ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O ČEKU

 

Član 1.

 

U Zakonu o čeku ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/00) u članu 28. u stavu (1) broj: "1.000,00" zamjenjuje se brojem: "20.000,00" a broj: "5.000,00" zamjenjuje se brojem:
"100.000,00".
U stavu (2) broj: "100,00" zamjenjuje se brojem: "5.000,00" a broj: "1.000,00" zamjenjuje se brojem: "15.000,00".
U stavu (3) broj: "100,00" zamjenjuje se brojem: "1.000,00" a broj: "500,00" zamjenjuje se brojem: "5.000,00".

 

Član 2.

 

Član 29. se briše.

 

Član 3.

 

U članu 30. u stavu (1) broj: "1.000,00" zamjenjuje se brojem: "20.000,00" a broj: "5.000,00" zamjenjuje se brojem: "100.000,00".
U stavu (2) broj: "100,00" zamjenjuje se brojem: "5.000,00" a broj: "2.000,00" zamjenjuje se brojem: "20.000,00".
U stavu (3) broj: "100,00" zamjenjuje se brojem: "3.000,00" a broj: "1.000,00" zamjenjuje se brojem: "10.000,00".

 

Član 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić