoga zakona koje se odnose na ponudu za preuzimanje.

 

Članak 31.

 

Uvjeti za konkurentsku ponudu

 

(1) Konkurentska ponuda može biti objavljena samo po cijeni višoj od cijene u ponudi za preuzimanje, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 29. stavak
(3) ovoga zakona.
(2) Konkurentska ponuda može se uvjetovati dostizanjem određenog praga uspješnosti samo ako je prag uspješnosti određen i u ponudi za preuzimanje i ako nije dostignut do objave konkurentske ponude.
(3) Prag uspješnosti u konkurentskoj ponudi ne može biti viši od praga uspješnosti iz ponude za preuzimanje.

 

Članak 32.

 

Odbijanje konkurentske ponude

 

Komisija će odbiti zahtjev za odobrenje objave konkurentske ponude ako utvrdi da je špekulativnog karaktera ili da joj je cilj promjena cijene dionica koje su predmetom ponude
za preuzimanje.

 

Članak 33.

 

Povlačenje ponude za preuzimanje

 

(1) Ponudu za preuzimanje ponuditelj može povući u slučaju:
a) objave konkurentske ponude po višoj cijeni,
b) stečaja ciljnog društva.
(2) Odredbe stavka (1) ovoga članka shodno se primjenjuju na povlačenje konkurentske ponude.
(3) Ponuditelj je dužan o povlačenju ponude za preuzimanje obavijestiti Komisiju, burzu i drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva, ciljno
društvo, Registar kao i ovlaštenu osobu za preuzimanje, najkasnije narednog radnog dana od dana donošenja odluke o povlačenju.
(4) Povlačenje ponude za preuzimanje ponuditelj mora objaviti najkasnije pet dana prije proteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(5) Povlačenje ponude za preuzimanje proizvodi pravne učinke danom objave.

 

Članak 34.

 

Nalog za deponiranje, prodaju i kupnju dionica i zaključenje ugovora

 

(1) Dionice se deponiraju preknjižavanjem s računa dioničara na poseban račun otvoren za potrebe deponiranja dionica radi prihvaćanja ponude za preuzimanje.
(2) Dionice iz stavka (1) ovoga članka deponiraju se na temelju naloga koji Registru daje dioničar neposredno, ukoliko se preuzimanje vrši putem Registra, odnosno putem
ovlaštenog sudionika za brokerske poslove dioničara, kada se preuzimanje vrši putem burze ili drugog uređenog javnog tržišta i ovlaštenog sudionika za brokerske poslove.
(3) Dioničar otkazuje prihvaćanje ponude nalogom za preknjižavanje dionica s računa za deponiranje na račun dioničara na način iz stavka (2) ovoga članka.
(4) Kada se preuzimanje vrši putem Registra i ovlaštenog sudionika za brokerske poslove, davanjem naloga iz stavka (1) ovoga članka za deponiranje dionica kod Registra smatra se da je ponuda prihvaćena i ugovor o kupoprodaji dionica zaključen. U slučaju kada se preuzimanje vrši putem burze ili drugog uređenog javnog tržišta ugovor o kupoprodaji dionica smatra se zaključenim spajanjem kupovnog i prodajnog naloga prema općem aktu burze ili drugog uređenog javnog tržišta.
(6) Komisija općim aktom bliže uređuje sadržaj naloga za deponiranje, prodaju i kupnju dionica ciljnog društva.

 

Članak 35.

 

Povlačenje deponiranih dionica i raskid ugovora

 

(1) Dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(2) Povlačenje dionica ima učinak odustanka od prihvaćanja ponude za preuzimanje, odnosno učinak raskida ugovora.

 

Članak 36.

 

Odricanje od prava na povlačenje dionica

 

Dioničar se ne može odreći prava na povlačenje dionica.
Ponuditelj se ne može pozivati na izjavu dioničara o odricanju od prava na povlačenje dionica.

 

Članak 37.

 

Plaćanje i prijenos dionica na temelju ponude za preuzimanje

 

(1) Ako je dioničar deponirao dionice sukladno uvjetima iz ponude za preuzimanje, obveza plaćanja nastaje za ponuditelja istekom roka trajanja ponude za preuzimanje, osim u slučajevima iz članka 23. stavak (3) i članka 33. ovoga zakona.
(2) Rok za plaćanje deponiranih dionica je sedam dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, odnosno tri dana ako se preuzimanje vrši putem burze ili drugog uređenog javnog tržišta. Ukoliko se preuzimanje ne vrši putem Registra, banka depozitar ovlaštenog sudionika za brokerske poslove obavješćuje Registar najkasnije narednog radnog dana nakon uplate za dionice.
(3) Nakon isplate deponiranih dionica ponuditelju se vraća višak novčanih sredstava, bankovno jamstvo ili zamjenske dionice.

 

Članak 38.

 

Troškovi

 

(1) Ponuditelj snosi troškove deponiranja dionica, plaća cijenu dionica, snosi troškove prijenosa dionica, kao i sve ostale troškove koji proizilaze iz ponude za preuzimanje.
(2) Troškove u preuzimanju ovlaštenom sudioniku za brokerske poslove prodavca dionica kod preuzimanja putem burze ili drugog uređenog javnog tržišta plaća banka depozitar ponuditelja prilikom isplate za dionice.

 

Članak 39.

 

Izvješće o preuzimanju

 

(1) Ovlaštena osoba za preuzimanje dužna je izvješće o preuzimanju dostaviti Komisiji, ciljnom društvu, burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva i Registru, najkasnije narednog radnog dana od dana isteka roka za plaćanje dionica koje su predmetom ponude za preuzimanje na način predviđen ovim Zakonom za objavu ponude za preuzimanje.
(2) Izvješće o preuzimanju sadrži sljedeće podatke:
a) tvrtku, oblik organiziranja, sjedište i adresu u sjedištu pravne osobe, odnosno ime, prezime i adresu ponuditelja fizičke osobe;
b) tvrtku, oblik organiziranja, sjedište i adresu u sjedištu pravne osobe, odnosno ime, prezime i adresu fizičkih osoba koje s ponuditeljem djeluju zajednički;
c) tvrtku i adresu u sjedištu ciljnog društva;
d) broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje;
e) broj deponiranih dionica koje je ponuditelj isplatio (u apsolutnom i relativnom iznosu);
f) broj deponiranih dionica za koje je sporna činjenica deponiranja ili povlačenja;
g) broj i postotak dionica ciljnog društva koje ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju, pojedinačno i ukupno, stječu nakon ponude za preuzimanje.
(3) Ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana sukladno članku 23. stavak (3) ovoga zakona i ako u ponudi ne bude deponirano dovoljno dionica, ovlaštena osoba za preuzimanje dužna je bez odgađanja o tomu, kao i o ukupnom broju deponiranih dionica, obavijestiti svakog
dioničara koji je deponirao dionice, Komisiju, ciljno društvo i ponuditelja.
(4) Komisija je dužna u roku tri radna dana od dana prijema izvješća iz st. (1) i (3) ovoga članka donijeti rješenje o uspješnosti preuzimanja, a Registar najkasnije narednog
radnog dana vrši prijenos dionica.
(5) Ponuditelj je dužan u roku tri radna dana od dana prijema rješenja iz stavka (5) ovoga članka objaviti obavijest o uspješnosti preuzimanja na način predviđen ovim zakonom
za objavu ponude za preuzimanje.

 

Članak 40.

 

Zabrana stjecanja i otuđenja dionica s pravom glasa

 

(1) Od trenutka zaključenja pravnog posla stjecanja dionica ciljnog društva, kojim nastaje obveza objave ponude za preuzimanje do isteka roka trajanja ponude, dionice koje su
predmetom ponude za preuzimanje, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički ne mogu steći niti se smiju obvezivati da će ih steći na drugi način osim ponudom za preuzimanje.
(2) Od trenutka zaključenja pravnog posla stjecanja dionica ciljnog društva, kojim nastaje obveza objave ponude za preuzimanje do isteka roka trajanja ponude, ponuditelj i
osobe koje s njim djeluju zajednički ne mogu otuđiti niti se obvezivati da će otuđiti dionice koje su predmetom ponude za preuzimanje, izuzev u slučaju iz članka 14. ovoga
zakona.
(3) Odredbe st. (1) i (2) ovoga članka shodno se primjenjuju i u slučaju objave obavijesti o namjeri objave dragovoljne ponude za preuzimanje.

 

Članak 41.

 

Mišljenje ciljnog društva

 

(1) U roku sedam dana od dana objave ponude za preuzimanje, uprava i nadzorni odbor ciljnog društva dužni su putem internet stranice burze i drugog uređenog javnog tržišta
objaviti obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje koje mora sadržati:
a) mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade;
b) mišljenje o namjeri ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva;
c) mišljenje o strateškim planovima ponuditelja u odnosu na ciljno društvo i mogućim posljedicama provedbe tih planova na politiku upošljavanja i radnopravni status uposlenika ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo
obavlja svoju djelatnost;
d) izjave članova uprave i nadzornog odbora o njihovoj namjeri da ponudu za preuzimanje prihvate ili odbiju;
e) očitovanje članova uprave i nadzornog odbora o postojanju njihovog sporazuma s ponuditeljem glede ponude za preuzimanje, kao i sadržaj takvog sporazuma, ako sporazum postoji.
(2) Prije objave mišljenja iz stavka (1) ovoga članka, uprava i nadzorni odbor ciljnog društva dužni su to mišljenje, u roku pet dana od dana objave ponude za preuzimanje, predočiti
predstavnicima uposlenika, odnosno uposlenicima ako nema predstavnika uposlenika, koji u roku tri dana od dana kada im je ono predočeno mogu dati svoje mišljenje o ponudi za preuzimanje.
(3) Ako uprava i nadzorni odbor ciljnog društva, u roku iz stavka (2) ovoga članka, zaprime mišljenje predstavnika uposlenika o ponudi za preuzimanje, dužni su isto priložiti mišljenju uprave i nadzornog odbora kod objave.
(4) Ako mišljenje o ponudi za preuzimanje ili mišljenje uposlenika sadrži lažne informacije ili informacije koje mogu dovesti u zabludu, osobe koje su izradile ili sudjelovale u izradi mišljenja bit će solidarno odgovorne dioničarima za štetu ukoliko su znale ili trebale znati da su te informacije lažne ili dovode u zabludu.
(5) Mišljenje o ponudi za preuzimanje ciljno društvo dužno je dostaviti Komisiji, istodobno s dostavljanjem burzi i drugom uređenom javnom tržištu na objavu.
(6) Uprava društva može ovlaštenog sudionika za investicijsko savjetovanje ovlastiti da sačini mišljenja uime uprave i nadzornog odbora iz stavka (1) toč. a), b) i c) ovoga članka.
(7) U slučaju povjeravanja ovlaštenom sudioniku za investicijsko savjetovanje obavljanja radnji u preuzimanju iz stavka (6) ovoga članka ciljno društvo, uprava i nadzorni odbor se ne oslobađaju odgovornosti po ovom zakonu.
(8) Način obavljanja radnji iz stavka (6) ovoga članka ovlašteni sudionik za investicijsko savjetovanje uređuje svojim općim aktom.
(9) Komisija će općim aktom bliže urediti formu i sadržaj mišljenja o ponudi za preuzimanje.

 

IV. POSEBNA OGRANIČENJA I PRAVA GLEDE PREUZIMANJA

 

Članak 42.

 

Ograničenja djelovanja uprave i nadzornog odbora ciljnog društva

 

(1) Od trenutka zaprimanja obavijesti iz članka 9. stavak (5) i članka 10. stavak (2) ovoga zakona, odnosno od njihove objave, ako uprava nije zaprimila navedene obavijesti, do
objave izvješća o preuzimanju, uprava i nadzorni odbor ciljnog društva ne mogu bez odobrenja skupštine ciljnog društva:
a) povećati temeljni kapital;
b) zaključivati poslove izvan redovitog poslovanja ciljnog društva;
c) djelovati na način koji bi mogao ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje ciljnog društva ili zaključivati poslove koji bi mogli ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje ciljnog društva;
d) odlučiti o stjecanju i otuđenju vlastitih dionica ciljnog društva ili vrijednosnih papira koji daju pravo na te dionice;
e) djelovati na način koji bi imao za cilj ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje.
(2) Odluke uprave ili nadzornog odbora iz stavka (1) ovoga članka, koje su donesene prije dana zaprimanja obavijesti iz članka 9. stavak (5) i članka 10. stavak (2) ovoga zakona ili
njihove objave, a nisu u cijelosti provedene, mora prije provedbe odobriti skupština ciljnog društva.
(3) Skupština ciljnog društva na kojoj će se odlučivati o djelovanjima iz st. (1) ili (2) ovoga članka saziva se najkasnije 20 dana prije dana zasjedanja skupštine.
(4) Kod sazivanja skupštine na kojoj će se odlučivati o djelovanjima iz st. (1) ili (2) ovoga članka ciljno društvo nije dužno postupiti sukladno odredbama Zakona o gospodarskim društvima, propisima donesenim na temelju njega i odredbama statuta glede mjesta održavanja skupštine. Rok za prijavu sudjelovanja na skupštini je četiri dana, prije dana održavanja skupštine. Obavijesti dioničarima, prijedlozi akata za skupštinu prema Zakonu o
gospodarskim društvima i prijedlozi dioničara moraju biti dostupni i u skraćenom obliku objavljeni na način kako se prema propisima objavljuje obavijest za sazivanje skupštine
dioničara.
(5) Kod odlučivanja na skupštini o pitanjima iz st. (1) i (2) ovoga članka nemaju učinak ograničenja glasačkih prava, a odluka se smatra donesenom ako su za nju glasovale dvije
trećine zastupljenih dionica s pravom glasa.
(6) Ništavne su odluke uprave i nadzornog odbora ciljnog društva donesene protivno odredbama ovoga članka.
(7) Traženje drugih ponuditelja ne smatra se djelovanjem iz stavka (1) ovoga članka.
(8) Skupština društva može donijeti odluku kojom se ne primjenjuju ograničenja za upravu i nadzorni odbor iz st.
(1) i (2) ovoga članka, ukoliko je ponuditelj društvo koje ne primjenjuje te odredbe prema zakonima u mjestu svoga sjedišta ili društvo koje je kontrolirano od toga društva prema članku 5. stavak (4) ovoga zakona. Odluka se može primjenjivati na preuzimanja za koja je nastala obveza objave ponude za preuzimanje najranije 18 mjeseci poslije donošenja odluke.

 

Članak 43.

 

Pravilo proboja

 

(1) Ciljno društvo može u statutu predvidjeti da se na društvo primjenjuju odredbe članka 44. ovoga zakona ili takvu odredbu, ukoliko je ima, ukinuti u svome statutu.
(2) Uprava ciljnog društva dužna je obavijestiti Komisiju, a nakon prijema u članstvo Europske unije i nadzorna tijela država članica Europske unije u kojima je odobreno
trgovanje dionicama ciljnog društva na uređenom javnom tržištu, o tomu da je ciljno društvo usvojilo ili ukinulo odredbu statuta iz stavka (1) ovoga članka, kao i odluke iz članka 42. stavak (8) i članka 44. stavak (5) ovoga zakona, najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja izmjene ili dopune statuta, odnosno novog statuta ili donošenja odluke.
(3) Na sazivanje i vođenje skupštine iz članka 44. stavak (4) ovoga zakona shodno se primjenjuju odredbe članka 42. st. (3), (4) i (5) ovoga zakona.

 

Članak 44.

 

Sadržaj pravila proboja

 

(1) U roku trajanja ponude za preuzimanje, na prijenos dionica ciljnog društva ponuditelju nemaju učinak ograničenja prijenosa dionica ciljnog društva određena:
a) statutom, odnosno drugim općim aktom ciljnog društva;
b) sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog društva;
c) sporazumom između dioničara ciljnog društva.
(2) Kada nakon ponude za preuzimanje ponuditelj stekne 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, na prvoj skupštini sazvanoj na zahtjev ponuditelja radi izmjene statuta i/ili imenovanja i/ili opoziva članova nadzornog odbora:
a) nemaju učinak ograničenja prijenosa dionica i ograničenja glasačkih prava;
b) nemaju učinak posebna prava dioničara na imenovanje ili opoziv članova nadzornog odbora, koja su predviđena zakonom ili drugim propisom ili na temelju zakona ili drugog propisa;
c) ponuditelj ima pravo, neovisno o rokovima za sazivanje skupštine određenim Zakonom o
gospodarskim društvima, tražiti da skupština ciljnog društva bude sazvana najkasnije 14 dana prije dana održavanja skupštine.
(3) U slučaju da se na temelju ovoga članka gube određena prava, ponuditelj je dužan isplatiti primjereno obeštećenje u novcu.
(4) Pravo na obeštećenje prema stavku (3) ovoga članka može se sudskim putem tražiti u roku dva mjeseca od oduzimanja prava.
(5) Skupština društva može donijeti odluku kojom se ne primjenjuju odredbe ovoga članka ukoliko je ponuditelj društvo koje ne primjenjuje te odredbe prema zakonima u mjestu svoga sjedišta ili društvo koje je kontrolirano od toga društva prema članku 5. stavak (4) ovoga zakona.
Odluka se može primjenjivati na preuzimanja za koja je nastala obveza objave ponude za preuzimanje najranije 18 mjeseci poslije donošenja odluke.

 

Članak 45.

 

Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara

 

(1) Ako nakon ponude za preuzimanje ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva, ponuditelj u roku 3 mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje ima pravo na prijenos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu, pod uvjetom da je u ponudi za preuzimanje naveo da će koristiti ovo pravo.
(2) Ako su predmet ponude za preuzimanje bile i prioritetne dionice bez prava glasa, a nakon ponude za preuzimanje, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% takvih dionica, ponuditelj u roku tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje ima pravo i na prijenos tih dionica manjinskih dioničara, uz pravičnu naknadu.
(3) Ponuditelj će, radi izvršenja prava iz st. (1) i (2) ovoga članka, podnijeti zahtjev Registru.
(4) Ponuditelj je dužan, na način određen ovim zakonom, za objavu i obavješćivanje o ponudi za preuzimanje, istodobno s podnošenjem zahtjeva, o zahtjevu obavijestiti manjinske dioničare, ciljno društvo, burzu i drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva, Komisiju, te isti objaviti.
(5) Pravičnom naknadom iz st. (1) i (2) ovoga članka smatra se cijena određena u ponudi za preuzimanje, uvećana za razliku u cijeni u slučaju iz članka 16. stavak (7) ovoga zakona.
(6) Radi osiguranja naknade iz stavka (5) ovoga članka, ponuditelj je dužan na poseban račun kod Registra izdvojiti novčana sredstva ili Registru dostaviti neopozivo bankovno jamstvo na prvi poziv izdano u korist manjinskih dioničara na iznos potreban za plaćanje svih dionica manjinskih dioničara.
(7) Registar vrši prijenos dionica s računa dioničara na račun ponuditelja i isplatu manjinskih dioničara nakon što utvrdi:
a) da nakon ponude za preuzimanje ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva i 95% prioritetnih dionica bez prava glasa u slučaju iz stavka
(2) ovoga članka;
b) da je ponuditelj za dionice koje su predmet zahtjeva osigurao naknadu iz stavka (5) ovoga članka;
c) da nije protekao rok od tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(8) Sve troškove u svezi s prijenosom dionica manjinskih dioničara snosi ponuditelj.
(9) Komisija će općim aktom bliže propisati procedure za ostvarivanje prava prijenosa dionica manjinskih dioničara.

 

Članak 46.

 

Pravo prodaje dionica manjinskih dioničara

 

(1) Ako nakon ponude za preuzimanje ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva, manjinski dioničari imaju, u roku tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, pravo na prodaju svojih dionica s pravom glasa ponuditelju, uz obvezu ponuditelja da te dionice otkupi uz pravičnu naknadu.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka shodno se primjenjuju odredbe st. (2), (3), (5), (6) i (7) članka 45. ovoga zakona.
(3) Ako ponuditelj ne izvrši obvezu iz stavka (1) ovoga članka, manjinski dioničari imaju pravo zahtijevati ispunjenje obveze putem suda.
(4) Komisija će općim aktom bliže propisati procedure za ostvarivanje prava prodaje dionica manjinskih dioničara.

 

V. OVLASTI I POSTUPANJE KOMISIJE I ZAŠTITA PRAVA

 

Članak 47.

 

Obavljanje nadzora

 

(1) Komisija nadzire primjenu ovoga zakona.
(2) U svrhu nadzora primjene ovoga zakona, Komisija može od ciljnog društva, dioničara ciljnog društva, te drugih pravnih i fizičkih osoba za koje Komisija smatra da mogu imati
saznanja od interesa za nadzor, tražiti dostavu isprava, očitovanja i izjave koje Komisija smatra potrebnim za provedbu nadzora.
(3) Osobe koje su dužne dostavljati isprave, očitovanja i izjave prema stavku (2) ovoga članka dužne su ovlaštenim osobama Komisije omogućiti pristup u poslovne prostorije, osigurati odgovarajuće prostorije i osoblje, dati na uvid i dostaviti traženu dokumentaciju i isprave, dati izjave i očitovanja, te osigurati druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.
(4) Ako su isprave, očitovanja i izjave koje se dostavljaju Komisiji pisane na stranom jeziku, dostavljaju se i u prijevodu na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

Članak 48.

 

Mjere u nadzoru

 

(1) Kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti, Komisija može naložiti poduzimanje radnji radi njihova otklanjanja, odnosno izreći mjeru propisanu ovim zakonom.
(2) U slučaju iz stavka (1) ovoga članka, Komisija određuje rok za izvršenje te dostavu dokaza o učinjenom.
(3) Komisija može poduzeti sljedeće mjere:
a) utvrditi postojanje obveze objave ponude za preuzimanje, te naložiti poduzimanje radnji radi objave ponude za preuzimanje;
b) naložiti izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude za preuzimanje;
c) zatražiti dostavljanje ili objavu dodatnih podataka i/ili informacija, očitovanja, obavijesti ili ispravki u svezi s ponudom za preuzimanje;
d) proglasiti ponudu za preuzimanje nevažećom;
e) izreći druge mjere koje su potrebne radi otklanjanja posljedica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji;
f) javno objaviti sve poduzete mjere i sankcije izrečene zbog utvrđenih nepravilnosti i/ili nezakonitosti.
(4) Rješenje kojim su poduzete mjere sukladno stavku (3) ovoga članka Komisija dostavlja ciljnom društvu, dioničarima putem ciljnog društva, odnosno Registru, burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva.
(5) Ako ponuditelj ne postupi sukladno rješenju Komisije iz stavka (1) ovoga članka, Komisija može novim rješenjem izreći novu ili istu mjeru.

 

Članak 49.

 

Prava dioničara kod neobjave ponude

Ako ponuditelj ne objavi ponudu za preuzimanje, pod uvjetima i na način iz ovoga zakona, svaki dioničar ciljnog društva može putem suda zahtijevati obvezatno zaključenje ugovora o prodaji dionica, pod uvjetima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.

 

Članak 50.

 

Primjena zakona na postupanje Komisije

 

Na postupanje Komisije, pored ovoga zakona, primjenjuje se i Zakon o Komisiji za vrijednosne papire, zakon kojim se uređuje upravni postupak i drugi zakoni i propisi kojim se
uređuje postupanje Komisije.

 

Članak 51.

 

Dostava

 

Ako prema odredbama ovoga zakona Komisija treba rješenje ili drugi akt dostaviti osobi koja ima prebivalište, odnosno sjedište u inozemstvu, to će učiniti opunomoćeniku te osobe koji ima prebivalište ili sjedište u Federaciji, a ako nema opunomoćenika, dostava će se smatrati izvršenom objavom u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Članak 52.

 

Suradnja s drugim tijelima

 

(1) Komisija i nadzorna tijela u oblasti tržišta vrijednosnih papira u Bosni i Hercegovini i inozemstvu surađuju i međusobno razmjenjuju podatke kad je to potrebno za primjenu zakona koji uređuju područje preuzimanja dioničkih društava, sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine,
Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i zakonima u Bosni i Hercegovini.
(2) Članovi i uposlenici Komisije dužni su i nakon prestanka radnog odnosa u Komisiji čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke iz stavka (1) ovoga članka.

 

VI. MJERODAVNOST I MJERODAVNO PRAVO

 

Članak 53.

 

Sjedište ciljnog društva u Federaciji

 

Komisija je mjerodavna za provedbu odredbi ovoga zakona u cijelosti u svim slučajevima kada ciljno društvo ima sjedište u Federaciji.

 

Članak 54.

 

Sjedište i uvrštenje u trgovanje

 

Komisija je mjerodavna za nadzor postupka preuzimanja i ciljnog društva:
a) koje ima sjedište izvan Federacije, a njegovim dionicama je odobreno trgovanje jedino na burzi i/ili drugom uređenom javnom tržištu u Federaciji;
b) koje ima sjedište izvan Federacije, a njegovim dionicama je odobreno trgovanje na burzi i/ili drugim uređenim javnim tržištima u drugom entitetu i Brčko Distriktu ili državama članicama Europske unije koje nisu države sjedišta ciljnog društva, uključujući i uređena javna tržišta u Federaciji, s tim da je prvo uvrštenje dionica ciljnog društva bilo na uređeno
javno tržište u Federaciji;
c) koje ima sjedište izvan Federacije, a njegovim dionicama je odobreno trgovanje na uređenim javnim tržištima u više država članica Europske unije koje nisu države sjedišta ciljnog društva, uključujući i uređena javna tržišta u Federaciji, ako je o mjerodavnosti Komisije odlučeno na način iz članka 56. ovoga zakona.

 

Članak 55.

 

Prvo uvrštenje u trgovanje

 

(1) Ciljno društvo koje ima sjedište izvan Federacije u drugoj državi, koje nisu države njegovog sjedišta, a koje istodobno prvi put svoje dionice uvrštava na ova uređena javna tržišta, uključujući i uređena javna tržišta u Federaciji, dužno je na dan uvrštenja svojih dionica obavijestiti svako od tih uređenih javnih tržišta i njihovo nadzorno tijelo, te
nadzorno tijelo države koje će biti mjerodavno za nadzor postupka preuzimanja.
(2) Ciljno društvo koje ima sjedište u drugom entitetu ili Brčko Distriktu, a koje istodobno prvi put svoje dionice uvrštava na ova uređena javna tržišta, uključujući i uređena javna
tržišta u Federaciji, dužno je na dan uvrštenja svojih dionica obavijestiti svako od tih uređenih javnih tržišta i njihovo nadzorno tijelo.
(3) Obavijest iz st. (1) i (2) ovoga članka, uređeno javno tržište u Federaciji na koje se uvrštavaju dionice ciljnog društva dužno je isti dan objaviti na svojoj internet stranici.
(4) Ciljno društvo je dužno obavijest iz st. (1) i (2) ovoga članka bez odgađanja nakon uvrštenja objaviti na način iz članka 4. ovoga zakona.

 

Članak 56.

 

Primjena odredbi ovoga zakona u nadzoru

 

(1) Kad je Komisija mjerodavna za nadzor postupka preuzimanja, u slučajevima iz članka 54. točka a) ovoga zakona, Komisija primjenjuje odredbe ovoga zakona u cijelosti.
(2) Kad je Komisija mjerodavna za nadzor postupka preuzimanja, u slučajevima iz članka 54. toč. b) i c) ovoga zakona, Komisija primjenjuje odredbe ovoga zakona, izuzev odredaba koje se odnose na utvrđivanje postotka prava glasa i nastanak obveze objave ponude za preuzimanje, iznimke od obveze objave ponude za preuzimanje, uvjete pod kojima uprava i nadzorni odbor ciljnog društva mogu poduzimati mjere koje za posljedicu imaju ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje i izvješćivanje uposlenika ciljnog društva, umjesto kojih se primjenjuje mjerodavno pravo entiteta, Brčko Distrikta, odnosno druge države u kojoj ciljno društvo ima sjedište.

 

Članak 57.

 

Odobravanje objave ponude od strane drugog tijela

 

(1) Kad je mjerodavno tijelo drugog entiteta, Brčko Distrikta, odnosno druge države odobrilo objavu ponude za preuzimanje ciljnog društva čijim dionicama je odobreno trgovanje na uređenom javnom tržištu u Federaciji, ponuda za preuzimanje priznat će se u Federaciji bez dodatnog postupka odobrenja, ako ciljno društvo nema sjedište u Federaciji.
(2) Ponuda za preuzimanje iz stavka (1) ovoga članka objavljuje se na način iz članka 4. stavak (1) ovoga zakona.
(3) Komisija je ovlaštena, prije objave ponude za preuzimanje iz stavka (1) ovoga članka, zatražiti od ponuditelja dopunu sadržaja ponude za preuzimanje odgovarajućim podatcima
koji se odnose na upute o načinu i učincima deponiranja dionica.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 58.

 

Obveza i objava ponude za preuzimanje

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba ako:
a) ne dostavi obavijest o nastanku obveze objave ponude za preuzimanje, Komisiji, ciljnom društvu, burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva sukladno članku 9. stavak (5) ovoga zakona, ili istu obavijest ne objavi sukladno članku 4. ovoga zakona;
b) ne dostavi obavijest o namjeri objave ponude za preuzimanje Komisiji, ciljnom društvu, burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva sukladno članku 10. stavak (2) ovoga zakona, ili istu obavijest ne objavi sukladno članku 4. ovoga zakona;
c) suprotno članku 24. stavak (1) ovoga zakona, ne podnese zahtjev za odobrenje objave ponude za preuzimanje u roku 30 dana od dana nastanka obveze objave ponude za preuzimanje;
d) suprotno članku 27. stavak (1) ovoga zakona, ne objavi ponudu za preuzimanje u roku 7 dana od dana prijema rješenja iz članka 24. stavak (3) ovoga zakona;
e) ne postupi sukladno rješenju Komisije donesenom na temelju članka 48. ovoga zakona;
f) provede postupak preuzimanja protivno čl. 53. i 54. ovoga zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka fizička osoba bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM, a odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.
(3) Iznimno od st. (1) i (2) ovoga članka, u naročito teškim slučajevima pravnoj osobi može se izreći novčana kazna u iznosu do 45.000,00 KM, fizičkoj osobi u iznosu do 10.000,00 KM i odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu do 5.000,00 KM. Naročito težak slučaj cijeni se prema okolnostima kao što su značaj i postupanje kod neizvršenja obveze, pričinjena šteta tržištu i dioničarima i sl.

 

Članak 59.

 

Drugi prekršaji

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjena za prekršaj pravna osoba, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00
KM bit će kažnjena za prekršaj fizička osoba ako:
a) komunicira s javnošću protivno članku 4. stavak (5) ovoga zakona;
b) suprotno članku 11. stavak (1) ovoga zakona, obavijesti iz članka 9. stavak (5) i članka 10. stavak
(2) ovoga zakona ne sadrže podatke iz članka 22. stavak (1) toč. a), b), c) i d) ovoga zakona;
c) ciljno društvo o sadržaju zaprimljene obavijesti iz članka 11. stavak (1) ovoga zakona ne obavijesti predstavnike uposlenika, ili u njihovoj odsutnosti uposlenike, sukladno članku 11. stavak (1) ovoga zakona;
d) suprotno članku 11. stavak (3) ovoga zakona, ne obavijesti ili obavijesti Komisiju sa zakašnjenjem o prijemu i sadržaju zaprimljene obavijesti iz članka 11. stavak (1) ovoga zakona, te o svim postupcima ili pregovorima s ponuditeljem ili osobama koje djeluju
zajednički s ponuditeljem, ili o tomu da takvi postupci ili pregovori nisu u tijeku;
e) na traženje Komisije ne dostavi izričitu izjavu o namjeri preuzimanja sukladno članku 12. stavak (2) ovoga zakona;
f) na zahtjev Komisije ne dostavi izričitu izjavu o tomu je li upoznato s namjerom preuzimanja sukladno članku 12. stavak (3) ovoga zakona;
g) suprotno članku 12. stavak (4) ovoga zakona ne objavi na način iz članka 4. ovoga zakona ili ne dostavi burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, izjavu iz članka 12. st. (2) i (3) ovoga zakona;
h) suprotno članku 13. stavak (1) ovoga zakona, uputi ponudu ili opću ponudu dioničarima ciljnog društva s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa;
i) suprotno članku 13. stavak (2) ovoga zakona, uputi javni ili drugi poziv dioničarima ciljnog društva na davanje ponude s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa;
j) suprotno članku 13. stavak (3) ovoga zakona, iz stečenih dionica ciljnog društva ostvari pravo glasa;
k) ne omogući uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice ciljnog društva, sukladno članku 15. stavak (1) ovoga zakona;
l) ne postupi sukladno članku 16. stavak (8) ovoga zakona;
m) ponuda za preuzimanje ne sadrži sve podatke iz toga članka ili podatci nisu istiniti, sukladno članku 22. stavak (1) ovoga zakona.
n) ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude za preuzimanje, po prijemu rješenja Komisije iz članka 24. stavak (3) ili članka 29. stavak (2) ovoga zakona, ne dostavi ciljnom društvu, burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, ovlaštenoj osobi za preuzimanje i Registru, sukladno članku 27. stavak (3) ovoga zakona;
o) ne obavijesti dioničare o sadržaju ponude za preuzimanje ili dioničaru koji to zahtijeva ne da sve informacije kojima raspolaže u svezi s ponudom za preuzimanje, sukladno članku 27. stavak (4) ovoga zakona;
p) ne postupi sukladno članku 29. ovoga zakona;
r) ne objavi konkurentsku ponudu sukladno članku 30. stavak (2) ovoga zakona;
s) suprotno članku 30. stavak (3) ovoga zakona, ne dostavi obavijest ciljnom društvu, burzi, i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, ovlaštenoj osobi za preuzimanje i Registru te istu obavijest ne objavi sukladno članku 4. ovoga zakona;
t) suprotno članku 33. stavak (3) ovoga zakona, o povlačenju ponude za preuzimanje ne obavijesti Komisiju, burzu i drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, ciljno društvo, ovlaštenu osobu za preuzimanje i Registar;
u) ne objavi u roku iz članka 33. stavak (4) ovoga zakona obavijest o povlačenju ponude za preuzimanje;
v) ne dostavi izvješće o preuzimanju Komisiji, ciljnom društvu, burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva i Registru sukladno članku 39. stavak (1) ovoga zakona;
z) ne izvrši obavješćivanje prema članku 39. stavak (3) ovoga zakona;
aa) ne izvrši objavu sukladno članku 39. stavak (5) ovoga zakona;
bb) suprotno članku 40. st. (1) i (2) ovoga zakona, od trenutka zaključenja pravnog posla stjecanja dionica ciljnog društva kojim nastaje obveza za objavu ponude za preuzimanje, do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, stekne ili otuđi, ili se obveže steći ili otuđiti dionice koje su predmetom ponude za preuzimanje;
cc) suprotno članku 41. stavak (1) ovoga zakona, u roku sedam dana od dana objave ponude za preuzimanje ne objavi obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje, ili objavi mišljenje koje ne sadrži podatke propisane stavkom (1) toga članka;
dd) prije objave, mišljenje ne predoči u roku pet dana od dana objave ponude za preuzimanje predstavnicima uposlenika, odnosno uposlenicima izravno ako nemaju predstavnike, sukladno članku 41. stavak (2) ovoga zakona;
ee) ne priloži zaprimljeno mišljenje predstavnika uposlenika o ponudi za preuzimanje, sukladno članku 41. stavak (3) ovoga zakona;
ff) ne dostavi mišljenje o ponudi za preuzimanje Komisiji, burzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, sukladno članku 41. stavak (5) ovoga zakona;
gg) suprotno članku 42. stavak (1) ovoga zakona, bez odobrenja skupštine poduzimaju radnje iz toč. a), do
e) toga stavka;
ee) suprotno članku 42. stavak (2) ovoga zakona, bez dodatnog odobrenja skupštine, provedu se odluke iz članka 42. stavak (1) ovoga zakona;
hh) ne obavijesti Komisiju i nadzorna tijela država članica u kojima je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva na uređenom javnom tržištu, o tomu da je ciljno društvo usvojilo ili ukinulo odredbu statuta prema stavku (1) toga članka, sukladno članku 43. stavak (2) ovoga zakona;
ii) o zahtjevu ne obavijesti manjinske dioničare, ciljno društvo i burzu ili drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, Komisiju, ili obavijest ne objavi sukladno članku 45. stavak (4) ovoga zakona;
jj) suprotno članku 47. stavak (2) ovoga zakona, ne dostave isprave, očitovanja ili izjave, koje Komisija smatra potrebnim za provedbu nadzora;
kk) suprotno članku 47. stavak (3) ovoga zakona, ne omogući pristup u poslovne prostorije, ne osigura odgovarajuće prostorije i osoblje, ne da na uvid ili ne dostavi traženu dokumentaciju i isprave, ne da izjave ili očitovanja, ili ne osigura druge uvjete potrebne za
obavljanje nadzora.
ll) ciljno društvo postupi protivno članku 55. ovoga zakona;
(2) Za prekršaje iz stavka (1) ovoga članka odgovorna osoba u pravnoj osobi bit će kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.
(3) Iznimno od st. (1) i (2) ovoga članka, u naročito teškim slučajevima pravnoj osobi može se izreći novčana kazna u iznosu do 45.000,00 KM i odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu do 5.000,00 KM, sukladno članku 58. stavak (3) ovoga zakona.

 

Članak 60.

 

Zastara

 

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim zakonom ne može se pokrenuti protekom roka od tri godine od dana saznanja da je prekršaj učinjen.
(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kada od dana kad je prekršaj učinjen protekne šest godina.
(3) Izrečene kazne ne mogu biti izvršene kada od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju protekne pet godina.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 61.

 

Upravni postupci i primjena zakona

 

(1) Upravni postupci preuzimanja dioničkih društava, povodom zahtjeva za odobrenje objave ponude za preuzimanje, pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06).
(2) Osobe kojima je obveza objave ponude za preuzimanje nastala sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06), a koje do dana stupanja na snagu ovoga zakona nisu podnijele zahtjev za odobrenje objave ponude za preuzimanje, dužne su nastalu obvezu izvršiti sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06) i ovoga
zakona.
(3) Na osobe kojima je obveza objave ponude za preuzimanje nastala sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06) i koje do dana stupanja na snagu ovoga zakona nisu izvršile nastalu obvezu, primjenjuju se odredbe članka 13. stavak (3) ovoga zakona, pri čemu pravo glasa ne mogu ostvarivati od dana stupanja na snagu ovoga zakona.
(4) Odredbe ovoga zakona primjenjivat će se na odgovarajući način, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica ciljnog društva, i na dioničare dioničkog društva koje je nakon stupanja na
snagu ovoga zakona postalo ciljno društvo, a koji u trenutku kad društvo postane ciljno društvo drže 25% do 75% dionica s pravom glasa u društvu, stečenih prije nego što je
dioničko društvo postalo ciljno društvo.
(5) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga zakona drže više od 25%, a manje od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva i koje su objavile ponudu za preuzimanje prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06) dužne su objaviti ponudu za preuzimanje u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva na način iz članka 9. st. (2) ili (3) ovoga zakona.
(6) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga zakona drže više od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva, a nisu bile dužne objaviti ponudu za preuzimanje, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, dužne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga zakona.
(7) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga zakona drže više od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, a nisu bile dužne objaviti ponudu za preuzimanje, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, dužne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga zakona.
(8) Osobe za koje se prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06), nije smatralo da djeluju zajednički, a koje prema odredbama ovoga zakona djeluju zajednički, i koje na dan stupanja na snagu ovoga zakona zajednički drže više od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, dužne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga zakona.
(9) Osobe koje su objavile ponudu za preuzimanje i koje su nakon objavljene ponude za preuzimanje pale ispod praga od 25%, odnosno 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, dužne su objaviti ponudu za preuzimanje na način iz članka 9. st. (1), (2) ili (3) ovoga zakona.
(10) Osobe koje su kontrolni prag iz članka 9. stavak (1) ovoga zakona prešle smanjenjem temeljnog kapitala ciljnog društva, dužne su u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga zakona.
(11) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga zakona drže više od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, i koje su objavile ponudu za preuzimanje prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06), u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, nisu dužne objaviti ponudu za preuzimanje.
(12) Osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga zakona imaju više od 25 % dionica s pravom glasa u društvu iz članka 2. stavak (1) točka a) alineja 2) i 3) ovoga zakona, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa toga društva, dužne su objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga zakona.

 

Članak 62.

 

Donošenje općih akata

 

(1) Komisija će donijeti opći akt kojim se uređuje postupak preuzimanja i pitanja iz članka 5. stavak (8), članka 17. stavak (4), članka 34. stavak (6), članka 41. stavak (9),
članka 45. stavak (9) i članka 46. stavak (4) ovoga zakona u roku 30 dana od dana početka primjene toga članka u cjelini.
(2) Registar, burza, drugo uređeno javno tržište i ovlašteni sudionici dužni su uskladiti, odnosno donijeti opće akte prema ovomu zakonu u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

 

Članak 63.

 

Prestanak važenja Zakona

 

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06).

 

Članak 64.

 

Stupanje na snagu Zakona

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", s tim da se odredbe članka 17. stavak (1) toč. 2) i 3), članka 17. st. (2) i (3), članka
20., članka 22. stavak (1) toč. 9), 17) i 18), čl. 43. st. (1) i (3), članak 44. i odredba članka 2. stavak (3) ovoga zakona u dijelu koji se odnosi na preuzimanje putem Registra počinju
primjenjivati od 1.1.2016. godine, nakon čega prestaje važiti odredba članka 2. stavak (3) ovoga zakona u dijelu koji se odnosi na preuzimanje putem berze ili drugog uređenog javnog tržišta i ovlaštenog sudionika za brokerske poslove i članak 14. stavak (6) ovoga zakona.

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić