ZAKON
O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

 

Predmet Zakona

 

Ovim zakonom uređuju se uvjeti za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava, postupak preuzimanja, prava i obaveze učesnika u postupku preuzimanja te nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava.

 

Član 2.

 

Značenje pojedinih izraza i načini preuzimanja

 

(1) Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:
a) ciljno društvo je društvo koje namjerava preuzeti jedna ili više osoba i predstavljaju:
1) otvoreno dioničko društvo u skladu sa Zakonom o privrednim društvima sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), izuzev zatvorenog investicijskog fonda osnovanog u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje investicijskih fondova, a ciljno društvo je i društvo koje ispunjava uvjete za otvoreno dioničko društvo prema zakonima u mjestu njegovog sjedišta, ukoliko nema sjedište u Federaciji,
2) izuzetno od stava (1) tačka a) alineja 1) ovog člana, pod ciljna društva potpadaju i zatvorena dionička društva prema Zakonu o privrednim društvima sa sjedištem u Federaciji, ukoliko imaju osnovni kapital najmanje u iznosu od 2.000.000,00 KM i najmanje 30 dioničara,
3) zatvorena dionička društva, bez obzira na osnovni kapital i broj dioničara, čije su dionice
uvrštene u trgovanje na berzu ili drugo uređeno javno tržište i kojima je bilo trgovine u periodu šest mjeseci prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje po ovom
zakonu ili ako je obaveza nastala na osnovu sticanja tih dionica na berzi ili drugom
uređenom javnom tržištu;
b) ponuda za preuzimanje je javno objavljena ponuda, obavezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i na način određen ovim zakonom, s tim što ponuda za preuzimanje može istovremeno biti upućena i za sticanje prioritetnih dionica bez prava glasa;
c) sticalac je fizičko ili pravno lice koje stiče ili je steklo dionice s pravom glasa ciljnog društva;
d) ponudilac je fizičko ili pravno lice koje je u skladu sa odredbama ovog zakona dužno objaviti ponudu za preuzimanje ili je objavilo namjeru objavljivanja ponude za preuzimanje;
e) dionice s pravom glasa su sve dionice ciljnog društva emitovane s pravom glasa;
f) Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Registar) je privredno društvo prema Zakonu o registru vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04);
g) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tesktu: Komisija) je institucija Federacije prema Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04 i 92/13);
h) ovlašteni učesnik na tržištu vrijednosnih papira (u daljnjem tekstu: ovlašteni učesnik) je pravno lice koje ima dozvolu Komisije za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 109/13).
(2) Pod berzom i drugim uređenim javnim tržištem podrazumijeva se, u smislu ovog zakona, i multilateralna trgovinska platforma koja se uspostavlja i radi u skladu sa zakonom i propisima Komisije. Multilateralna trgovinska platforma je multilateralni sistem kojim upravlja ovlašteni učesnik na tržištu vrijednosnih papira ili tržišni operater, a koji spaja ponudu i potražnju za finansijskim instrumentima više zainteresiranih strana.
Tržišni operater je lice ili lica koja vode i/ili upravljaju poslovanjem uređenog javnog tržišta. Tržišni operater može biti i samo uređeno javno tržište.
(3) Ponudilac može preuzimanje provesti putem Registra, berze ili drugog uređenog javnog tržišta i ovlaštenog učesnika za brokerske poslove (u daljnjem tekstu: ovlašteno lice za
preuzimanje), što se obavezno naznačava u ponudi za preuzimanje. Ponudilac može ovlaštenog učesnika za brokerske poslove ovlastiti za obavljanje svih ili pojedinih radnji u preuzimanju po ovom zakonu u njegovo ime.

 

Član 3.

 

Principi

 

U postupku preuzimanja i u ostvarivanju prava i obaveza učesnici postupka preuzimanja dužni su se pridržavati sljedećih principa:
a) dioničari ciljnog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje imaju jednak položaj u postupku preuzimanja;
b) dioničarima ciljnog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje mora se omogućiti da na osnovu potpunih informacija i dovoljno vremena mogu odlučiti o ponudi za preuzimanje;
c) uprava i nadzorni odbor ciljnog društva dužni su u periodu provođenja postupka preuzimanja postupati u najboljem interesu ciljnog društva;
d) ponudilac i ciljno društvo dužni su provesti postupak preuzimanja tako da ciljno društvo ne bude spriječeno u svom poslovanju duže od rokova predviđenih ovim zakonom;
e) zbog trgovanja dionicama ponudioca, ciljnog društva i drugih društava koja sudjeluju u postupku preuzimanja, ne smije doći do poremećaja na tržištu;
f) ponudilac može objaviti ponudu za preuzimanje tek nakon što u cijelosti osigura novčanu naknadu i druge vrste naknada koje su propisane odredbama ovog zakona.

 

Član 4.

 

Objave

 

(1) Objave predviđene ovim zakonom objavljuju se u najmanje dvoje dnevnih novina koje se izdaju na području Federacije, ukoliko ovim zakonom za pojedine slučajeve nije drugačije
određeno.
(2) Ukoliko ciljno društvo ima sjedište u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu a preuzimanje se obavlja u Federaciji, objave se vrše u po najmanje jednim dnevnim novinama koje se izdaju u Federaciji i Republici Srpskoj.
(3) Smatra se da je obaveza objave izvršena ako su prije isteka roka oglašivači prihvatili narudžbe za objavljivanje u prvom sljedećem izdanju.
(4) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana smatra se da je u slučaju izmjene ponude za preuzimanje, konkurentske ponude i povlačenja ponude za preuzimanje obaveza objave
izvršena objavljivanjem u jednim novinama, uz prihvatanje narudžbe za objavljivanje u prvom sljedećem izdanju drugih novina.
(5) Dokaz o prihvatanju narudžbe za objavu i dokaz o objavi dostavljaju se Komisiji najkasnije narednog radnog dana od objave.
(6) Osim u slučajevima obavezne objave u skladu sa odredbama ovog zakona, ponudiocu i licima koje s njim djeluju zajednički te članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva zabranjena je svaka druga komunikacija s javnošću.

 

II. ZAJEDNIČKO DJELOVANJE

 

Član 5.

 

Pojam

 

(1) Lica koja djeluju zajednički su fizička i/ili pravna lica koja sarađuju međusobno ili s ciljnim društvom na osnovu sporazuma, izričitog ili prešutnog, usmenog ili pisanog, čiji
je cilj sticanje dionica s pravom glasa, usklađeno ostvarivanje prava glasa ili sprečavanje drugog lica u provođenju postupka preuzimanja.
(2) Za sljedeća lica se smatra da djeluju zajednički:
a) lica koja povezuju samo okolnosti u vezi sa sticanjem dionica kao što su:
1) vrijeme ili period u kojem su sticala dionice;
2) mjesto sticanja;
3) način sticanja;
4) odredbe ugovora o sticanju;
5) vrijednost stečenih dionica;
6) druge okolnosti koje su dovele do sticanja dionica koje ukazuju na usklađenost u sticanju
ili zajedničkoj namjeri;
b) članovi uprave ili nadzornog odbora društava koji djeluju zajednički;
c) članovi uprave ili nadzornog odbora s društvima u kojima su članovi tih organa;
d) lica koja su skupštini ciljnog društva predlagala imenovanje ili razrješenje članova nadzornog odbora, statusne promjene ciljnog društva kao i odluke za čije je donošenje potrebna dvotrećinska većina zastupljenih dionica s pravom glasa na skupštini i koja
su glasala za donošenje takvih odluka.
(3) Pravna lica, te fizička i/ili pravna lica djeluju zajednički kad jedno od njih neposredno ili posredno kontrolira drugo ili druga pravna lica.
(4) Smatra se da fizičko i/ili pravno lice kontrolira pravno lice ako ima:
a) neposredno ili posredno više od 25% udjela u osnovnom kapitalu pravnog lica;
b) neposredno ili posredno više od 25% glasačkih prava na skupštini pravnog lica;
c) sva ta lica su pod kontrolom trećeg lica i/ili su treća lica pod kontrolom članova iste grupacije na osnovu njihovog osnivanja;
d) pravo upravljanja poslovnim i finansijskim politikama pravnog lica na osnovu ovlaštenja iz statuta ili sporazuma;
e) neposredno ili posredno prevladavajući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka.
(5) Privredna društva djeluju zajednički i ako su međusobno povezana u smislu odredbi Zakona o privrednim društvima.
(6) Fizička lica djeluju zajednički ako su u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do prvog stepena zaključno, te ako su bračni ili izvanbračni partneri.
(7) Smatra se da zajednički djeluju i društvo za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi kojima ono upravlja. Smatra se da zajednički djeluju i dva ili više
društava za upravljanje i investicijski fondovi kojima ta društva upravljaju, ukoliko su ta društva za upravljanje investicijskim fondovima povezana prema odredbama ovog člana.
(8) Komisija će općim aktom bliže urediti kriterije za utvrđivanje zajedničkog djelovanja iz stava (2) ovog člana.

 

Član 6.

 

Posljedice zajedničkog djelovanja

 

(1) Uspostavljanje odnosa zajedničkog djelovanja na osnovu sporazuma iz člana 5. stav (1) ovog zakona izjednačeno je sa sticanjem dionica s pravom glasa.
(2) Dionicama s pravom glasa sticaoca dodaju se dionice s pravom glasa lica koja s njim djeluju zajednički.
(3) Kad obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz člana 5. stava (1) ovog zakona ili u slučaju kada
jedno od lica koja djeluju zajednički stekne dionice tako da tim sticanjem nastane obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svako od tih lica obavezno je objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovim zakonom, a smatra se da je obavezi objavljivanja ponude za preuzimanje udovoljeno ako ponudu za preuzimanje objavi
bilo koje od lica koja djeluju zajednički.
(4) U slučaju iz stava (3) ovog člana ciljno društvo ne može biti ponudilac.

 

Član 7.

 

Odgovornost za obaveze

 

Lica koja djeluju zajednički solidarno odgovaraju za ispunjenje svih obaveza propisanih ovim zakonom.

 

III. POSTUPAK PREUZIMANJA

 

Član 8.

 

Utvrđivanje broja i postotka glasova

 

(1) Pri utvrđivanju broja dionica s pravom glasa ciljnog društva koje drži ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički, u smislu ovog zakona, u obzir će se uzeti dionice s pravom glasa ciljnog društva:
a) koje su ta lica stekla;
b) koje su ta lica prenijela na treće lice kao osiguranje osim ako je to lice ovlašteno samostalno ostvarivati pravo glasa iz tih dionica nezavisno od uputa tog lica;
c) za koje je u korist tih lica osnovano pravo plodouživanja;
d) koje ponudilac može steći izjavom volje kao što je opcija za kupovinu dionica i sl.;
e) koje su tim licima povjerene, ako oni mogu pravo glasa iz tih dionica ostvarivati samostalno, po vlastitoj ocjeni, bez posebnih uputa dioničara.
(2) U smislu ovog zakona postotak dionica sa pravom glasa u ciljnom društvu izračunava se u odnosu na sve dionice ciljnog društva emitovane s pravom glasa, uključujući i vlastite dionice ciljnog društva i dionice kod kojih je ostvarivanje prava glasa isključeno ili ograničeno zakonom ili drugim propisom.
(3) U smislu stava (1) tačka a) ovog člana smatrat će se da su ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa kad zaključe pravni posao ili nastankom
drugog pravnog osnova za prijenos dionica nezavisno od prijenosa dionica i upisu kod Registra, te nezavisno od toga što je pravni posao zaključen pod odgodnim uvjetom.

 

Član 9.

 

Obavezna ponuda za preuzimanje

 

(1) Lice koje neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući zajednički, stekne dionice s pravom glasa ciljnog društva tako da zajedno s dionicama koje je već steklo pređe prag
od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva (u daljnjem tekstu: kontrolni prag), dužno je objaviti ponudu za preuzimanje u skladu s odredbama ovog zakona.
(2) Nakon što pređe kontrolni prag i objavi ponudu za preuzimanje lice iz stava (1) ovog člana dužno je objaviti ponudu za preuzimanje i kada, samostalno ili djelujući zajednički, neposrednim ili posrednim sticanjem dionica s pravom glasa ciljnog društva, poveća postotak dionica s pravom glasa za više od 10% (u daljnjem tekstu: dodatni prag).
(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, ponudu za preuzimanje to lice dužno je objaviti i ako nakon ponude za preuzimanje, samostalno ili djelujući zajednički, neposrednim ili posrednim sticanjem dionica s pravom glasa ciljnog društva poveća postotak dionica s pravom glasa za manje od 10%, ako tim sticanjem prelazi prag od 75% dionica sa pravom glasa (u daljnjem tekstu: konačni prag).
(4) Obavezu objavljivanja ponude za preuzimanje, u slučaju daljnjeg sticanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, nema lice koje:
a) ponudu za preuzimanje objavi u skladu sa stavom (2) ovog člana;
b) nakon ponude za preuzimanje, objavljene u skladu sa st. (1) i/ili (2) ovog člana, ima najmanje 75% dionica s pravom glasa;
c) ponudu za preuzimanje objavi u skladu sa članom 14. stav (3) ovog zakona.
(5) Lice kojem je, u skladu sa odredbama ovog člana, nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje dužno je o nastanku obaveze dostaviti obavijest Komisiji, ciljnom društvu, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje, te je objaviti u skladu sa članom 4. stav (1) ovog zakona najkasnije narednog radnog dana od dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.
(6) Posrednim sticanjem dionica s pravom glasa smatra se sticanje kontrole u smislu člana 5. stav (4) ovog zakona.

 

Član 10.

 

Dobrovoljna ponuda za preuzimanje

 

(1) Lice koje nije obavezno objaviti ponudu za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona, a namjerava izvršiti preuzimanje, ponudu za preuzimanje može objaviti samo
pod uvjetima i na način određen ovim zakonom.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana lice koje namjerava izvršiti preuzimanje dužno je o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje dostaviti obavijest Komisiji, ciljnom društvu, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje te je objaviti.
(3) Objavljivanjem obavijesti iz stava (2) ovog člana za lice koje namjerava izvršiti preuzimanje nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje pod uvjetima i na
način određen ovim zakonom.
(4) Obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastaje i u slučaju kada ponudilac objavi obavijest koja ne sadrži podatke iz člana 22. stav (1) tač. a), b), c) i d) ovog zakona i/ili je objavi na drugi način, a iz objavljene obavijesti proizlazi da ponudilac, samostalno ili djelujući zajednički ima namjeru izvršiti preuzimanje ciljnog društva.
(5) U slučaju konkurentskih ponuda ništavno je svako sticanje dionica s pravom glasa ciljnog društva od budućeg konkurentskog ponudioca od trenutka objave namjere za preuzimanje prvog ponudioca.

 

Član 11.

 

Obavijesti o objavljivanju ponude za preuzimanje

 

(1) Obavijesti iz člana 9. stav (5) i člana 10. stav (2) ovog zakona moraju sadržavati podatke iz člana 22. stava (1) tač. a), b), c) i d) ovog zakona, te izjavu ponudioca da će u ovom zakonu propisanom roku objaviti ponudu za preuzimanje.
(2) Uprava berze i drugog uređenog javnog tržišta na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje može zaprimljene obavijesti iz stava (1) ovog člana, prije objave, upotrijebiti samo u svrhu odlučivanja treba li obustaviti trgovanje dionicama ciljnog društva.
(3) Ciljno društvo dužno je najkasnije narednog radnog dana od dana prijema obavijesti iz stava (1) ovog člana obavijestiti Komisiju o prijemu i sadržaju zaprimljene obavijesti iz
stava (1) ovog člana te o svim postupcima ili pregovorima s ponudiocem ili licima koja djeluju zajednički s ponudiocem, ili o tome da takvi postupci ili pregovori nisu u toku.

 

Član 12.

 

Izjava o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje

 

(1) Komisija može od fizičkog i/ili pravnog lica zatražiti izričitu izjavu o namjeri preuzimanja ako situacija na tržištu vrijednosnih papira ukazuje na moguće preuzimanje, a posebno kada:
a) okolnosti ukazuju na postojanje sporazuma o preuzimanju, ili
b) obim trgovanja i cijena dionica ciljnog društva na berzi ili uređenom javnom tržištu su se značajnije mijenjali, ili
c) fizičko i/ili pravno lice na drugi način izražava namjeru izvršiti preuzimanje kao što je komuniciranje s javnošću i sl.
(2) Izjavu iz stava (1) ovog člana fizičko i/ili pravno lice dužno je dostaviti Komisiji najkasnije narednog radnog dana od dana kada je primilo zahtjev Komisije za davanje izjave.
(3) U slučaju iz stava (1) ovog člana Komisija može zahtijevati od ciljnog društva izričitu izjavu o tome je li upoznato s namjerom preuzimanja, kao i o tome da li je do objave
namjere preuzimanja bilo pregovora ili dogovora sa licem/licima iz stava (1) ovog člana. Ciljno društvo je dužno dostaviti ovu izjavu Komisiji najkasnije narednog radnog dana od dana kada je primilo zahtjev Komisije za davanje izjave.
(4) Na zahtjev Komisije fizičko i/ili pravno lice i ciljno društvo dužni su izjavu koju dostavljaju Komisiji objaviti i dostaviti berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje.

 

Član 13.

 

Zabrana izbjegavanja postupka preuzimanja i isključenje prava glasa

 

(1) Nije dopuštena ponuda upućena dioničarima ciljnog društva s ciljem sticanja dionica s pravom glasa ako tim sticanjem nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.
(2) Nije dopušten javni ili drugi poziv upućen dioničarima ciljnog društva na davanje ponude s ciljem sticanja dionica s pravom glasa ako tim sticanjem nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.
(3) U sljedećim slučajevima ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički ne mogu ostvariti pravo glasa iz dionica ciljnog društva koje prelaze prag na osnovu kojeg nastaje obaveza
za objavljivanje ponude prema članu 9. ovog zakona:
a) kad, nakon nastupanja obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u zakonskom roku ne podnesu zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje od dana kada su došli u zakašnjenje do dana izvršenja ove obaveze;
b) kad Komisija odbije ili odbaci zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje od dana donošenja rješenja kojim se odbija ili odbacuje isti zahtjev do dana donošenja rješenja kojim Komisija odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje;
c) kad, nakon što im je Komisija odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje, ne objave je u zakonskom roku od dana kada su došli u zakašnjenje do dana izvršenja ove obaveze.

 

Član 14.

 

Izuzeci od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje

 

(1) Sticalac nije dužan objaviti ponudu za preuzimanje ako:
a) stekne dionice ciljnog društva nasljeđivanjem;
b) stekne dionice ciljnog društva diobom bračne stečevine;
c) stekne dionice ciljnog društva u postupku povećanja osnovnog kapitala, izdavanjem dionica putem zatvorene ponude a skupština ciljnog društva na kojoj se donosi odluka o povećanju osnovnog kapitala odobri da sticalac može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim sticanjem dionica s pravom glasa za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;
d) stekne dionice ciljnog društva u emisiji dionica putem javne ponude;
e) stekne dionice ciljnog društva koje je stečajni dužnik u stečajnom postupku, odnosno kao vjerovnici stiču dionice društava u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06);
f) stekne dionice ciljnog društva naplatom potraživanja osiguranim založnim pravom nad dionicama pod uvjetom da te dionice otuđi u roku godinu dana od dana sticanja;
g) stekne dionice ciljnog društva u postupku pripajanja ili spajanja privrednih društava;
h) stekne dionice emitenta u postupku svojinske transformacije pod uvjetom da prethodno nije sticao dionice;
i) stekne dionice ciljnog društva pod uvjetom da je postotak od ukupnog broja glasova koje daju dionice s pravom glasa u vlasništvu sticaoca i lica s kojima je zajednički djelovao u prethodnoj ponudi za preuzimanje nepromijenjen u odnosu na postotak koji su ta lica imala nakon završetka postupka preuzimanja i pod uvjetom da odnos zajedničkog djelovanja i dalje
postoji;
j) stekne dionice ciljnog društva promjenom oblika organiziranja privrednog društva;
k) pravno lice stekne dionice ciljnog društva od drugog pravnog lica čiji su članovi ili dioničari neposredno ili posredno ista lica ili kada stekne dionice prijenosom radi restruktuiranja unutar koncerna ili holdinga;
l) stekne dionice ciljnog društva u zamjenu za isplatu dividende ako je takva mogućnost predviđena zakonom, a skupština ciljnog društva odobri da sticalac može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim sticanjem dionica s pravom glasa za sticaoca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje;
m) nakon provedene ponude za preuzimanje stekne dionice ciljnog društva prijenosom između lica koja su djelovala zajednički u ponudi za preuzimanje;
n) sticanjem dionica ciljnog društva drži postotak dionica s pravom glasa koji je jednak ili manji od postotka dionica s pravom glasa koji drži drugi dioničar ciljnog društva koji je objavio ponudu za preuzimanje;
o) u roku šest mjeseci od dana kada je postao punopravni vlasnik dionica koje je stekao iz osnova osiguranja u skladu sa Zakonom o tržištu vrijednosnih papira, otuđi ih;
p) određeno je to posebnim propisom.
(2) Odobrenje iz stava (1) tač. c) i l) ovog člana skupština ciljnog društva daje dvotrećinskom većinom glasova dionica zastupljenih na skupštini ne računajući glasove sticaoca i lica koja s njim djeluju zajednički.
(3) Lica iz stava (1) ovog člana koja su izuzeta od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje dužna su u slučaju daljnjeg sticanja dionica ciljnog društva objaviti ponudu za
preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovim zakonom.
(4) Federacija, kanton i općina u Federaciji, kao sticaoci dionica s pravom glasa ciljnog društva nisu dužni objaviti ponudu za preuzimanje ako u roku 14 dana od dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje obavijeste Komisiju i ciljno društvo da namjeravaju otuđiti višak dionica iznad praga od 25%, pod uvjetom da taj višak dionica i otuđe u roku šest mjeseci. Bosna i Hercegovina i njeni organi, odnosno institucije dužni su objaviti ponudu za preuzimanje i u svemu ostalom postupati po ovom zakonu samo ako je to određeno zakonom Bosne i Hercegovine.
(5) Ovlašteni učesnik na tržištu vrijednosnih papira nije dužan objaviti tender ponudu za preuzimanje ako stekne dionice na osnovu dilerskog posla, posla podrške tržištu i osiguranja
emisije vrijednosnih papira ako ima dozvolu Komisije za obavljanje tih poslova i ako ih otuđi u roku godinu dana od dana sticanja. O izvršenom sticanju, odnosno otuđenju dionica ovlašteni učesnik na tržištu vrijednosnih papira dužan je obavijestiti Komisiju, berzu i drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene dionice u trgovanje i ciljno društvo u roku sedam dana od dana sticanja, odnosno otuđenja dionica.
(6) Sticalac koji neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući zajednički stekne dionice s pravom glasa ciljnog društva tako da zajedno s dionicama koje je već stekao pređe kontrolni prag za najviše 3% dionica s pravom glasa, nije dužan objaviti ponudu za preuzimanje ako višak iznad kontrolnog praga otuđi drugom licu koje s njim nije u zajedničkom djelovanju prema članu 5. ovog zakona u roku tri radna dana od dana sticanja. O otuđenju dionica sticalac je dužan obavijestiti Komisiju, berzu i drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene dionice u trgovanje i ciljno društvo u roku dva radna dana od dana otuđenja dionica.

 

Član 15.

 

Uvid u podatke kod Registra

 

Kada je za ponudioca nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje ciljno društvo, odnosno Registar dužni su ponudiocu, na njegov zahtjev, omogućiti uvid u podatke koji se
odnose na dioničare i dionice ciljnog društva koji se vode kod Registra.

 

Član 16.

 

Cijena u ponudi za preuzimanje

 

(1) Ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički dužni su za sve dionice iste klase ponuditi jednaku cijenu, odnosno jednak broj zamjenskih dionica.
(2) Cijena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od najviše cijene po kojoj su ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa u periodu jedne godine prije dana nastanka obaveze.
(3) Ako je prosječna cijena dionica ostvarena na berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje viša od cijene iz stava (2) ovog člana,
ponudilac je dužan ponuditi višu cijenu s tim da se prosječna cijena izračunava za svaku berzu ili drugo uređeno javno tržište kao ponderisani prosjek svih cijena ostvarenih na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu u posljednja tri mjeseca prije nastanka obaveze za
objavljivanje ponude za preuzimanje.
(4) Ako ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički nisu u periodu jedne godine prije dana nastanka obaveze stekli dionice s pravom glasa, cijena u ponudi ne može biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje.
(5) Ako je ponudilac stekao dionice u emisiji cijena u ponudi ne može biti niža od prosječne cijene ostvarene na berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog
društva uvrštene u trgovanje.
(6) Ako ponudilac i/ili lice koje s njim djeluje zajednički, protivno odredbi člana 40. ovog zakona, stekne ili otuđi dionice ciljnog društva po cijeni višoj od cijene iz st. (2), (3) i (4) ovog člana, dužan je u ponudi za preuzimanje ponuditi višu cijenu.
(7) Ako ponudilac zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ne podnese u roku iz člana 24. stav (1) ovog zakona, prosječna cijena iz stava (3) ovog člana izračunava
se kao ponderisani prosjek svih cijena ostvarenih na berzi ili/i drugom uređenom javnom tržištu na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje za svako sljedeće tromjesječje posebno, počevši od tromjesječja koje prethodi danu nastanka obaveze za objavljivanje ponude za preuzimanje do dana podnošenja zahtjeva, s tim da je ponudilac dužan u ponudi za preuzimanje ponuditi najmanje najvišu tromjesječnu prosječnu cijenu izračunatu u navedenom periodu, ako je ta cijena viša od cijene iz stava (2) ovog člana.
(8) Ako ponudilac ili lice koje s njim djeluje zajednički u roku jedne godine od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje stekne dionice ciljnog društva koje su bile predmet ponude po cijeni koja je viša od cijene iz ponude, dužan je dioničarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplatiti razliku u cijeni u roku sedam dana od dana sticanja.
(9) Obaveza iz stava (8) ovog člana ne odnosi se na sticanje dionica u slučaju povećanja osnovnog kapitala ili reorganizacije ciljnog društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima ili u slučaju sticanja dionica ciljnog društva u zamjenu za isplatu dividende, ako je ta mogućnost predviđena zakonom.

 

Član 17.

 

Naknada u ponudi za preuzimanje

 

(1) Ponudilac kao naknadu za preuzimanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje može ponuditi:
a) novac (novčana naknada);
b) zamjenske dionice (zamjenska naknada);
c) srazmjeran dio novca i zamjenskih dionica u kojem slučaju ponudilac omjer novca i zamjenskih dionica može slobodno odrediti (kombinirana naknada).
(2) Kada ponudilac za preuzimanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje nudi zamjensku ili kombiniranu naknadu, dužan je ponuditi novčanu naknadu kao alternativu.
(3) Zamjenske dionice moraju biti uvrštene najmanje u istu kotaciju ili kotaciju istog stepena transparentnosti kao i dionice koje su predmet ponude za preuzimanje, biti iste klase kao i dionice koje su predmet ponude za preuzimanje i ne mogu biti pod teretom.
(4) Komisija općim aktom bliže uređuje uvjete pod kojima ponudilac u ponudi za preuzimanje može ponuditi zamjensku ili kombiniranu naknadu.

 

Član 18.

 

Obaveza osiguranja naknade

 

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ponudilac je dužan osigurati naknadu za preuzimanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.
(2) Stav (1) ovog člana shodno se primjenjuje u slučaju izmjene ponude po višoj cijeni.

 

Član 19.

 

Način osiguranja novčane naknade

 

(1) Radi osiguranja novčane naknade ponudilac je dužan uplatiti novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i/ili dostaviti neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv izdatu na iznos potreban za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona.
(2) Rok trajanja bankarske garancije ne može biti kraći od 15 dana od posljednjeg dana roka za plaćanje dionica iz člana 37. stav (2) ovog zakona.
(3) Ponudilac, lice koje s njim djeluje zajednički i ciljno društvo ne mogu izdati bankarsku garanciju iz stava (1) ovog člana.
(4) Ponudilac ne može raspolagati novčanim sredstvima iz stava (1) ovog člana, osim radi isplate za dionice koje su bile predmet ponude.

 

Član 20.

 

Deponiranje zamjenskih dionica radi osiguranja

 

Radi osiguranja zamjenske ili kombinirane naknade ponudilac je dužan na poseban račun kod Registra deponirati zamjenske dionice.

 

Član 21.

 

Ugovaranje poslova preuzimanja

 

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ponudilac je dužan s licem putem kojeg će se vršiti preuzimanje zaključiti ugovor o obavljanju poslova u vezi s preuzimanjem dioničkog društva u skladu sa zakonom.
(2) Ovlaštena lica za preuzimanje svojim općim aktom bliže uređuju ugovaranje i obavljanje poslova preuzimanja.
(3) Pri zaključivanju ugovora iz stava (1) ovog člana ponudilac je dužan dati sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova deponiranja dionica, kao i za obavljanje drugih
poslova u vezi sa preuzimanjem.

 

Član 22.

 

Obavezni sadržaj ponude za preuzimanje

 

(1) Ponuda za preuzimanje mora sadržavati sve neophodne podatke kako bi dioničari mogli odlučiti o prihvatanju, a naročito:
a) firmu, sjedište i adresu u sjedištu ciljnog društva, visinu osnovnog kapitala te podatke o klasi i broju dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje čine osnovni kapital ciljnog društva;
b) firmu, oblik organiziranja, sjedište i adresu u sjedištu, odnosno ime, prezime i adresu ponudioca;
c) firmu, oblik organiziranja, sjedište i adresu u sjedištu, odnosno ime, prezime i adresu lica koja s ponudiocem djeluju zajednički te opis načina zajedničkog djelovanja;
d) podatke o klasi i broju (u apsolutnom i relativnom iznosu) dionica i glasova ciljnog društva koje drži ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički;
e) podatke o klasi dionica koje su predmet ponude za preuzimanje;
f) postotak dionica koji čini uvjet iz člana 23. stav (3) ovog zakona, ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana;
g) nedvosmislenu izjavu da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima ciljnog društva za sticanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima;
h) cijenu koju se ponudilac obavezuje platiti po dionici i sporazum o načinu raspodjele dionica deponiranih u postupku preuzimanja emitenta na lica koja djeluju zajednički;
i) kada ponuda uključuje zamjensku ili kombiniranu naknadu, podatke o zamjenskim dionicama i pravima koja iz njih proizlaze, cijenu zamjenskih dionica, uvjetima zamjene i emitentu zamjenskih dionica;
j) izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje;
k) rok plaćanja;
l) rok trajanja ponude za preuzimanje;
m) firmu, sjedište i adresu u sjedištu Registra;
n) upute o načinu i učincima deponiranja dionica te drugim pravima i obavezama dioničara koji deponiraju dionice, a posebno o pravu dioničara na povlačenje dionica i odustajanje od prihvatanja ponude za preuzimanje;
o) namjeru ponudioca u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva i u mjeri u kojoj na to utiče ponuda za preuzimanje u pogledu budućeg poslovanja društva ponudioca;
p) strateške planove ponudioca u odnosu na ciljno društvo i moguće posljedice provođenja tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika ciljnog društva i društva ponudioca, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima ciljno društvo i društvo ponudilac obavlja svoju djelatnost;
r) namjeru ponudioca u vezi s upravom ciljnog društva i podatke o novčanim i nenovčanim davanjima kao i drugim pogodnostima koje se daju ili čine vjerovatnim članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva;
s) visinu obeštećenja za ograničenja i/ili ukidanja prava dioničara kao posljedicu pravila o ograničenju iz člana 44. ovog zakona, ako se isti primjenjuje, te pojedinosti o načinu isplate i metodi korištenoj za utvrđivanje obeštećenja;
t) ostale uvjete ponude za preuzimanje.
(2) Komisija može tražiti od ponudioca dopunu podataka iz sadržaja ponude za preuzimanje.
(3) Uz ponudu za preuzimanje koju dostavlja Komisiji ponudilac je dužan priložiti u izvorniku ili ovjerenoj kopiji sljedeće isprave:
a) isprave o pravnim poslovima kojim su ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički stekli dionice ciljnog društva u periodu jedne godine prije dana nastanka obaveze za objavljivanje ponude za preuzimanje, a u slučaju sticanja i otuđenja dionica protivno odredbi člana 40. ovog zakona i isprave o tim pravnim poslovima;
b) izjavu ponudioca i lica koja s njim djeluju zajednički da osim pravnih poslova iz tačke a) ovog stava nisu zaključivali druge pravne poslove u cilju sticanja dionica ciljnog društva;
c) potvrdu ovlaštenog lica za preuzimanje o osiguranju naknade za preuzimanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje;
d) potvrdu berze i/ili drugog uređenog javnog tržišta na koje su dionice ciljnog društva uvrštene u trgovanje, izdatu na zahtjev ponudioca, o prosječnoj cijeni iz člana 16. st. (3) i (6) ovog zakona;
e) ugovor s Registrom o obavljanju poslova deponiranja dionica i ugovor s ovlaštenim licem za preuzimanje o obavljanju poslova preuzimanja;
f) prethodnu saglasnost nadležne institucije u slučajevima kada je to zakonom propisano;
g) izvode iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv oblik organiziranja, sjedište i adresa u sjedištu, popis lica ovlaštenih za zastupanje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u prijevodu na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini po ovlaštenom sudskom tumaču, ako je ponudilac i lice koje s njim djeluje zajednički pravno lice sa sjedištem u inozemstvu;
h) izjavu kojom imenuje punomoćnika (firma, sjedište, adresa u sjedištu, odnosno ime i prezime, adresa za fizičko lice) za dostavu pismena u Bosni i Hercegovini, ako je pravno ili fizičko lice sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu;
i) ostalu dokumentaciju na zahtjev Komisije;
j) dokaz o uplati naknade Komisiji.
(4) Ako su isprave koje se prilažu uz ponudu za preuzimanje pisane na stranom jeziku, dostavljaju se i u prijevodu na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini po ovlaštenom sudskom tumaču.

 

Član 23.

 

Uvjetovanje ponude za preuzimanje

 

(1) Obavezu kupovine dionica koje su predmet ponude za preuzimanje ponudilac ne može ničim uvjetovati.
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, prvi ponudilac može u ponudi za preuzimanje odrediti da predmet ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret.
(3) Dobrovoljnu ponudu za preuzimanje ponudilac može uvjetovati dostizanjem određenog praga uspješnosti koji ne može biti niži od kontrolnog praga. Ako u ponudi za preuzimanje ukupan postotak deponiranih dionica s pravom glasa, zajedno s ukupnim postotkom dionica s pravom glasa koje ponudilac već drži u skladu sa članom 8. ovog zakona, ne premašuje prag uspješnosti, ponudilac ne može preuzeti deponirane dionice, a u slučaju da se deponiranim
dionicama premašuje prag uspješnosti, ponudilac je dužan preuzeti deponirane dionice pod objavljenim i propisanim uvjetima.

 

Član 24.

 

Zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude

 

(1) Ponudilac je dužan u roku 30 dana od dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje podnijeti Komisiji zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponudu za preuzimanje i isprave iz člana 22. stav (3) ovog zakona.
(2) Radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti značajnih za odlučivanje Komisija može od ponudioca zatražiti i dodatnu dokumentaciju.
(3) Komisija će o zahtjevu ponudioca iz stava (1) ovog člana donijeti rješenje u roku 14 dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(4) Zahtjev ponudioca smatrat će se urednim kada Komisija utvrdi:
a) da je ponudilac dostavio ponudu za preuzimanje, sve isprave iz člana 22. stav (3) ovog zakona i dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije;
b) potpunost i vjerodostojnost podataka iz ponude za preuzimanje i isprava priloženih uz zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje u skladu sa članom 22. st. (1) i (3) ovog zakona;
c) da je cijena u ponudi za preuzimanje određena u skladu s odredbama ovog zakona.

 

Član 25.

 

Odbacivanje zahtjeva za objavljivanje ponude

 

(1) Kada je zahtjev ponudioca nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i sve isprave iz člana 22. stav (3) ovog zakona, Komisija će od ponudioca zatražiti da uredi zahtjev i dostavi nedostajuću dokumentaciju te odrediti rok u kojem je dužan to učiniti.
(2) Ako ponudilac u ostavljenom roku ne postupi po traženju Komisije iz stava (1) ovog člana, smatrat će se da zahtjev nije ni podnesen, a Komisija donosi zaključak kojim se
zahtjev odbacuje.

 

Član 26.

 

Odgovornost za tačnost i potpunost podataka u ponudi za preuzimanje

 

(1) Komisija ne odgovara za tačnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje.
(2) Ako u ponudi za preuzimanje nedostaju podaci koji bi mogli uticati na odluku o prihvatanju ponude za preuzimanje ili su u ponudi za preuzimanje navedeni neistiniti ili netačni podaci, sva lica koja su sudjelovala u izradi ili pripremi ponude za preuzimanje solidarno odgovaraju dioničarima ciljnog društva za moguću štetu koja bi zbog toga nastala.

 

Član 27.

 

Objava ponude za preuzimanje

 

(1) Ponudu za preuzimanje ponudilac je dužan objaviti u roku sedam dana od dana prijema rješenja iz člana 24. stav (3) ovog zakona.
(2) Ponuda za preuzimanje objavljena nakon isteka roka iz stava (1) ovog člana je valjana.
(3) Ponudu za preuzimanje i izmjenu ponude za preuzimanje ponudilac je dužan dostaviti ciljnom društvu, berzi i uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva, Registru, kao i ovlaštenom licu za preuzimanje najkasnije narednog radnog dana od dana prijema rješenja Komisije iz člana 24. stav (3) i člana 29. stav (2) ovog zakona.
(4) Najkasnije narednog radnog dana nakon objavljivanja ponude za preuzimanje, ciljno društvo je dužno obavijestiti dioničare o sadržaju ponude za preuzimanje, objavljivanjem
sadržaja na svojoj internet stranici, ukoliko je ima, i putem internet stranice Komisije, Registra i uređenog javnog tržišta, te dostavljanjem svakom dioničaru posebno, prema
listi dioničara od Registra, putem elektronske pošte ukoliko ima adresu za prijem elektronske pošte u kojem slučaju se smatra da je ponuda dioničaru dostavljena lično. Dioničaru koji to zahtijeva ciljno društvo dužno je dati sve informacije kojima raspolaže u vezi s ponudom za preuzimanje, kao i za sve izmjene ponude.
(5) Najkasnije narednog radnog dana nakon objavljivanja ponude za preuzimanje ciljno društvo je dužno o ponudi za preuzimanje obavijestiti predstavnike zaposlenika, odnosno
zaposlenike ako nema predstavnika zaposlenika.

 

Član 28.

 

Rok trajanja ponude za preuzimanje

 

(1) Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana objave. Rok trajanja ponude za preuzimanje počinje teći od dana kasnije objave.
(2) Rok iz stava (1) ovog člana produžit će se u slučaju objave izmjene ponude za preuzimanje ili objave konkurentske ponude.
(3) U slučaju objave izmjene ponude za preuzimanje rok trajanja ponude za preuzimanje produžit će se za sedam dana.
(4) Krajnji rok trajanja ponude za preuzimanje i konkurentske ponude ne može biti duži od 60 dana od dana objave prve ponude za preuzimanje.

 

Član 29.

 

Izmjena ponude za preuzimanje

 

(1) Izmjena ponude za preuzimanje mora biti objavljena najkasnije 10 dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(2) Komisija će o zahtjevu ponudioca za odobrenje objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje donijeti rješenje u roku pet dana od dana prijema urednog zahtjeva.
(3) Ponudu za preuzimanje ponudilac može izmijeniti na način da povisi ponuđenu cijenu i/ili ponudi veći broj zamjenskih dionica. Kada povisuje cijenu ponudilac mora ponuđenu cijenu povisiti za najmanje 10%.
(4) Do isteka roka iz stava (1) ovog člana ponudilac je dužan ispuniti sljedeće uvjete:
a) ishoditi rješenje Komisije o odobrenju objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje;
b) objaviti izmjenu ponude za preuzimanje;
c) osigurati razliku naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje;
d) o izmjeni ponude za preuzimanje obavijestiti Registar i ovlašteno lice za preuzimanje.
(5) Ukoliko ponudilac u skladu s odredbama ovog zakona izmijeni ponudu za preuzimanje smatrat će se da su dioničari koji su prihvatili ponudu za preuzimanje prihvatili i izmjenu ponude za preuzimanje.

 

Član 30.

 

Konkurentska ponuda

 

(1) Konkurentska ponuda je ponuda za preuzimanje koju, u skladu sa odredbama ovog zakona, treće lice može objaviti samo za vrijeme trajanja ponude za preuzimanje i koja se
odnosi na iste dionice ciljnog društva kao i ponuda za preuzimanje.
(2) Konkurentska ponuda za preuzimanje mora biti objavljena najkasnije 10 dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje i ne kasnije od 28 dana prije isteka krajnjeg roka od 60 dana iz člana 28. stav (4) ovog zakona.
(3) U slučaju objave konkurentske ponude rok trajanja ponude za preuzimanje produžava se do isteka roka trajanja konkurentske ponude. Ponudilac je dužan o produženju roka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti obavijest ciljnom društvu, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva, Registru i ovlaštenom licu za preuzimanje, te je objaviti na način i u roku određenom ovim zakonom za ponudu.
(4) Na konkurentsku ponudu shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na ponudu za preuzimanje.

 

Član 31.

 

Uvjeti za konkurentsku ponudu

 

(1) Konkurentska ponuda može biti objavljena samo po cijeni višoj od cijene u ponudi za preuzimanje pri čemu se na odgovarajući način primjenjuje odredba člana 29. stav (3)
ovog zakona.
(2) Konkurentska ponuda može se uvjetovati dostizanjem određenog praga uspješnosti samo ako je prag uspješnosti određen i u ponudi za preuzimanje i ako nije dostignut do objave konkurentske ponude.
(3) Prag uspješnosti u konkurentskoj ponudi ne može biti viši od praga uspješnosti iz ponude za preuzimanje.

 

Član 32.

 

Odbijanje konkurentske ponude

 

Komisija će odbiti zahtjev za odobrenje objavljivanja konkurentske ponude ako utvrdi da je špekulativnog karaktera ili da joj je cilj promjena cijene dionica koje su predmet ponude za
preuzimanje.

 

Član 33.

 

Povlačenje ponude za preuzimanje

 

(1) Ponudu za preuzimanje ponudilac može povući u slučaju:
a) objavljivanja konkurentske ponude po višoj cijeni,
b) stečaja ciljnog društva.
(2) Odredbe stava (1) ovog člana shodno se primjenjuju na povlačenje konkurentske ponude.
(3) Ponudilac je dužan o povlačenju ponude za preuzimanje obavijestiti Komisiju, berzu i drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva, ciljno
društvo, Registar kao i ovlašteno lice za preuzimanje najkasnije narednog radnog dana od dana donošenja odluke o povlačenju.
(4) Povlačenje ponude za preuzimanje ponudilac mora objaviti najkasnije pet dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(5) Povlačenje ponude za preuzimanje proizvodi pravne učinke danom objave.

 

Član 34.

 

Nalog za deponiranje, prodaju i kupovinu dionica i zaključenje ugovora

 

(1) Dionice se deponiraju preknjižavanjem sa računa dioničara na poseban račun otvoren za potrebe deponiranja dionica radi prihvaćanja ponude za preuzimanje.
(2) Dionice iz stava (1) ovog člana deponiraju se na osnovu naloga koji Registru daje dioničar neposredno, ukoliko se preuzimanje vrši putem Registra, odnosno putem ovlaštenog učesnika za brokerske poslove dioničara kada se preuzimanje vrši putem berze ili drugog uređenog javnog tržišta i ovlaštenog učesnika za brokerske poslove.
(3) Dioničar otkazuje prihvatanje ponude nalogom za preknjižavanje dionica s računa za deponiranje na račun dioničara na način iz stava (2) ovog člana.
(4) Kada se preuzimanje vrši putem Registra i ovlaštenog učesnika za brokerske poslove davanjem naloga iz stava (1) ovog člana za deponiranje dionica kod Registra smatra se
da je ponuda prihvaćena i ugovor o kuporodaji dionica zaključen. U slučaju kada se preuzimanje vrši putem berze ili drugog uređenog javnog tržišta ugovor o kupoprodaji
dionica se smatra zaključenim spajanjem kupovnog i prodajnog naloga prema općem aktu berze ili drugog uređenog javnog tržišta.
(6) Komisija općim aktom bliže uređuje sadržaj naloga za deponiranje, prodaju i kupovinu dionica ciljnog društva.

 

Član 35.

 

Povlačenje deponovanih dionica i raskid ugovora

 

(1) Dioničar može deponirane dionice povući do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(2) Povlačenje dionica ima učinak odustanka od prihvatanja ponude za preuzimanje, odnosno učinak raskida ugovora.

 

Član 36.

 

Odricanje od prava na povlačenje dionica

 

Dioničar se ne može odreći prava na povlačenje dionica.
Ponudilac se ne može pozivati na izjavu dioničara o odricanju od prava na povlačenje dionica.

 

Član 37.

 

Plaćanje i prijenos dionica na osnovu ponude za preuzimanje

 

(1) Ako je dioničar deponovao dionice u skladu s uvjetima iz ponude za preuzimanje, obaveza plaćanja nastaje za ponudioca istekom roka trajanja ponude za preuzimanje, osim u slučajevima iz člana 23. stav (3) i člana 33. ovog zakona.
(2) Rok za plaćanje deponovanih dionica je sedam dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, odnosno tri dana ako se preuzimanje vrši putem berze ili drugog uređenog javnog tržišta. Ukoliko se preuzimanje ne vrši putem Registra, banka depozitar ovlaštenog učesnika za brokerske poslove obavještava Registar najkasnije narednog radnog dana nakon uplate za dionice.
(3) Nakon isplate deponovanih dionica ponudiocu se vraća višak novčanih sredstava, bankarska garancija ili zamjenske dionice.

 

Član 38.

 

Troškovi

 

(1) Ponudilac snosi troškove deponovanja dionica, plaća cijenu dionica, snosi troškove prijenosa dionica, kao i sve ostale troškove koji proizlaze iz ponude za preuzimanje.
(2) Troškove u preuzimanju ovlaštenom učesniku za brokerske poslove prodavca dionica kod preuzimanja putem berze ili drugog uređenog javnog tržišta plaća banka depozitar ponudioca prilikom isplate za dionice.

 

Član 39.

 

Izvještaj o preuzimanju

 

(1) Ovlašteno lice za preuzimanje dužno je izvještaj o preuzimanju dostaviti Komisiji, ciljnom društvu, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva i Registru najkasnije narednog radnog dana od dana isteka roka za plaćanje
dionica koje su predmet ponude za preuzimanje na način predviđen ovim zakonom za objavu ponude za preuzimanje.
(2) Izvještaj o preuzimanju sadrži sljedeće podatke:
a) firmu, oblik organiziranja, sjedište i adresu u sjedištu pravnog lica, odnosno ime, prezime i adresu ponudioca fizičkog lica;
b) firmu, oblik organiziranja, sjedište i adresu u sjedištu pravnog lica, odnosno ime, prezime i adresu fizičkih lica koja s ponudiocem djeluju zajednički;
c) firmu i adresu u sjedištu ciljnog društva;
d) broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje;
e) broj deponovanih dionica koje je ponudilac isplatio (u apsolutnom i relativnom iznosu);
f) broj deponovanih dionica za koje je sporna činjenica deponovanja ili povlačenja;
g) broj i postotak dionica ciljnog društva koje ponudilac i lica koja s njim zajednički djeluju, pojedinačno i ukupno, stiču nakon ponude za preuzimanje.
(3) Ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana u skladu s članom 23. stav (3) ovog zakona i ako u ponudi ne bude deponovano dovoljno dionica, ovlašteno lice za preuzimanje dužno je bez odlaganja o tome, kao i o ukupnom broju deponovanih dionica, obavijestiti svakog
dioničara koji je deponovao dionice, Komisiju, ciljno društvo i ponudioca.
(4) Komisija je dužna u roku tri radna dana od dana prijema izvještaja iz st. (1) i (3) ovog člana donijeti rješenje o uspješnosti preuzimanja, a Registar najkasnije narednog radnog dana vrši prijenos dionica.
(5) Ponudilac je dužan u roku tri radna dana od dana prijema rješenja iz stava (5) ovog člana objaviti obavijest o uspješnosti preuzimanja na način predviđen ovim zakonom za objavu ponude za preuzimanje.

 

Član 40.

 

Zabrana sticanja i otuđenja dionica s pravom glasa

 

(1) Od trenutka zaključenja pravnog posla sticanja dionica ciljnog društva kojim nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka trajanja ponude, dionice koje
su predmet ponude za preuzimanje, ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički ne mogu steći niti se smiju obavezivati da će ih steći na drugi način osim ponudom za preuzimanje.
(2) Od trenutka zaključenja pravnog posla sticanja dionica ciljnog društva kojim nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka trajanja ponude, ponudilac i
lica koja s njim djeluju zajednički ne mogu otuđiti niti se obavezivati da će otuđiti dionice koje su predmet ponude za preuzimanje, izuzev u slučaju iz člana 14. ovog zakona.
(3) Odredbe st. (1) i (2) ovog člana shodno se primjenjuju i u slučaju objave obavijesti o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje.

 

Član 41.

 

Mišljenje ciljnog društva

 

(1) U roku sedam dana od dana objave ponude za preuzimanje uprava i nadzorni odbor ciljnog društva dužni su putem internet stranice berze i drugog uređenog javnog tržišta
objaviti obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje koje mora sadržavati:
a) mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade;
b) mišljenje o namjeri ponudioca u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva;
c) mišljenje o strateškim planovima ponudioca u odnosu na ciljno društvo i mogućim posljedicama provođenja tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status zaposlenika ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo obavlja svoju djelatnost;
d) izjave članova uprave i nadzornog odbora o njihovoj namjeri da ponudu za preuzimanje prihvate ili odbiju;
e) izjašnjenje članova uprave i nadzornog odbora o postojanju njihovog sporazuma sa ponudiocem u vezi s ponudom za preuzimanje, kao i sadržaj takvog sporazuma, ako sporazum postoji.
(2) Prije objave mišljenja iz stava (1) ovog člana uprava i nadzorni odbor ciljnog društva dužni su to mišljenje u roku pet dana od dana objave ponude za preuzimanje predočiti
predstavnicima zaposlenika, odnosno zaposlenicima ako nema predstavnika zaposlenika, koji u roku tri dana od dana kada im je ono predočeno mogu dati svoje mišljenje o ponudi za preuzimanje.
(3) Ako uprava i nadzorni odbor ciljnog društva u roku iz stava (2) ovog člana zaprime mišljenje predstavnika zaposlenika o ponudi za preuzimanje, dužni su ga priložiti mišljenju
uprave i nadzornog odbora kod objave.
(4) Ako mišljenje o ponudi za preuzimanje ili mišljenje zaposlenika sadrži lažne informacije ili informacije koje mogu dovesti u zabludu, lica koja su izradila ili sudjelovala u izradi mišljenja bit će solidarno odgovorna dioničarima za štetu ukoliko su znala ili trebala znati da su te informacije lažne ili dovode u zabludu.
(5) Mišljenje o ponudi za preuzimanje ciljno društvo dužno je dostaviti Komisiji istovremeno s dostavljanjem berzi i drugom uređenom javnom tržištu na objavljivanje.
(6) Uprava društva može ovlaštenog učesnika za investicijsko savjetovanje ovlastiti da sačini mišljenja u ime uprave i nadzornog odbora iz stava (1) tač. a), b) i c) ovog člana.
(7) U slučaju povjeravanja ovlaštenom učesniku za investicijsko savjetovanje obavljanje radnji u preuzimanju iz stava (6) ovog člana ciljno društvo, uprava i nadzorni odbor se ne oslobađaju odgovornosti po ovom zakonu.
(8) Način obavljanja radnji iz stava (6) ovog člana ovlašteni učesnik za investicijsko savjetovanje uređuje svojim općim aktom.
(9) Komisija će općim aktom bliže urediti formu i sadržaj mišljenja o ponudi za preuzimanje.

 

IV. POSEBNA OGRANIČENJA I PRAVA U VEZI S PREUZIMANJEM

 

Član 42.

 

Ograničenja djelovanja uprave i nadzornog odbora ciljnog društva

 

(1) Od trenutka zaprimanja obavijesti iz člana 9. stav (5) i člana 10. stav (2) ovog zakona, odnosno od njihove objave, ako uprava nije zaprimila navedene obavijesti do objave
izvještaja o preuzimanju, uprava i nadzorni odbor ciljnog društva ne mogu bez odobrenja skupštine ciljnog društva:
a) povećati osnovni kapital;
b) zaključivati poslove izvan redovnog poslovanja ciljnog društva;
c) djelovati na način koji bi mogao ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje ciljnog društva ili zaključivati poslove koji bi mogli ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje ciljnog društva;
d) odlučiti o sticanju i otuđenju vlastitih dionica ciljnog društva ili vrijednosnih papira koji daju pravo na te dionice;
e) djelovati na način koji bi imao za cilj ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje.
(2) Odluke uprave ili nadzornog odbora iz stava (1) ovog člana, koje su donesene prije dana zaprimanja obavijesti iz člana 9. stav (5) i člana 10. stav (2) ovog zakona ili njihove objave, a nisu u cijelosti provedene, mora prije provođenja odobriti skupština ciljnog društva.
(3) Skupština ciljnog društva na kojoj će se odlučivati o djelovanjima iz st. (1) ili (2) ovog člana saziva se najkasnije 20 dana prije dana zasjedanja skupštine.
(4) Kod sazivanja skupštine na kojoj će se odlučivati o djelovanjima iz st. (1) ili (2) ovog člana ciljno društvo nije dužno postupiti u skladu s odredbama Zakona o privrednim
društvima, propisima donesenim na osnovu njega i odredbama statuta u vezi s mjestom održavanja skupštine.
Rok za prijavu učešća na skupštini je četiri dana prije dana održavanja skupštine. Obavještenja dioničarima, prijedlozi akata za skupštinu prema Zakonu o privrednim društvima i prijedlozi dioničara moraju biti dostupni i u skraćenom obliku objavljeni na način kako se prema propisima objavljuje obavještenje za sazivanje skupštine dioničara.
(5) Kod odlučivanja na skupštini o pitanjima iz st. (1) i (2) ovog člana nemaju učinak ograničenja glasačkih prava, a odluka se smatra donesenom ako je za nju glasalo dvije
trećine zastupljenih dionica s pravom glasa.
(6) Ništavne su odluke uprave i nadzornog odbora ciljnog društva donesene protivno odredbama ovog člana.
(7) Traženje drugih ponudilaca ne smatra se djelovanjem iz stava (1) ovog člana.
(8) Skupština društva može donijeti odluku kojom se ne primjenjuju ograničenja za upravu i nadzorni odbor iz st. (1) i (2) ovog člana, ukoliko je ponudilac društvo koje ne primjenjuje te odredbe prema zakonima u mjestu svog sjedišta ili društvo koje je kontrolirano od tog društva
prema članu 5. stav (4) ovog zakona. Odluka se može primjenjivati na preuzimanja za koja je nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje najranije 18 mjeseci poslije donošenja odluke.

 

Član 43.

 

Pravilo proboja

 

(1) Ciljno društvo može u statutu predvidjeti da se na društvo primjenjuju odredbe člana 44. ovog zakona ili takvu odredbu, ukoliko je ima, ukinuti u svom statutu.
(2) Uprava ciljnog društva dužna je obavijestiti Komisiju a nakon prijema u članstvo Evropske unije i nadzorne organe država članica Evropske unije u kojima je odobreno
trgovanje dionicama ciljnog društva na uređenom javnom tržištu, o tome da je ciljno društvo usvojilo ili ukinulo odredbu statuta iz stava (1) ovog člana, kao i odluke iz člana 42. stav (8) i člana 44. stav (5) ovog zakona najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja izmjene ili
dopune statuta, odnosno novog statuta ili donošenja odluke.
(3) Na sazivanje i vođenje skupštine iz člana 44. stav (4) ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe člana 42. st. (3), (4) i (5) ovog zakona.

 

Član 44.

 

Sadržaj pravila proboja

 

(1) U roku trajanja ponude za preuzimanje na prijenos dionica ciljnog društva ponudiocu, nemaju učinak ograničenja prijenosa dionica ciljnog društva određena:
a) statutom, odnosno drugim općim aktom ciljnog društva;
b) sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog društva;
c) sporazumom između dioničara ciljnog društva.
(2) Kada nakon ponude za preuzimanje ponudilac stekne 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, na prvoj skupštini sazvanoj na zahtjev ponudioca radi izmjene statuta i/ili imenovanja i/ili opoziva članova nadzornog odbora:
a) nemaju učinak ograničenja prijenosa dionica i ograničenja glasačkih prava;
b) nemaju učinak posebna prava dioničara na imenovanje ili opoziv članova nadzornog odbora koja su predviđena zakonom ili drugim propisom ili na osnovu zakona ili drugog propisa;
c) ponudilac ima pravo, nezavisno od rokova za sazivanje skupštine određenim Zakonom o privrednim društvima, tražiti da skupština ciljnog društva bude sazvana najkasnije 14 dana prije dana održavanja skupštine.
(3) U slučaju da se na osnovu ovog člana gube određena prava, ponudilac je dužan isplatiti primjereno obeštećenje u novcu.
(4) Pravo na obeštećenje prema stavu (3) ovog člana može se sudskim putem tražiti u roku dva mjeseca od oduzimanja prava.
(5) Skupština društva može donijeti odluku kojom se ne primjenjuju odredbe ovog člana ukoliko je ponudilac društvo koje ne primjenjuje te odredbe prema zakonima u mjestu svog sjedišta ili društvo koje je kontrolirano od tog društva prema članu 5. stav (4) ovog zakona. Odluka se može primjenjivati na preuzimanja za koja je nastala obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje najranije 18 mjeseci poslije donošenja odluke.

 

Član 45.

 

Pravo prijenosa dionica manjinskih dioničara

 

(1) Ako nakon ponude za preuzimanje ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva, ponudilac u roku tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje ima pravo na prijenos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara uz pravičnu naknadu, pod uvjetom da je u ponudi za preuzimanje naveo da će koristiti ovo pravo.
(2) Ako su predmet ponude za preuzimanje bile i prioritetne dionice bez prava glasa a nakon ponude za preuzimanje ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% takvih dionica, ponudilac u roku tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje ima pravo i na prijenos tih dionica manjinskih dioničara, uz pravičnu naknadu.
(3) Ponudilac će radi izvršenja prava iz st. (1) i (2) ovog člana podnijeti zahtjev Registru.
(4) Ponudilac je dužan na način određen ovim zakonom za objavljivanje i obavještavanje o ponudi za preuzimanje istovremeno sa podnošenjem zahtjeva, o zahtjevu obavijestiti manjinske dioničare, ciljno društvo, berzu i drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene u trgovanje dionice ciljnog društva, Komisiju te ih objaviti.
(5) Pravičnom naknadom iz st. (1) i (2) ovog člana smatra se cijena određena u ponudi za preuzimanje uvećana za razliku u cijeni u slučaju iz člana 16. stav (7) ovog zakona.
(6) Radi osiguranja naknade iz stava (5) ovog člana ponudilac je dužan na poseban račun kod Registra izdvojiti novčana sredstva ili Registru dostaviti neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv izdatu u korist manjinskih dioničara na iznos potreban za plaćanje svih dionica manjinskih dioničara.
(7) Registar vrši prijenos dionica s računa dioničara na račun ponudioca i isplatu manjinskih dioničara nakon što utvrdi da:
a) nakon ponude za preuzimanje ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva i 95% prioritetnih dionica bez prava glasa u slučaju iz stava (2) ovog člana,
b) ponudilac je za dionice koje su predmet zahtjeva osigurao naknadu iz stava (5) ovog člana;
c) nije istekao rok od tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(8) Sve troškove u vezi s prijenosom dionica manjinskih dioničara snosi ponudilac.
(9) Komisija će općim aktom bliže propisati procedure za ostvarivanje prava prijenosa dionica manjinskih dioničara.

 

Član 46.

 

Pravo prodaje dionica manjinskih dioničara

 

(1) Ako nakon ponude za preuzimanje ponudilac i lica koja s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva manjinski dioničari imaju u roku tri mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje pravo na prodaju svojih dionica s pravom glasa ponudiocu, uz obavezu ponudioca da te dionice otkupi uz pravičnu naknadu.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana shodno se primjenjuju odredbe st. (2), (3), (5), (6) i (7) člana 45. ovog zakona.
(3) Ako ponudilac ne izvrši obavezu iz stava (1) ovog člana manjinski dioničari imaju pravo zahtijevati ispunjenje obaveze putem suda.
(4) Komisija će općim aktom bliže propisati procedure za ostvarivanje prava prodaje dionica manjinskih dioničara.

 

V. OVLAŠTENJA I POSTUPANJE KOMISIJE I ZAŠTITA PRAVA

 

Član 47.

 

Vršenje nadzora

 

(1) Komisija nadzire primjenu ovog zakona.
(2) U svrhu nadzora primjene ovog zakona Komisija može od ciljnog društva, dioničara ciljnog društva, te drugih pravnih i fizičkih lica za koje Komisija smatra da mogu imati
saznanja od interesa za nadzor tražiti dostavljanje isprava, izjašnjenja i izjave koje Komisija smatra potrebnim za provođenje nadzora.
(3) Lica koja su dužna dostavljati isprave, izjašnjenja i izjave prema stavu (2) ovog člana dužna su ovlaštenim licima Komisije omogućiti pristup u poslovne prostorije, osigurati
odgovarajuće prostorije i osoblje, dati na uvid i dostaviti traženu dokumentaciju i isprave, dati izjave i izjašnjenja, te osigurati druge uvjete potrebne za vršenje nadzora.
(4) Ako su isprave, izjašnjenja i izjave koje se dostavljaju Komisiji pisane na stranom jeziku, dostavljaju se i u prijevodu na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

Član 48.

 

Mjere u nadzoru

 

(1) Kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti Komisija može naložiti poduzimanje radnji radi njihovog otklanjanja, odnosno izreći mjeru propisanu ovim zakonom.
(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana Komisija određuje rok za izvršenje te dostavljanje dokaza o učinjenom.
(3) Komisija može poduzeti sljedeće mjere:
a) utvrditi postojanje obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, te naložiti poduzimanje radnji radi objavljivanja ponude za preuzimanje;
b) naložiti izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude za preuzimanje;
c) zatražiti dostavljanje ili objavljivanje dodatnih podataka i/ili informacija, izjašnjenja, obavijesti ili ispravki u vezi s ponudom za preuzimanje;
d) proglasiti ponudu za preuzimanje nevažećom;
e) izreći druge mjere potrebne radi otklanjanja posljedica nastalih izvršenjem ili propuštanjem radnji;
f) javno objaviti sve poduzete mjere i sankcije izrečene radi utvrđenih nepravilnosti i/ili nezakonitosti.
(4) Rješenje kojim su poduzete mjere u skladu sa stavom (3) ovog člana Komisija dostavlja ciljnom društvu, dioničarima putem ciljnog društva, odnosno Registru, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva.
(5) Ako ponudilac ne postupi u skladu s rješenjem Komisije iz stava (1) ovog člana, Komisija može novim rješenjem izreći novu ili istu mjeru.

 

Član 49.

 

Prava dioničara kod neobjavljivanja ponude

 

Ako ponudilac ne objavi ponudu za preuzimanje pod uvjetima i na način iz ovog zakona, svaki dioničar ciljnog društva može putem suda zahtijevati obavezno zaključenje ugovora o
prodaji dionica, pod uvjetima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.

 

Član 50.

 

Primjena zakona na postupanje Komisije

 

Na postupanje Komisije pored ovog zakona primjenjuje se i Zakon o Komisiji za vrijednosne papire, zakon kojim se uređuje upravni postupak i drugi zakoni i propisi kojim se uređuje
postupanje Komisije.

 

Član 51.

 

Dostava

 

Ako prema odredbama ovog zakona Komisija treba rješenje ili drugi akt dostaviti licu koje ima prebivalište, odnosno sjedište u inozemstvu, to će učiniti punomoćniku tog lica koji ima
prebivalište ili sjedište u Federaciji, a ako nema punomoćnika dostava će se smatrati izvršenom objavom u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Član 52.

 

Saradnja s drugim organima

 

(1) Komisija i nadzorni organi u oblasti tržišta vrijednosnih papira u Bosni i Hercegovini i inozemstvu sarađuju i međusobno razmjenjuju podatke kada je to potrebno za primjenu zakona koji uređuju područje preuzimanja dioničkih društava u skladu s Ustavom Bosne i
Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i zakonima u Bosni i Hercegovini.
(2) Članovi i zaposlenici Komisije dužni su i nakon prestanka radnog odnosa u Komisiji čuvati kao poslovnu tajnu sve podatke iz stava (1) ovog člana.

 

VI. NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO

 

Član 53.

 

Sjedište ciljnog društva u Federaciji

 

Komisija je nadležna za provođenje odredbi ovog zakona u cijelosti u svim slučajevima kada ciljno društvo ima sjedište u Federaciji.

 

Član 54.

 

Sjedište i uvrštenje u trgovanje

 

Komisija je nadležna za nadzor postupka preuzimanja i ciljnog društva koje ima:
a) sjedište izvan Federacije a njegovim dionicama je odobreno trgovanje jedino na berzi i/ili drugom uređenom javnom tržištu u Federaciji;
b) sjedište izvan Federacije a njegovim dionicama je odobreno trgovanje na berzi i/ili drugim uređenim javnim tržištima u drugom entitetu i Brčko Distriktu ili državama članicama Evropske unije koje nisu države sjedišta ciljnog društva, uključujući i uređena javna tržišta u Federaciji, s tim da je prvo uvrštenje dionica ciljnog društva bilo na uređeno javno tržište u
Federaciji;
c) sjedište izvan Federacije a njegovim dionicama je odobreno trgovanje na uređenim javnim tržištima u više država članica Evropske unije koje nisu države sjedišta ciljnog društva uključujući i uređena javna tržišta u Federaciji, ako je o nadležnosti Komisije odlučeno na način iz člana 56. ovog zakona.

 

Član 55.

 

Prvo uvrštenje u trgovanje

 

(1) Ciljno društvo koje ima sjedište izvan Federacije, u drugoj državi, koje nisu države njegovog sjedišta a koje istovremeno po prvi put svoje dionice uvrštava na ova uređena javna tržišta, uključujući i uređena javna tržišta u Federaciji, dužno je na dan uvrštenja svojih dionica obavijestiti svako od tih uređenih javnih tržišta i njihov nadzorni organ, te nadzorni organ države koji će biti nadležan za nadzor postupka preuzimanja.
(2) Ciljno društvo koje ima sjedište u drugom entitetu ili Brčko Distriktu, a koje istovremeno po prvi put svoje dionice uvrštava na ova uređena javna tržišta, uključujući i uređena javna tržišta u Federaciji, dužno je na dan uvrštenja svojih dionica obavijestiti svako od tih uređenih javnih tržišta i njihov nadzorni organ.
(3) Obavijest iz st. (1) i (2) ovog člana uređeno javno tržište u Federaciji na koje se uvrštavaju dionice ciljnog društva dužno je istog dana objaviti na svojoj internet stranici.
(4) Ciljno društvo dužno je obavijest iz st. (1) i (2) ovog člana bez odgađanja nakon uvrštenja objaviti na način iz člana 4. ovog zakona.

 

Član 56.

 

Primjena odredbi ovog zakona u nadzoru

 

(1) Kada je Komisija nadležna za nadzor postupka preuzimanja u slučajevima iz člana 54. tačka a) ovog zakona, Komisija primjenjuje odredbe ovog zakona u cijelosti.
(2) Kada je Komisija nadležna za nadzor postupka preuzimanja u slučajevima iz člana 54. tač. b) i c) ovog zakona Komisija primjenjuje odredbe ovog zakona, izuzev odredaba koje se
odnose na utvrđivanje postotka prava glasa i nastanak obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, izuzeci od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uvjete pod kojima uprava i nadzorni odbor ciljnog društva mogu poduzimati mjere koje za posljedicu imaju ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje i izvještavanje zaposlenika ciljnog društva, umjesto kojih se primjenjuje mjerodavno pravo entiteta, Brčko Distrikta, odnosno druge države u kojoj ciljno društvo ima sjedište.

 

Član 57.

 

Odobravanje objavljivanja ponude od drugog organa

 

(1) Kada je nadležni organ drugog entiteta, Brčko Distrikta, odnosno druge države odobrio objavljivanje ponude za preuzimanje ciljnog društva čijim dionicama je odobreno trgovanje na uređenom javnom tržištu u Federaciji, ponuda za preuzimanje priznat će se u Federaciji bez dodatnog postupka odobrenja ako ciljno društvo nema sjedište u Federaciji.
(2) Ponuda za preuzimanje iz stava (1) ovog člana objavljuje se na način iz člana 4. stav 1. ovog zakona.
(3) Komisija je ovlaštena, prije objave ponude za preuzimanje iz stava (1) ovog člana, zatražiti od ponudioca dopunu sadržaja ponude za preuzimanje odgovarajućim podacima
koji se odnose na upute o načinu i učincima deponovanja dionica.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Član 58.

 

Obaveza i objavljivanje ponude za preuzimanje

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice ako:
a) ne dostavi obavijest o nastanku obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje Komisiji, ciljnom društvu, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva u skladu s članom 9. stav (5) ovog zakona, ili tu obavijest ne objavi u skladu s članom 4. ovog zakona;
b) ne dostavi obavijest o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje Komisiji, ciljnom društvu, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva u skladu s članom 10. stav (2) ovog zakona, ili tu obavijest ne objavi u skladu s članom 4. ovog zakona;
c) suprotno članu 24. stav (1) ovog zakona ne podnese zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje u roku 30 dana od dana nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
d) suprotno članu 27. stav (1) ovog zakona ne objavi ponudu za preuzimanje u roku sedam dana od dana prijema rješenja iz člana 24. stav (3) ovog zakona;
e) ne postupi u skladu s rješenjem Komisije donesenim na osnovu člana 48. ovog zakona;
f) provede postupak preuzimanja protivno čl. 53. i 54. ovog zakona.
(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana fizičko lice bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 3.000,00 KM, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 250,00 KM do 2.500,00 KM.
(3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, u naročito teškim slučajevima pravnom licu može se izreći novčana kazna u iznosu do 45.000,00 KM, fizičkom licu u iznosu do 10.000,00 KM i odgovornom licu u pravnom licu u iznosu do 5.000,00 KM. Naročito težak slučaj cijeni se prema okolnostima kao što su značaj i postupanje kod neizvršenja obaveze, pričinjena šteta tržištu i dioničarima i sl.

 

Član 59.

 

Drugi prekršaji

 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno za prekršaj pravno lice, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 2.000,00
KM bit će kažnjeno za prekršaj fizičko lice ako:
a) komunicira s javnošću protivno članu 4. stav (5) ovog zakona;
b) suprotno članu 11. stav (1) ovog zakona obavijesti iz člana 9. stav (5) i člana 10. stav (2) ovog zakona ne sadržavaju podatke iz člana 22. stav (1) tač. a), b), c) i d) ovog zakona;
c) ciljno društvo o sadržaju zaprimljene obavijesti iz člana 11. stav (1) ovog zakona ne obavijesti predstavnike zaposlenika ili u njihovoj odsutnosti zaposlenike u skladu s članom 11. stav (1) ovog zakona;
d) suprotno članu 11. stav (3) ovog zakona ne obavijesti ili obavijesti Komisiju sa zakašnjenjem o prijemu i sadržaju zaprimljene obavijesti iz člana 11. stav (1) ovog zakona, te o svim postupcima ili pregovorima s ponudiocem ili licima koja djeluju zajednički s
ponudiocem, ili o tome da takvi postupci ili pregovori nisu u toku;
e) na traženje Komisije ne dostavi izričitu izjavu o namjeri preuzimanja u skladu s članom 12. stav (2) ovog zakona;
f) na zahtjev Komisije ne dostavi izričitu izjavu o tome je li upoznato s namjerom preuzimanja u skladu s članom 12. stav (3) ovog zakona;
g) suprotno članu 12. stav (4) ovog zakona ne objavi na način iz člana 4. ovog zakona ili ne dostavi berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva izjavu iz člana 12. st. (2) i (3) ovog zakona;
h) suprotno članu 13. stav (1) ovog zakona uputi ponudu ili opću ponudu dioničarima ciljnog društva s ciljem sticanja dionica s pravom glasa;
i) suprotno članu 13. stav (2) ovog zakona uputi javni ili drugi poziv dioničarima ciljnog društva na davanje ponude s ciljem sticanja dionica s pravom glasa;
j) suprotno članu 13. stav (3) ovog zakona iz stečenih dionica ciljnog društva ostvari pravo glasa;
k) ne omogući uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice ciljnog društva u skladu s članom 15. stav (1) ovog zakona;
l) ne postupi u skladu s članom 16. stav (8) ovog zakona;
m) ponuda za preuzimanje ne sadrži sve podatke iz tog člana ili podaci nisu istiniti u skladu s članom 22. Stav (1) ovog zakona;
n) ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude za preuzimanje po prijemu rješenja Komisije iz člana 24. stav (3) ili člana 29. stav (2) ovog zakona, ne dostavi ciljnom društvu, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, ovlaštenom licu za preuzimanje i Registru u skladu s članom 27. stav (3) ovog zakona;
o) ne obavijesti dioničare o sadržaju ponude za preuzimanje ili dioničaru koji to zahtijeva ne da sve informacije kojima raspolaže u vezi s ponudom za preuzimanje u skladu s članom 27. stav (4) ovog zakona;
p) ne postupi u skladu s članom 29. ovog zakona;
r) ne objavi konkurentsku ponudu u skladu s članom 30. stav (2) ovog zakona;
s) suprotno članu 30. stav (3) ovog zakona ne dostavi obavijest ciljnom društvu, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, ovlaštenom licu za preuzimanje i Registru te istu obavijest ne objavi u skladu s članom 4. ovog zakona;
t) suprotno članu 33. stav (3) ovog zakona o povlačenju ponude za preuzimanje ne obavijesti Komisiju, berzu i drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, ciljno društvo, ovlašteno lice za preuzimanje i Registar;
u) ne objavi u roku iz člana 33. stav (4) ovog zakona obavijest o povlačenju ponude za preuzimanje;
v) ne dostavi izvještaj o preuzimanju Komisiji, ciljnom društvu, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva i Registru u skladu s članom 39. stav (1) ovog zakona;
z) ne izvrši obavještavanje prema članu 39. stav (3) ovog zakona;
aa) ne izvrši objavljivanje u skladu s članom 39. stav (5) ovog zakona;
bb) suprotno članu 40. st. (1) i (2) ovog zakona od trenutka zaključenja pravnog posla sticanja dionica ciljnog društva kojim nastaje obaveza za objavljivanje ponude za preuzimanje do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, stekne ili otuđi, ili se obaveže steći ili otuđiti dionice koje su predmet ponude za preuzimanje;
cc) suprotno članu 41. stav (1) ovog zakona u roku sedam dana od dana objave ponude za preuzimanje ne objavi obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje ili objavi mišljenje koje ne sadrži podatke propisane stavom (1) tog člana;
dd) prije objave mišljenje ne predoči u roku pet dana od dana objave ponude za preuzimanje predstavnicima zaposlenika, odnosno zaposlenicima direktno ako nemaju predstavnike u skladu s članom 41. stav (2) ovog zakona;
ee) ne priloži zaprimljeno mišljenje predstavnika zaposlenika o ponudi za preuzimanje u skladu s članom 41. stav (3) ovog zakona;
ff) ne dostavi mišljenje o ponudi za preuzimanje Komisiji, berzi i drugom uređenom javnom tržištu na koje su uvrštene dionice ciljnog društva u skladu s članom 41. stav (5) ovog zakona;
gg) suprotno članu 42. stav (1) ovog zakona, bez odobrenja skupštine, preduzimaju radnje iz tač. od a) do e) tog stava;
ee) suprotno članu 42. stav (2) ovog zakona, bez dodatnog odobrenja skupštine, provedu se odluke iz člana 42. stav (1) ovog zakona;
hh) ne obavijesti Komisiju i nadzorne organe država članica u kojima je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva na uređenom javnom tržištu, o tome da je ciljno društvo usvojilo ili ukinulo odredbu statuta prema stavu (1) tog člana u skladu s članom 43. Stav (2) ovog zakona;
ii) o zahtjevu ne obavijesti manjinske dioničare, ciljno društvo i berzu ili drugo uređeno javno tržište na koje su uvrštene dionice ciljnog društva, Komisiju, ili obavijest ne objavi u skladu s članom 45. stav (4) ovog zakona;
jj) suprotno članu 47. stav (2) ovog zakona ne dostave isprave, izjašnjenja ili izjave koje Komisija smatra potrebnim za vršenje nadzora;
kk) suprotno članu 47. stav (3) ovog zakona ne omogući pristup u poslovne prostorije, ne osigura odgovarajuće prostorije i osoblje, ne da na uvid ili ne dostavi traženu dokumentaciju i isprave, ne da izjave ili izjašnjenja ili ne osigura druge uvjete potrebne za vršenje nadzora;
ll) ciljno društvo postupi protivno članu 55. ovog zakona. (2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana odgovorno lice u pravnom licu bit će kažnjeno novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 1.500,00 KM.
(3) Izuzetno od st. (1) i (2) ovog člana, u naročito teškim slučajevima pravnom licu može se izreći novčana kazna u iznosu do 45.000,00 KM i odgovornom licu u pravnom licu u iznosu do 5.000,00 KM u skladu s članom 58. stav (3) ovog zakona.

 

Član 60.

 

Zastara

 

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim zakonom ne može se pokrenuti istekom roka od tri godine od dana saznanja da je prekršaj učinjen.
(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kada od dana kad je prekršaj učinjen prođe šest godina.
(3) Izrečene kazne ne mogu se izvršiti kada od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju prođe pet godina.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 61.

 

Upravni postupci i primjena zakona

 

(1) Upravni postupci preuzimanja dioničkih društava u vezi s zahtjevom za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, dovršit će se u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06).
(2) Licima kojima je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06), a koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu podnijela zahtjev za odobrenje
objavljivanja ponude za preuzimanje, dužna su nastalu obavezu izvršiti u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06) i ovog zakona.
(3) Na lica kojima je obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala u skladu s odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06) i koja do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu izvršila nastalu obavezu, primjenjuju se odredbe člana 13. stav (3) ovog zakona, pri čemu pravo glasa ne mogu ostvarivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(4) Odredbe ovog zakona primjenjivat će se na odgovarajući način u slučaju daljnjeg sticanja dionica ciljnog društva i na dioničare dioničkog društva koje je nakon stupanja na snagu ovog zakona postalo ciljno društvo, a koji u trenutku kad društvo postane ciljno društvo drže od 25% do 75% dionica s pravom glasa u društvu stečenih prije nego što je dioničko društvo postalo ciljno društvo.
(5) Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona drže više od 25% a manje od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva i koja su objavila ponudu za preuzimanje prema
odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06), dužna su objaviti ponudu za preuzimanje u slučaju daljnjeg sticanja dionica s pravom glasa ciljnog društva na način iz člana 9. st. (2) ili (3) ovog zakona.
(6) Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona drže više od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva a nisu bila dužna objaviti ponudu za preuzimanje, u slučaju daljnjeg sticanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, dužna su objaviti ponudu za preuzimanje u skladu s odredbama ovog zakona.
(7) Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona drže više od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva a nisu bila dužna objaviti ponudu za preuzimanje, u slučaju daljnjeg sticanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, dužna su objaviti ponudu za preuzimanje u skladu s odredbama ovog zakona.
(8) Lica za koja se prema odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06) nije smatralo da djeluju zajednički a koja prema odredbama ovog zakona djeluju zajednički i koja na dan stupanja na snagu ovog zakona zajednički drže više od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljnjeg
sticanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, dužna su objaviti ponudu za preuzimanje u skladu s odredbama ovog zakona.
(9) Lica koja su objavila ponudu za preuzimanje i koja su nakon objavljene ponude za preuzimanje pala ispod praga od 25%, odnosno 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, u slučaju daljnjeg sticanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, dužna su objaviti ponudu za preuzimanje na način iz člana 9. st. (1), (2) ili (3) ovog zakona.
(10) Lica koja su kontrolni prag iz člana 9. stav (1) ovog zakona prešla smanjenjem osnovnog kapitala ciljnog društva, dužna su u slučaju daljnjeg sticanja dionica s pravom glasa ciljnog društva objaviti ponudu za preuzimanje u skladu s odredbama ovog zakona.
(11) Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona drže više od 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva i koja su objavila ponudu za preuzimanje prema odredbama Zakona
o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06), u slučaju daljnjeg sticanja dionica s pravom glasa ciljnog društva nisu dužna objaviti ponudu za preuzimanje.
(12) Lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju više od 25% dionica s pravom glasa u društvu iz člana 2. stav (1) tačka a) alineja 2) i 3) ovog zakona, u slučaju daljnjeg
sticanja dionica s pravom glasa tog društva, dužna su objaviti ponudu za preuzimanje u skladu s odredbama ovog zakona.

 

Član 62.

 

Donošenje općih akata

 

(1) Komisija će donijeti opći akt kojim se uređuje postupak preuzimanja i pitanja iz člana 5. stav (8), člana 17. stav (4), člana 34. stav (6), člana 41. stav (9), člana 45. stav (9) i člana 46. stav (4) ovog zakona u roku 30 dana od dana početka primjene tog člana u cjelini.
(2) Registar, berza, drugo uređeno javno tržište i ovlašteni učesnici dužni su uskladiti odnosno donijeti opće akte prema ovom zakonu u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 63.

 

Prestanak važenja Zakona

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/06).

 

Član 64.

 

Stupanje na snagu Zakona

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", s tim da se odredbe člana 17. stav (1) tač. 2) i 3), člana 17. st. (2) i (3),
člana 20., člana 22. stav (1) tač. 9), 17) i 18), člana 43. st. (1) i (3), člana 44. i odredba člana 2. stav (3) ovog zakona u dijelu koji se odnosi na preuzimanje putem Registra počinju primjenjivati od 1.1.2016. godine nakon čega prestaje važiti odredba člana 2. Stav (3) ovog zakona u dijelu koji se odnosi na preuzimanje putem berze ili drugog uređenog javnog tržišta i ovlaštenog učesnika za brokerske poslove i člana 14. stav (6) ovog zakona.

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić