ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ČEKU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o čeku ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/00), u članku 28. u stavku (1) broj: "1.000,00" zamjenjuje se brojem: "20.000,00", a broj: "5.000,00" zamjenjuje se brojem:
"100.000,00".
U stavku (2) broj: "100,00" zamjenjuje se brojem: "5.000,00", a broj: "1.000,00" zamjenjuje se brojem: "15.000,00".
U stavku (3) broj: "100,00" zamjenjuje se brojem: "1.000,00", a broj: "500,00" zamjenjuje se brojem: "5.000,00".

 

Članak 2.

 

Članak 29. briše se.

 

Članak 3.

 

U članku 30. u stavku (1) broj: "1.000,00" zamjenjuje se brojem: "20.000,00", a broj: "5.000,00" zamjenjuje se brojem: "100.000,00".
U stavku (2) broj: "100,00" zamjenjuje se brojem: "5.000,00", a broj: "2.000,00" zamjenjuje se brojem: "20.000,00".
U stavku (3) broj: "100,00" zamjenjuje se brojem: "3.000,00", a broj: "1.000,00" zamjenjuje se brojem: "10.000,00".

 

Članak 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić