PRORAČUN
FERK-a ZA 2015. GODINU

 

Članak 1.

 

FERK se financira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imatelja dozvola koji se bave djelatnošću iz članka 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na temelju arbitraže.

 

Članak 2.

 

Proračun FERK-a za 2015. godinu sastoji se od:

 

Bilanca prihoda i Bilanca rashoda

1. Prihodi                                                                                                          2.895.400,00 KM

2. Rashodi                                                                                                         2.895.400,00 KM           

 

Članak 3.

 

Prihodi za 2015. godinu koristit će se za redovito obavljanje djelatnosti FERK-a radi koje je i utemeljen, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz mjerodavnosti FERK-a, u odnosu na financijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2016. godinu, sve sukladno stavkom (3) članka 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

  1. Proračun - prihodi FERK-a za 2015. godinu

 

Vrata prihoda

Planirani iznos
(KM)

Regulatorne naknade od imatelja dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i djelatnosti naftnih derivata

                                                    2.815.400,00

 

Jednokratne i ostale naknade

70.000,00

Ostali prihodi

10.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2015. GODINU

2.895.400,00

 

Članak 4.

 

S obzirom na specifičnost proračuna FERK-a ostavlja se mogućnost unutarnje preraspodjele, tj. korekcija proračunskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između
odobrenih sintetičkih stavki proračuna. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude) s financijskim izvješćima u sklopu Izvješća o radu FERK-a za 2015. godinu, sve sukladno stavku (1) članka 23. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

  1. Proračun - rashodi FERK-a za 2015. godinu

 

Konto

Opis stavke proračuna

Proračun 2015. (KM)

6111

Bruto-plaće i naknade uposlenika

1.770.436

6112

Naknada troškova uposlenika

255.900

612

Doprinosi poslodavca

200.244

613

Izdatci za materijal i usluge

540.020

6131

Putni troškovi

73.750

6132

Izdatci za energiju

30.000

6133

Izdatci za komunalne usluge i komunikaciju

40.400

6134

Administrativni materijal

21.500

6135

Izdatci za usluge prijevoza i goriva

17.000

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

171.000

6137

Materijal i usluge popravaka i održavanja

27.000

6138

Izdatci osig., bank.usl., i usluge platnoga prometa

20.370

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

139.000

821

Nabava stalnih sredstava

128.800

688131

Nabava opreme

80.800

688151

Nabava softvera

8.000

688136

Nabava automobila

40.000

 

UKUPNO RASHODA ZA 2015. GODINU

2.895.400

 

 

Članak 5.

 

Ovaj proračun stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u fiskalnoj 2015. godini.

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić