BUDŽET
FERK-a ZA 2015. GODINU

 

Član 1.

 

FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

 

Član 2.

 

Budžet FERK-a za 2015. godinu sastoji se od:

 

Bilans prihoda i Bilans rashoda

1. Prihodi                                                                                                          2.895.400,00 KM

2. Rashodi                                                                                                         2.895.400,00 KM           

 

Član 3.

 

Prihodi za 2015. godinu koristit će se za redovno obavljanje djelatnosti FERK-a radi koje je i osnovan, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na finansijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2016. godinu, sve u skladu stavom (3) člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

  1. Budžet - prihodi FERK-a za 2015. godinu

 

Vrata prihoda

Planirani iznos
(KM)

Regulatorne naknade od imaoca dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti i djelatnosti naftnih derivata

                                                    2.815.400,00

 

Jednokratne i ostale naknade

70.000,00

Ostali prihodi

10.000,00

UKUPNO PRIHODA ZA 2015. GODINU

2.895.400,00

 

Član 4.

 

S obzirom na specifičnost Budžeta FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija budžetskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između
odobrenih sintetičkih stavki budžeta. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude) s finansijskim izvještajima u sklopu Izvještaja o radu FERK-a za 2015. godinu, sve u skladu stava (1) člana 23. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

  1. Budžet - rashodi FERK-a za 2015. godinu

Konto

Opis stavke budžeta

Budžet 2015.
(KM)

6111

Bruto-plaće i naknade zaposlenima

1.770.436

6112

Naknada troškova zaposlenih

255.900

612

Doprinosi poslodavca

200.244

613

Izdaci za materijal i usluge

540.020

6131

Putni troškovi

73.750

6132

Izdaci za energiju

30.000

6133

Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju

40.400

6134

Administrativni materijal

21.500

6135

Izdaci za usluge prijevoza i goriva

17.000

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

171.000

6137

Materijal i usluge opravki i održavanja

27.000

6138

Izdaci osig., bank.usl., i usluge platnoga prometa

20.370

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

139.000

821

Nabavka stalnih sredstava

128.800

688131

Nabavka opreme

80.800

688151

Nabavka softvera

8.000

688136

Nabavka automobila

40.000

 

UKUPNO RASHODA ZA 2015. GODINU

2.895.400

 

 

Član 5.

 

Ovaj budžet stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u fiskalnoj 2015. godini.

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić