ZAKON
O IGRAMA NA SREĆU

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Predmet zakona

 

Ovim zakonom uređuju se: uvjeti, način i subjekti priređivanja igara na sreću, vrste igara na sreću, temeljna načela, postupak za izdavanje i oduzimanje odobrenja za priređivanje
posebnih igara na sreću, pravila i raspoređivanja prihoda od igara na sreću, osnivanje, oblik organizovanja, organi upravljanja i rukovođenje Lutrijom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Lutrija BiH), naknada za priređivanje igara na sreću i naknade od uplata za učešće u igrama na sreću, priređivanje igara na sreću putem interneta, nadzor, kazne za prekršaje i druga pitanja od značaja za igre na sreću u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).
Priređivanje igara na sreću na teritoriju Federacije realizira se putem Lutrije BiH i pravnih osoba registriranih za priređivanje igara na sreću.

 

Članak 2.

 

Igrom na sreću, u smislu ovog Zakona, smatra se igra u kojoj se za uplatu određenog iznosa sudionicima pruža mogućnost sticanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima pri čemu krajnji rezultat igre ne ovisi o znanju ili umješnosti sudionika igre, već od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja.

 

Članak 3.

 

Značenje pojedinih pojmova

 

U smislu ovog Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
1) Pravo priređivanja igara na sreću je pravo kojim se na temelju ovog Zakona i odobrenja Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu: Ministarstvo), igre na sreću iz članka 4. ovog zakona mogu priređivati u opsegu, na način i pod uvjetima propisanim ovim zakonom;
2) Priređivač je pravna osoba koja na temelju ovog zakona i odobrenja Ministarstva, ima pravo priređivanja igara na sreću;
3) Odobrenje je upravni akt koji donosi federalni ministar financija (u daljem tekstu: Ministar), a kojim se odobrava priređivanje igara na sreću uz ispunjavanje zakonom propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti priređivanja igre na sreću za koju se
odobrenje daje;
4) Naknada za priređivanje je naknada koju priređivači plaćaju na temelju ovog zakona, a smatra se javnim prihodom Federacije;
5) Igre na sreću u kasinu su posebne igre na sreću koje igrači igraju protiv kasina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kockicama ili kartama, sukladno odobrenim pravilima, a koje se priređuju isključivo u prostorima kasina;
6) Igre klađenja na sportske rezultate i druge neizvjesne događaje (kladioničke igre), su posebne igre na sreću u kojima sudionici (igrači) pogađaju ishode sportskih događaja i drugih neizvjesnih događaja predloženih od priređivača klađenja i odobrenih od strane Ministarstva, gdje okolnost koja odlučuje o dobitku ili gubitku ne smije biti nikome unaprijed poznata i mora biti takve naravi da na nju ne mogu utjecati ni priređivač ni igrači, a iznos dobitka
ovisi o visini uloga po kombinaciji i o koeficijentu pojedinog događaja;
7) Igre na sreću na automatima jesu igre koje se igraju na mehaničkim, elektronskim ili sličnim uređajima na kojima igrači uplatom određenog iznosa (žetona, kovanica ili neposrednom uplatom na blagajni, odnosno na automatu) imaju mogućnost dobitka koji
ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju. Ako se igraju na automatima sa više
igračkih mjesta (elektronski rulet) pod uvjetom da ih opslužuje jedna centralna jedinica, koja je sastavni dio takvog automata i koja istovremeno generira igru na tim igračkim mjestima, također se smatraju jednim automatom za igre na sreću.
8) Klasične igre na sreću su igre u kojima sudjeluje veći broj sudionika sa namjerom da budu jedini ili djelimični dobitnici unaprijed definiranog fonda dobitaka.
9) Posebne igre na sreću su igre gdje se pojedinac sam suprotstavlja priređivaču i očekuje dobitak ovisno o visini vlastitog uloga i pravila igre odobrenih od strane Ministarstva.
10) Kasino je namjenski prostor za priređivanje posebnih igara na sreću odobrenih od strane Ministarstva, koje se priređuju na stolovima za igru s kuglicama, kockicama ili kartama (rulet, boule, chemin der fer, black-jack, trrente qurante, baccarat, carps, texas holden poker, carriben poker, punto banco i sl.);
11) Automat klub je posebno uređen prostor za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću na automatima prema pravilima igre odobrenim od strane Ministarstva;
12) Uplatna mjesta za klađenje su posebno uređeni prostori u kojima se na temelju odobrenja
Ministarstva i odobrenih pravila igre, primaju uplate za klađenje i vrše isplate dobitaka;
13) Sumnjiva transakcija u smislu ovog zakona je svaka transakcija za koju nadležno tijelo procijeni da u vezi s njom ili s osobom koja obavlja transakciju postoje razlozi za sumnju na pranje novca, financiranje terorizma ili drugih protivzakonitih aktivnosti, odnosno da transakcija uključuje sredstva proizašla iz nezakonitih aktivnosti.
14) Turnir u igrama na sreću je takmičenje u kojem se sudionici takmiče u odigravanju određenih igara na sreću, pri čemu na temelju uplaćene naknade za sudjelovanje (kotizacije) stječu mogućnost uključenja u takmičenje i jednaku početnu poziciju, a na temelju ostvarenih rezultata u igri mogućnost osvajanja dobitaka u unaprijed utvrđenim iznosima, koje
osigurava priređivač turnira iz sredstava prikupljenih uplatom sudionika turnira ili iz vlastitih sredstava.
15) Uplata putem SMS-a je način uplate za sudjelovanje u pojedinim klasičnim igrama na sreću i posebnoj igri klađenja gdje se cijena SMS usluga ne smatra uplatom za sudjelovanje, tj. cijena SMS usluge ne prelazi iznos važeće cijene koja je utvrđena od strane operatera u
redovnom telekomunikacijskom prometu.
16) Generator slučajnih brojeva jest certificirani uređaj koji na temelju slučajnih uzoraka generira slučajne, potpuno neovisne i nepredvidive nizove brojeva ili simbola koji su raspoređeni unutar definiranih granica.
17) Uplata u igrama na sreću klađenja je novčani iznos koji sudionici (igrači) uplaćuju kod priređivača sa ciljem pogađanja ishoda jednog ili više sportskih i drugih neizvjesnih događaja predloženih od strane priređivača klađenja prema pravilima odobrenim od strane Ministarstva.
18) Naknada za priređivanje igara na sreću klađenja je iznos u visini 5% od uplate sudionika (igrača) koji je priređivač dužan na teret igrača obustaviti prilikom svake uplate.
19) Ulog u igrama na sreću klađenja je iznos koji se dobije kada se na teret sudionika (igrača) od uplate oduzme iznos od 5% na ime naknade za priređivanje igara na sreću klađenja.
(ULOG = UPLATA – NAKNADA 5% NA TERET IGRAČA)
20) Dobitak u igrama na sreću klađenja je iznos koji se dobije kada se ulog pomnoži sa ukupnim koeficijentom svih događaja na jednom tiketu na čiji je ishod sudionik (igrač) pogađao (DOBITAK = ULOG X UKUPNI KOEFICIJENT). U slučajevima kada zbog nastanka okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti ukupan koeficijent iznosi 1 (jedan) ili igrač
prema pravilima igre odluči povući svoju ponudu (storniranje uplate), naknada iz točke 18. ovog članka se stornira tj. ne obračunava se.

 

Članak 4.

 

Vrste igara na sreću

 

Igre na sreću dijele se na: klasične (lutrijske) i posebne igre na sreću.
Klasične igre na sreću su igre u kojima se unaprijed utvrđuje visina fonda dobitaka i to:
1) srećka: robna, novčana, robno-novčana, ekspres srećka, instant srećka,
2) loto, keno i druge varijante ove igre i dodatne igre koje se priređuju uz osnovnu igru i koriste isti listić,
3) sportska prognoza - toto i dodatne igre koje se priređuju uz osnovnu igru i koriste isti listić,
4) tv tombola - Bingo i dodatne igre koje se priređuju uz osnovnu igru i koriste istu karticu,
5) tombola - Bingo u zatvorenom prostoru.
Posebne igre na sreću su igre u kojima se unaprijed ne utvrđuje fond dobitka i to:
1) Igre u kasinu,
2) Igre na automatima u posebnim klubovima,
3) Igre klađenja na sportske rezultate i druge neizvjesne događaje.

 

Članak 5.

 

Sudionik u igri na sreću

 

Sudionik igre na sreću je osoba koja ispunjava uvjete sudjelovanja u pojedinim igrama na sreću, što dokazuje pojedinačnim listićem odnosno drugom potvrdom o uplati, ovisno od vrste igre u kojoj sudjeluje i pravilima pojedine igre.
Osobama mlađim od 18 godina zabranjeno je zaprimanje uplata i sudjelovanje u svim igrama na sreću u kazinima, kladionicama i automat klubovima, kao i igrama na sreću koje se
priređuju putem interneta.

 

Članak 6.

 

Naknade

 

Lutrija BiH plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 10% od ukupnog prometa ostvarenog priređivanjem klasičnih igara na sreću iz članka 4. stavak 2. ovog zakona.
Osnovicu za uplatu naknade iz stavka 1. ovog članka kod svih oblika srećki čini ukupna vrijednost prodatih srećaka, odnosno ukupna vrijednost primljenih uplata za pojedinu igru.
Mjesečnu naknadu iz stavka 1. ovog članka, Lutrija BiH uplaćuje u korist proračuna Federacije najkasnije desetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, a dokaz o uplati mjesečne naknade Lutrija BiH je dužna dostaviti nadležnom uredu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava) najkasnije do dvadesetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

 

Članak 7.

 

Raspodjela dijela prihoda po osnovi naknada od igara na sreću

 

Prihodi ostvareni po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću prihod su Federacije.
Dio prihoda ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću, raspodijelit će se za financiranje programa i projekata udruga građana i humanitarnih organizacija koji se
odnose na:
1) liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih koje je jedino moguće da se provodi izvan Bosne i Hercegovine i to na temelju propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja kojima se uređuje ova oblast, kao i liječenje i rehabilitacija teško oboljele djece i mladih čije se liječenje financira iz Fonda solidarnosti,
2) zaštitu prava djeteta koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja,
3) zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uvjeta i rada njihovih organizacija,
4) sudjelovanje u liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki,
5) smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće),
6) promoviranje kulture,
7) promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog športa u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate,
8) promoviranje tehničke kulture i udruga koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja,
9) rad javnih kuhinja,
10) organiziranje akcija dobrovoljnog darivanja krvi, odnosno promociju dobrovoljnog davalaštva krvi.
Za financiranje namjena iz stavka 2. ovog članka izdvaja se:
1) 50% mjesečne naknade za priređivanja klasičnih lutrijskih igara na sreću (članak 6. stavak 1. i 120. stavak 1.),
2) 50% od naknada za priređivanja igara na sreću u casinima (članak 73. st. 1. i 2. i članak 74. stavak 1.),
3) 50% od naknada za priređivanje igara klađenja (članak 92. stavak 1. toč. 1. i 2.),
4) 50% od naknade za priređivanje igara na sreću na automatima (članak 107. st. 1. i 2.),
5) 50% od naknade za priređivanje igara na sreću putem interneta (članak 118. st. 1. i 2.),
6) 5% od ukupnog iznosa sredstava po osnovi mjesečne naknade uplaćene od strane priređivača sukladno čl. 52.; 74. stavak 3.; 93. stavak 3.; 108. stavak 2. i 120. stavak 2.),
Ministarstvo će sredstva uplaćena od strane priređivača sukladno stavku 3. ovog članka, voditi na posebnom transakcijskom računu za prikupljanje prihoda od igara na sreću.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) će na prijedlog Ministarstva donijeti Uredbu kojom će se propisati kriteriji za utvrđivanje korisnika i način
raspodjele sredstava.
Prije upućivanja na razmatranje Vladi Federacije, Ministarstvo je dužno Prijedlog Uredbe iz stavka 5. ovog članka radi davanja primjedbi, prijedloga ili sugestija dostaviti radnim
tijelima Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, i to: Odboru za rad i socijalnu skrb, Odboru za braniteljska i invalidska pitanja, Odboru za obrazovanje, znanost, kulturu i šport i Odboru za zdravstvo Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, zatim i Odboru za braniteljska i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu skrb i Odboru za obrazovanje, znanost, kulturu, šport i pitanja mladih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 8.

 

Priređivanje igara

 

Priređivanje igara na sreću je isključivo pravo Federacije, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
Pravo priređivanja igara na sreću iz članka 4. ovog zakona Federacija prenosi na Lutriju BiH, kojoj za priređivanje nije potrebno posebno odobrenje Ministarstva.
Druge pravne osobe, registrirane za priređivanje igara na sreću na teritoriju Federacije, mogu pod uvjetima predviđenim ovim zakonom, na temelju odobrenja Ministarstva, priređivati
igre iz članka 4. stavak 3. ovog zakona.

 

Članak 9.

 

Igre na sreću iz članka 4. ovog zakona priređuju se na temelju ovog zakona i odobrenja Ministarstva.

 

Članak 10.

 

Postupak izdavanja odobrenja

 

Posebne igre na sreću mogu priređivati:
1) Lutrija BiH sukladno članku 8. stavak 2. ovog zakona,
2) gospodarska društva sa sjedištem u Federaciji koja su registrirana za priređivanje posebnih igara na sreću predviđenih ovim zakonom, na temelju odobrenja Ministarstva.
Rješenje o davanju odobrenja za priređivanje posebnih igara na sreću donosi Ministarstvo na zahtjev pravnih osoba iz članka 8. stavak 3. ovog zakona.
Rješenje iz stavka 2. ovog članka, pored elemenata propisanih Zakonom o upravnom postupku, obvezno sadrži:
1) naziv i sjedište pravne osobe,
2) vrstu igara na sreću koje se mogu priređivati,
3) datum počinjanja priređivanja igara na sreću,
4) razdoblje trajanja odobrenja,
5) visinu i način plaćanja naknada za izdavanje odobrenja.

 

Članak 11.

 

Pravna osoba koja je na temelju odobrenja iz članka 10. ovog zakona stekla pravo na priređivanje igara na sreću iz članka 4. stavak 3. ovog zakona, ne može to pravo prenositi na druge pravne osobe.
U slučaju bilo kakve promjene vlasničke strukture priređivača, Ministarstvo će na zahtjev priređivača provesti postupak odlučivanja o davanju prethodne suglasnosti za upis
promjene podataka u registru gospodarskih društava.
Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka, gospodarsko društvo je obvezno priložiti:
1) potvrdu banke o izvršenoj provjeri porijekla sredstava za kupovinu vlasničkog udjela,
2) dokaz o izmirenim poreznim obvezama novog osnivača/suosnivača,
3) ovjerenu izjavu novog osnivača/suosnivača da mu ranije nije bilo oduzeto odobrenje u zemlji ili u inozemstvu,
4) dokaz da osnivač/suosnivač nije osuđivan za krivična djela, osim za krivična djela iz oblasti prometa,
5) drugu dokumentaciju na zahtjev Ministarstva.

 

Članak 12.

 

Odobrenje za priređivanje igara na sreću, izdato sukladno ovom zakonu, oduzet će se priređivaču ako:
1) se dokaže da je odobrenje dodijeljeno na temelju netočnih ili neistinitih podataka,
2) priređivač nije počeo sa priređivanjem igara u roku određenom u odobrenju,
3) se utvrdi da priređivač ne ispunjava propisane tehničke, informatičke i ostale uvjete,
4) priređivač krši pravila igara na sreću odobrenih od strane Ministarstva,
5) priređivač ne plaća obveze po osnovi javnih prihoda propisane ovim ili drugim zakonom, ili igračima ne isplaćuje dobitke,
6) priređivač ne dopušta ili na drugi način spriječava nadzor, propisan ovim zakonom ili otežava sprovođenje nadzora,
7) netočno prikazuje ili prikriva ostvareni promet,
8) pozajmljuje novac igračima,
9) krši odredbe iz odobrenja za priređivanje igara na sreću,
10) nadležni organ naknadno utvrdi da su u vrijeme prije izdavanja odobrenja postojale činjenice i okolnosti, koje prema odredbama ovog zakona predstavljaju prepreku za izdavanje odobrenja,
11) ako priređivač igara ne održava vrijednost osnovnog kapitala propisanu ovim zakonom,
12) bez suglasnosti Ministarstva iz članka 11. stavak 2. ovog zakona izvrši upis promjene podataka o osnivačima/suosnivačima u registru gospodarskih društava.

 

Članak 13.

 

Rješenje o oduzimanju odobrenja za priređivanje igara na sreću izdatog sukladno ovom zakonu, donosi Ministar po službenoj dužnosti ili na prijedlog Porezne uprave.
Rješenje o oduzimanju odobrenja pored elemenata propisanih Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije", br. 2/98 i 48/99), obvezno sadrži:
1) naziv i sjedište priređivača kojem se oduzima odobrenje,
2) vrstu igara na sreću za koje se odobrenje oduzima,
3) datum stupanja na snagu zabrane priređivanja igara na sreću,
4) odredbe o drugim obvezama priređivača u vezi sa oduzimanjem odobrenja,
5) razloge zbog kojih se odobrenje oduzima.
Na sva pitanja koja nisu propisana odredbama ovog zakona, a koja se odnose na postupak koji provodi Ministarstvo, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku.

 

Članak 14.

 

Klasične (lutrijske) igre priređuju se isključivo putem Lutrije BiH pod uvjetima predviđenim ovim zakonom, izuzev igre na sreću tombola bingo u zatvorenom prostoru koju mogu
priređivati športska društva i športski savezi na temelju odobrenja Porezne uprave, isključivo u zatvorenim prostorima i ista se ne može javno prenositi.

 

Članak 15.

 

Isplata dobitaka

 

Za isplatu dobitaka u klasičnim (lutrijskim) igrama koje priređuje Lutrija BiH jamči Federacija.
Za isplatu dobitaka u posebnim igrama na sreću jamče priređivači cjelokupnom svojom imovinom.

 

Članak 16.

 

Zabavne igre

 

Zabavne igre (pod kojima se smatraju igre na računarima, igraćim konzolama, simulatorima, automatima za video igre, fliperima, bilijarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju
u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu, a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima) nisu igre na sreću u smislu ovog zakona.

 

Članak 17.

 

Nagradne igre

 

Nagradni natječaj i nagradne igre koje priređuju pravne osobe s ciljem propagande nisu igre na sreću u smislu ovog zakona i iste se mogu organizirati pod uvjetom da se sudjelovanje
u igri ne naplaćuje posebno, da se nagrade isplaćuju u proizvodima ili uslugama, da se unaprijed uplati 6% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda i to: ravnomjerno po 1,5% Crvenom križu, "Caritasu", "Merhamet MDD" i "Dobrotvoru" i da se pravila igre, uz prethodno odobrenje Ministarstva, objave u dnevnom tisku.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda kojeg sačinjavaju proizvodi i usluge čija se vrijednost utvrđuje po tržišnim cijenama, ne može prelaziti iznos od 200.000,00 KM.
Prijavljivanje sudionika u nagradnim igrama putem poziva u svim oblicima elektronskih komunikacijskih mreža te putem SMS usluga ne smatra se posebnom uplatom za sudjelovanje, pod uvjetom da cijena po pozivu odnosno SMS usluzi ne prelazi iznos važeće cijene koja je utvrđena od strane operatera u redovnom telekomunikacijskom prometu.
Prijavljivanje sudionika u raznim vrstama igara koje se priređuju putem poziva u svim oblicima elektronskih komunikacijskih mreža, te putem SMS usluga, obavlja se sukladno stavku 3. ovog članka.
Nagradna igra ne može biti priređena po pravilima igara na sreću, a priređivač nagradne igre ne može formirati fond dobitaka uplatama sudionika nagradne igre.
Nagradnom igrom ne smatraju se društvene igre znanja (kvizovi). Društvena igra znanja (kviz), u smislu ovog zakona, jest igra koja se odvija pred javnošću, a u kojoj se u vještini,
spretnosti i znanju iz različitih područja takmiče jedan ili više unaprijed kvalificiranih sidionika prema pravilima priređivača uz obvezno prisustvo sudionika mjestu priređivanja kviza, pri čemu pobjeda ovisi isključivo o postignutim rezultatima u zadanoj tematici. U društvenu igru znanja jedan ili više unaprijed kvalificiranih igrača uključuje se isključivo na temelju iskazane vještine i spretnosti, odnosno znanja.
Uvjete, sadržaj pravila igre i način priređivanja nagradnih igara, propisat će Ministar posebnim propisom.

 

Članak 18.

 

Zabranjene aktivnosti

 

U smislu odredbi ovog zakona, zabranjeno je:
1) zaprimanje uplata i priređivanje putem interneta svih igara na sreću čije priređivanje putem interneta nije dozvoljeno sukladno ovom zakonu,
2) oglašavanje i reklamiranje svih priređivača koji priređuju igre na sreću putem interneta bez odobrenja Ministarstva,
3) organizirano priređivanje igara na sreću putem interneta na javnim mjestima (ugostiteljski objekti, svi prostori u kojima se priređuju igre na sreću, poslovni prostori bez obzira na namjenu i slični objekti),
4) priređivanje tzv. dopisnih igara koje se zasnivaju na geometrijskoj progresiji, dopisivanju i uplaćivanju određenog iznosa, i svih drugih tzv. Piramidalnih igara, koje nisu igre na sreću u smislu ovog zakona,
5) sudjelovanje u inostranim igrama na sreću ili igrama drugog entiteta odnosno distrikta, na način da se uplate vrše na teritoriju Federacije,
6) prikupljanje uplata na teritoriju Federacije BiH za sudjelovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inozemstvu, drugom entitetu odnosno distriktu,
7) prodaja, držanje, ustupanje, izdavanje, oglašavanje i svako drugo predstavljanje inostranih srećki i tiketa (listića) za igre na sreću na teritoriju Federacije, osim u slučaju priređivanja igara na način propisan člankom 27. ovog zakona,
8) priređivanje igara na sreću u slobodnim zonama.
Izuzetno od odredbe stavka 1. toč. 5. i 6. ovog članka, dozvoljeno je da pojedinac posjeduje srećke i tikete (listiće) inostranih igara na sreću radi osobnog sudjelovanja u igri na sreću, ako su ulozi uplaćeni u inozemstvu.

 

II. LUTRIJA BiH

 

Članak 19.

 

Registracija i djelatnost

 

Lutrija BiH je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano kod nadležnog suda, u kome Vlada Federacija Bosne i Hercegovine vrši sva prava i dužnosti Federacije Bosne i Hercegovine kao osnivača društva.
Sjedište Lutrije BiH je u Sarajevu.
Djelatnost Lutrije BiH je priređivanje svih vrsta igara na sreću i igara za zabavu sukladno ovom zakonu i za priređivanje istih Lutriji BiH nije potrebno odobrenje Ministarstva.
Lutrija BiH u registraciju može upisati i ostale prateće djelatnosti koje su u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti sukladno odluci Nadzornog odbora.
Na pitanja koja nisu obuhvaćena ovim zakonom, a koja se odnose na poslovanje Lutrije BiH, primjenjuju se odredbe Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije
BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10).
U slučaju sukoba pojedinih odredaba ovog zakona i Zakona o gospodarskim društvima, primjenjivat će se odredbe ovog zakona.

 

Članak 20.

 

Upravljanje

 

Organi upravljanja Lutrije BiH su:
1) Skupština,
2) Nadzorni odbor,
3) Uprava.
U Lutriji BiH formira se Odbor za reviziju.

 

Članak 21.

 

Skupština

 

Vlada Federacije u okviru vršenja prava i dužnosti osnivača Lutrije BiH ima ovlaštenja skupštine društva, pri čemu između ostalog:
1) odlučuje o usvajanju izvješća o poslovanju za prethodnu godinu uz davanje suglasnosti na plan poslovanja, odnosno na revidirani plan poslovanja za narednu godinu,
2) donosi odluku o raspodjeli dobiti društva,
3) odlučuje o načinu pokrića eventualnog gubitka,
4) donosi statut i njegove izmjene i dopune koje predloži nadzorni odbor,
5) odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
6) odlučuje o promjenama oblika organiziranja i statusnim promjenama,
7) daje upute i smjernice nadzornom odboru,
8) imenuje i razrješava nadzorni odbor,
9) na prijedlog nadzornog odbora imenuje i razrješava Odbor za reviziju,
10) odlučuje o drugim pitanjima sukladno zakonu i drugim propisima.

 

Članak 22.

 

Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor je sastavljen od pet članova.
Članove nadzornog odbora na temelju provedenog postupka po javnom natječaju sukladno zakonu i drugim propisima, imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog federalnog ministra financija/finansija.
Nadzorni odbor Lutrije BiH u okviru svojih nadležnosti između ostalog:
1) razmatra i donosi plan poslovanja za narednu godinu, i razmatra izvješće o poslovanju za prethodnu godinu, i isti zajedno sa prijedlogom za raspodjelu dobiti najkasnije do kraja prvog kvartala tekuće godine dostavlja Ministarstvu na mišljenje i Vladi na usvajanje,
2) donosi pravila igara na sreću,
3) imenuje upravu,
4) daje inicijativu za izmjene propisa u oblasti igara na sreću,
5) predlaže Ministarstvu davanje suglasnosti i verifikaciju ugovora o priređivanju zajedničkih igara na sreću s lutrijama drugih država, drugog entiteta i drugim specijaliziranim organizacijama,
6) provodi postupak izbora kandidata za članove Odbora za reviziju i podnosi Vladi prijedlog za njihovo imenovanje,
7) putem Ministarstva Vladi Federacije BiH predlaže donošenje statuta i njegovih izmjena i dopuna,
8) obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti propisane zakonom i drugim propisom.

 

Članak 23.

 

Uprava

 

Lutrijom BiH rukovodi direktor, koji čini upravu društva.
Upravu Lutrije BiH nakon provedenog postupka po javnom natječaju imenuje i razrješava Nadzorni odbor Lutrije BiH uz suglasnost Ministarstva, na razdoblje od četiri godine uz
mogućnost ponovnog izbora.

 

Članak 24.

 

Odbor za reviziju

 

Predsjednika i članove Odbora za reviziju Lutrije BiH imenuje Vlada, na prijedlog nadzornog odbora dostavljen Vladi, nakon odabira kandidata izvršenog na temelju provedenog postupka po javnom natječaju.
Nadzorni odbor je dužan da nakon provedenog postupka iz stavka 1. ovog članka, u svojstvu kandidata predloži osobe koje su najkvalificiranije za tu funkciju.

 

Članak 25.

 

Predsjednik i član odbora za reviziju ne može biti član nadzornog odbora ili uprave, uposlen niti imati izravni ili ineizravni financijski interes u Lutriji BiH, izuzev plaće po osnovi te funkcije.
Naknada i druga prava članova odbora za reviziju uređuju se odlukom direktora, uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva financija/finansija.

 

Članak 26.

 

Statut

 

Lutrija BiH ima Statut kojim se uređuje naročito:
1) tvrtka i sjedište,
2) djelatnost,
3) iznos osnovnog kapitala,
4) vođenje poslovanja i zastupanje društva,
5) podjela dobiti, snošenje rizika i način pokrića gubitaka,
6) upravljanje, postavljanje, razrješenje, ovlaštenje, odgovornost, nagrađivanje i ostalo,
7) unutarnja organizacija,
8) statusne promjene,
9) trajanje i prestanak djelatnosti,
10) postupak izmjene i dopune Statuta,
11) druga pitanja od značaja za poslovanje.

 

Članak 27.

 

Igre na sreću predviđene ovim zakonom Lutrija BiH može priređivati i u suradnji s lutrijama drugih država, drugog entiteta kao i sa drugim specijaliziranim organizacijama.
Ministarstvo daje suglasnost za priređivanje igara na sreću iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 28.

 

Igre na sreću predviđene ovim zakonom Lutrija BiH može realizirati u poslovnoj suradnji s drugim pravnim osobama, trgovinskim, obrtničkim i ugostiteljskim radnjama registriranim,
pored ostalog, i za promet roba i usluga.

 

Članak 29.

 

Lutrija BiH može biti član međunarodnih i domaćih strukovnih udruga

.
III. KLASIČNE (LUTRIJSKE) IGRE NA SREĆU

 

Članak 30.

 

Pravila klasičnih lutrijskih igara na sreću

 

Pravila klasičnih igara na sreću su akt koji donosi priređivač igre na sreću kojim se reguliraju prava i obveze Lutrije BiH kao isključivog ovlaštenog priređivača sa jedne strane i sudionika igre na sreću, sa druge strane.
Pravila igre na sreću tombola - Bingo u zatvorenom prostoru, koji priređuju športska društva i športski savezi odobrava Porezna uprava.

 

Članak 31.

 

Uvjeti za priređivanje pojedine klasične igre na sreću propisuju se pravilima igre koja za svaku vrstu igre donosi Lutrija BiH.

 

Članak 32.

 

Pravila igre za priređivanje klasične igre na sreću obvezno moraju sadržavati sljedeće:
1) naziv i sjedište priređivača,
2) naziv, opis i vrijeme trajanja igre na sreću,
3) uvjeti sudjelovanja u igri na sreću,
4) mjesto u kojem se igra priređuje, odnosno teritoriju na kojem se obavlja prodaja srećki i uplatnih listića,
5) pojedinačnu cijenu srećke (kombinacije),
6) krajnji rok sudjelovanja u igri,
7) količinu i novčanu vrijednost emisije srećaka,
8) visinu fonda i vrstu dobitaka,
9) opis srećke i uplatnog listića,
10) način, postupak i nadzor izvlačenja, odnosno način utvrđivanja dobitaka,
11) način objavljivanja iznosa fonda dobitaka i rezultata igre,
12) način i rok isplate novčanih dobitaka,
13) način upoznavanja sudionika igre s pravilima igre,
14) postupak u slučaju otkazivanja izvlačenja.

 

Članak 33.

 

Pravila klasičnih igara na sreću ne mogu se mijenjati nakon što je počela prodaja srećaka odnosno uplata određenog kola.
Lutrija BiH je obvezna pravila klasičnih igara na sreću javno objaviti u dnevnom tisku prije početka igre na sreću, i na prodajnim mjestima osobama zainteresiranim za sudjelovanje u
igri omogućiti upoznavanje s pravilima sudjelovanja u igri.

 

Članak 34.

 

Izvlačenje dobitaka

 

U klasičnim igrama na sreću u kojima se dobitne kombinacije utvrđuju izvlačenjem, izvlačenje se obavlja pred komisijom od najmanje tri člana koje imenuje priređivač, pri
čemu se za jednog od članova komisije imenuje ovlašteni službenik Ministarstva.
Ako se klasične igre na sreću organiziraju na način utvrđen u članku 27. ovog zakona, a izvlačenje dobitaka se obavlja na teritoriju druge države ili entiteta sastav komisije i način
izvlačenja će se obaviti prema propisima koji se primjenjuju na teritoriju na kojem se vrši izvlačenje dobitaka.
Prije početka izvlačenja klasične lutrije priređivač mora utvrditi broj prodatih srećki, te neprodate srećke zapečatiti pred komisijom i ovlaštenom osobom iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 35.

 

Ministarstvo može, iz opravdanih razloga na zahtjev Lutrije BiH, odobriti promjenu mjesta izvlačenja dobitaka ili dana izvlačenja, ali najduže za petnaest dana.
Lutrija BiH mora promjenu mjesta ili odgodu dana izvlačenja dobitaka objaviti na isti način na koji su objavljena pravila o priređivanju klasičnih igara na sreću.
Ako se prema st. 1. i 2. ovog članka odgodi dan izvlačenja dobitaka priređivač može nastaviti prodavati srećke i primati uplate do dana određenog za izvlačenje.

 

Članak 36.

 

O toku izvlačenja članovi komisije vode zapisnik, kojeg svi potpisuju, a koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme, način izvlačenja dobitaka, broj prodatih srećki, odnosno ukupnu uplatu
u tom kolu ili seriji, izvučene dobitne kombinacije te moguće primjedbe članova komisije.
Zapisnik o toku izvlačenja priređivač dostavlja Ministarstvu najkasnije u roku od sedam dana od dana obavljenog izvlačenja.

 

Članak 37.

 

Konačno izvješće o rezultatima izvlačenja ili utvrđivanja dobitaka priređivač mora javno objaviti u dnevnom tisku i na prodajnim mjestima, najkasnije sedam dana od dana izvlačenja.

 

Članak 38.

 

Fond dobitaka

 

Fond dobitaka u klasičnim igrama na sreću utvrđuje se od osnovice koju čini ukupna vrijednost emisije srećaka, ili ukupna vrijednost uplate za sudjelovanje u igri, umanjena za naknade iz članka 6. ovog zakona.
Iznos fonda dobitaka u pojedinoj igri na sreću iz stavka 1. ovog članka po pojedinom kolu ili seriji igre na sreću mora biti objavljen prije izvlačenja dobitaka.
Fond dobitaka u pojedinoj klasičnoj (lutrijskoj) igri na sreću, odnosno u pojedinom kolu ili seriji igre na sreću, mora iznositi najmanje 50% osnovice iz stavka 1. ovog članka i isplaćuje se sukladno pravilima igre na sreću.

 

Članak 39.

 

Isplata dobitaka

 

Isplata novčanog dobitka, odnosno preuzimanje dobitaka druge vrste u klasičnim igrama na sreću, obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, koji ne može biti duži od 30
dana od dana objavljivanja izvješća o rezultatu igre na sreću.
Identitet dobitnika je moguće objaviti isključivo uz njegovu pismenu suglasnost.
Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka, nadležna služba kontrole Lutrije BiH i komisija koju odredi priređivač precizno evidentira broj i ukupnu sumu neisplaćenih dobitaka po svakoj
pojedinačnoj igri na sreću.
Sredstva iz stavka 3. ovog članka se moraju vratiti igračima kroz uvećanje fonda dobitaka iz konkretne ili bilo koje druge igre na sreću.
O dinamici isplate ovih sredstava odlučuje direktor Lutrije BiH o čemu obavještava Ministarstvo.

Članak 40.

 

Tiskanje srećaka, listića

 

Srećke (robne, novčane, robno-novčane), tombolske listiće i druge potvrde za sudjelovanje u igri iz članka 4. ovog zakona, mogu tiskati odabrani proizvođači koji ugovorom o konkretnom
poslu, garantuju najmanje sljedeće: točnost fonda dobitaka, dogovoreni broj dobitnih i nedobitnih srećki i njihov raspored, kvalitetu proizvoda kroz sigurnost kvalitete emulzije, garantuje tajnost podataka.
Srećke ekspres, instant lutrije, mogu tiskati tiskare koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
1) da se radi o eminentnom proizvođaču koji radi, odnosno tiska za veći broj lutrijskih organizacija,
2) da odabrani proizvođač ugovorom o konkretnom poslu, garantuje najmanje: točnost fonda dobitaka, dogovoreni broj dobitnih i nedobitnih srećki i njihov raspored, kvalitetu proizvoda kroz sigurnost kvalitete emulzije, garantuje tajnost podataka.
Odluku o odabiru tiskare iz stavka 1. ovog članka donosi direktor Lutrije BiH.

 

Članak 41.

 

Srećka

 

Srećka može biti prema strukturi fonda dobitaka:
1) robna,
2) novčana,
3) robno-novčana.
Prema načinu izvlačenja dobitaka, srećka može biti:
1) klasična s točno utvrđenim datumom izvlačenja,
2) ekspres i instant kod kojih je dobitak otiskan na srećki.

 

Članak 42.

 

Loto, keno i druge varijante ove igre

 

Loto je klasična igra na sreću u kojoj se izvlačenje brojeva dobitne kombinacije sukladno pravilima igre vrši lopticama sa brojevima putem elektroničkog uređaja.

 

Članak 43.

 

Javno izvlačenje dobitaka lota i TV Tombole - Bingo vrši se izravno u TV prijenosu, putem Javnog emitera.

 

Članak 44.

 

Loptice na loto, keno i druge varijante ove igre trebaju imati odgovarajući atest od proizvođača loptica sukladno pravilima igre na sreću.

 

Članak 45.

 

Športska prognoza – Toto

 

Športska prognoza - Toto je igra na sreću zasnovana na prognoziranju rezultata fudbalskih takmičenja domaćih ili inostranih liga jedanput ili više puta tjedno.

 

Članak 46.

 

Priređivači igara na sreću, njegovi članovi, partneri, uposleni kao i druge osobe koje rade za priređivača, obvezni su čuvati tajnu o igračima i njihovim uplatama i dobicima u
klasičnim igrama na sreću.
Ako radnici nadležnih tijela uprave u obavljanju svojih poslova saznaju za činjenice koje podliježu tajnosti iz stavka 1. ovog članka, obvezni su ih čuvati kao službenu tajnu.

 

Članak 47.

TV tombola – Bingo

 

TV tombola - Bingo je igra na sreću u kojoj se javno izvlače brojevi i to u izravnom TV prijenosu.
Priređivanje TV tombole - Bingo je isključivo pravo Lutrije BiH.

 

Članak 48.

 

Tombola - Bingo u zatvorenom prostoru

 

Tombola - Bingo u zatvorenom prostoru je igra na sreću koju priređuju športska društva i športski savezi na temelju odobrenja Porezne uprave.
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se na godinu dana pod uvjetom da je podnosilac zahtjeva:
1) registriran za priređivanje ove vrste igre na sreću,
2) vlasnik neophodne opreme za priređivanje ove igre na sreću,
3) dostavio dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora u kome će se priređivati Tombola - Bingo u zatvorenom prostoru, da se isti ne nalazi u na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola,
4) dostavio ovjerenu izjavu o ispunjenosti prostornih i tehničkih usvjeta za prostor u kome će se priređivati Tombola - Bingo u zatvorenom prostoru, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
5) donio pravila igre s ugrađenim instrumentima kontrole.

 

Članak 49.

 

Priređivači tombole - Bingo u zatvorenom prostoru ne mogu se udruživati radi zajedničkog priređivanja ove igre na području dvije ili više općina.

 

Članak 50.

 

Priređivač tombole - Bingo u zatvorenom prostoru može stavljati u promet samo tombolske kartice koje je izdala Porezna uprava.
Tombolske kartice se mogu isključivo prodavati - distribuirati u prostoru u kojem se igra priređuje.
Cijena tombolske kartice je jedinstvena na teritoriju Federacije i utvrđuje je Porezna uprava.
Porezna uprava može izdati tombolske kartice samo priređivaču koji ima odobrenje za priređivanje tombole - Bingo u zatvorenom prostoru.
Porezna uprava je dužna za svakoga priređivača tombole - Bingo u zatvorenom prostoru voditi evidenciju o količinama i serijama izdatih tombolskih kartica.

 

Članak 51.

 

Tombola - Bingo u zatvorenom prostoru se može priređivati jednom ili više puta tjedno, sukladno pravilima igre.

 

Članak 52.

 

Naknade

 

Športska društva i sportski savezi koji na temelju odobrenja Porezne uprave priređuju igru Tombola - Bingo u zatvorenom prostoru, plaćaju mjesečnu naknadu u iznosu od 5% od ukupnog prometa ostvarenog prodajom tombolskih kartica za sudjelovanje u igri.
Osnovicu za uplatu naknade iz stavka 1. ovog članka čini ukupna vrijednost prodatih tombolskih kartica.
Mjesečnu naknadu iz stavka 1. ovog članka, Športska društva i športski savezi uplaćuju u korist proračuna Federacije najkasnije desetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec,
a dokaz o uplati mjesečne naknade dužni su dostaviti nadležnom uredu Porezne uprave najkasnije do dvadesetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Za izdavanje odobrenja športska društva i športski savezi plaćaju sljedeće naknade:
1) za izdavanje odobrenja za rad - 5.000,00 KM;
2) za produženje važenja odobrenja iznosi - 1.000,00 KM;
3) za odobravanje pravila igre - 500,00 KM.
Dokaz o uplati naknade iz stavka 1. toč. 1. do 3. Ovog članka, dostavlja se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odnosno produženje odobrenja.

 

Članak 53.

 

Detaljnije uvjete za priređivanje klasičnih (lutrijskih) igara na sreću i tombole bingo u zatvorenom prostoru propisat će Ministar.

 

IV. POSEBNE IGRE NA SREĆU

 

1. Igre u kasinima

 

Članak 54.

 

Pravo priređivanja

 

Posebne igre na sreću u kasinima može priređivati:
1) Lutrija BiH pod uvjetima predviđenim ovim zakonom,
2) Gospodarska društva registrirana za posebne igre na sreću sa sjedištem na teritoriju Federacije, koja se upisuju u sudski registar za obavljanje djelatnosti posebnih igara na sreću u kasinima, na temelju ovog zakona i odobrenja Ministarstva.
Na gospodarska društva iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o gospodarskim društvima ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

 

Članak 55.

 

Ministarstvo izdaje prethodno odobrenje za registraciju gospodarskih društava iz članka 54. stavak 1. točka 2. Ovog zakona.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka, gospodarsko društvo je obvezno da:
1) podnese dokaze da je izvršilo polog novčanog dijela osnivačkog kapitala,
2) dostavi osnivački akt sa podacima o osnivačima, visini pojedinačnih uloga, ime i naziv osnivača,
3) osigura licitacijsku garanciju banke sa klauzulom "bez prigovora" u visini 1.000.000,00 KM sa razdobljem važenja 12 mjeseci, izdatu od banke sa sjedištem u Federaciji,
4) dostavi elaborat o osnivanju i poslovanju kasina,
5) dostavi pravila o radu kasina,
6) dostavi pravila za svaku vrstu igre na sreću koja će se priređivati u kasinu.

 

Članak 56.

 

Igre na sreću u kasinima pod uvjetima propisanim ovim zakonom mogu se priređivati i sezonski u neprekidnom razdoblju od najmanje četiri do najviše šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, i to najviše u dva kasina.

 

Članak 57.

 

Vrsta i opseg igara

 

Osim igara na sreću u kasinima, koje se priređuju na stolovima za igru s kuglicama, kockicama ili kartama (rulet, boule, chemin der fer, black-jack, trente qurante, baccarat, carps,
texas hold,em poker, carriben poker, punto banco i sl.), mogu se u posebno uređenim i fizički odvojenim prostorima priređivati i igre na sreću na automatima, te razne vrste turnira.
Ako se u kasinu priređuju igre na sreću na automatima, priređivač je dužan imati Centralni računarski sustav (Server) za on-line nadzor koji mora biti povezan sa računarskim sustavom
Porezne uprave i koji mora posebno osigurati centralno umrežavanje svih automata jednog priređivača koje omogućava kontrolu podataka za sve priključene automate.
Kasino mora imati odgovarajući softver koji zadovoljava sve tehničke uslove u vezi sa priređivanjem igara i arhiviranjem podataka u bazi podataka koji osigurava najveću moguću
sigurnost za sprječavanje promjene podataka.
Vrste i opseg posebnih igara na sreću iz stavka 2. Ovog članka, kao i promjenu istih, odobrava Ministarstvo.
Broj stolova za igre u kasinima mora biti najmanje pet.

 

Članak 58.

 

Za priređivanje raznih vrsta turnira, priređivač iz članka 54. stavak 1. točka 2. mora dobiti odobrenje Ministarstva.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje turnira, priređivač je dužan priložiti podatke o iznosima uplata sudionika.

 

Članak 59.

 

Prostorni, tehnički i drugi uvjeti za casino

 

Kasino je namjenski prostor kojeg čini zasebna građevinska cjelina površine najmanje 500m² u kojem se priređuju igre na sreću propisane člankom 57. ovog zakona.
Prostor iz stavka 1. ovog članka ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola.
Prostor kasina se sastoji od dijela za igru posebnih igara na sreću, ugostiteljskog dijela, pomoćnih prostorija kao i posebno uređen i odvojen prostor za priređivanje igara na sreću na
automatima.
Izuzetno, priređivanje posebnih igara na sreću u kasinima može biti u hotelskim objektima kategorije četiri i više zvjezdica, sukladno uvjetima propisanim u stavku 2. ovog članka.

 

Članak 60.

 

Kasino mora imati deviznu blagajnu i odvojen zaštićen prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.
Uplate i isplate kod igara na sreću u kasinima određuju se u konvertibilnim markama ili u inostranoj valuti ako je to sukladno važećim propisima o deviznom poslovanju.
Priređivač mora osigurati neprekidni audio-video nadzor u kasinu sa snimanjem, tako da se osigura neprekidan i neposredan nadzor.
Video nadzor, te snimanje i čuvanje podataka video nadzora, kao i način postavljanja i ugradnje tehničkih sredstava i uređaja priređivač je dužan provoditi sukladno važećim zakonima i podzakonskim aktima koji uređuju pitanje tehničke zaštite ljudi i imovine.
Podaci iz dokumentacije iz stavka 4. ovog članka predstavljaju poslovnu tajnu, a priređivač ih može saopćiti drugim osobama sukladno zakonu.
Priređivač mora nadzirati igrače i posjetioce da bi se igra mogla odvijati sukladno odredbama ovog zakona.
Ostale prostorne, tehničke i druge uvjete za priređivanje igara na sreću u kasinima, propisat će Ministar.

 

Članak 61.

 

Pravila kasina i igara na sreću u kasinima

 

Priređivač je dužan donijeti pravila kasina koja se moraju staviti na uvid posjetiocima i istaći na oglasnoj ploči, te biti u suglasnosti sa dobrim poslovnim običajima.
Pravila kasina sadrže:
1) vrste posebnih igara na sreću koje se priređuju u kasinu,
2) uvjete za ulazak u kasino (kontrola posjetilaca),
3) uvjete kada je pojedinim igračima zabranjen pristup u kasino ili sudjelovanje u igrama na sreću,
4) radno vrijeme kasina.

 

Članak 62.

 

Posjeta kasinu i sudjelovanje u igri dopušteno je samo punoljetnim osobama koje svoj identitet dokazuju identifikacijskom ispravom, te koje se registriraju prilikom ulaska
u objekt na za to predviđenom mjestu.
U kasinu nije dopušteno unošenje tehničkih pomagala prikladnih za pribavljanje prednosti u igri.
Uprava kasina može određenim osobama ili skupinama, zabraniti ili ograničiti sudjelovanje u igrama na sreću u kasinu ako postoji utemeljena pretpostavka da učestalost i intenzitet
njihovih sudjelovanja u igri dovode u opasnost njihov egzistencijalni minimum, te ako to zatraže njihovi članovi obitelji, njihov zakonski staratelj ili ustanove koje se bave
zaštitom obitelji u slučajevima kad igrač zbog nekontroliranog igranja nanosi štetu sebi ili obitelji koju uzdržava, a da za to ne mora navesti razloge za takvu odluku.
Uprava kasina može trajno ili privremeno zabraniti sudjelovanje u igrama na sreću u kasinu osobama koje na bilo koji način narušavaju red i mir u prostorima kasina.

 

Članak 63.

 

Uposleni u kasinu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1) uposleni u kasinu koji neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću moraju biti stručno osposobljeni za rad u kasinu, te biti u radnom odnosu na neodređeno vrijeme,
2) uposleni u kasinima ne smiju sudjelovati u ulozi igrača u kasinu u kojem rade,
3) uposleni u kasinu moraju da kao poslovnu tajnu čuvaju podatke o igračima do kojih su došli pri obavljanju svog posla,
4) uposlenima u kasinu zabranjeno je da od igrača uzimaju proviziju, darove ili usluge bilo koje vrste i nije im dozvoljeno da novčano pomažu igrače.
Dopušteno je da igrači daju napojnicu za osoblje kasina, koja se stavlja u posebne kutije predviđene za tu namjenu. Sa napojnicama se postupa sukladno pravilima kasina koja donosi
priređivač. Od podjele napojnica izuzeti su članovi uprave kasina i rukovodeće osoblje.

 

Članak 64.

 

Pravila za svaku vrstu posebnih igara na sreću, pravila priređivanja turnira u kasinu, propisuje priređivač.
Pravila koja donosi priređivač iz članka 54. stavak 1. Točka 2. ovog zakona, primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva.
Pravila igara na sreću moraju biti sastavljena na jednom od službenih jezika u Federaciji, te prevedena na engleski jezik i dostupna igračima.
Pravila igre ne mogu se mijenjati u toku trajanja igre na sreću koju su igrači počeli nakon uplate iznosa za sudjelovanje u jednoj igri na sreću, te se igra do svršetka odvija po istim
pravilima.
Pravila koja donosi priređivač iz članka 54. stavak 1. Točka 2. ovog zakona, na koja Ministarstvo nije dalo suglasnost u postupku izdavanja odobrenja, ne mogu se primjenjivati.

 

Članak 65.

 

Igračima koji u toku igre na sreću prekrše pravila igre, igračima koji unesu tehnička pomagala za pribavljanje prednosti u igri, priređivač može zabraniti dalje sudjelovanje u igrama i
prisustvo u kasinu.

 

Članak 66.

 

Preseljenje kasina na novu lokaciju

 

Ministarstvo može odobriti preseljenje kasina na novu lokaciju uz prethodno podnošenje zahtjeva za preseljenje od strane priređivača.
Zahtjev mora sadržavati:
1) posebno obrazloženje razloga preseljenja,
2) dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora (po osnovi zakupa, lizinga, itd.) u koji se preseljava,
3) dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 57., 59. i 60. ovog zakona.
Priređivač je dužan da na novoj lokaciji počne raditi u roku od šezdeset dana od dana dobivanja odobrenja za preseljenje.

 

Članak 67.

 

Odobrenje za priređivanje igara na sreću u casinu

 

Igre na sreću u kasinu priređuju se na temelju odobrenja Ministarstva koje se izdaje na razdoblje od pet godina, sa mogućnošću ponovnog produženja. Odobrenje se može i oduzeti
pod uvjetima propisanim ovim zakonom.
Za dodjelu i oduzimanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u kasinu primjenjuju se odredbe čl. 9. do 13. ovog zakona.

 

Članak 68.

 

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u kasinima prilažu se:
1) podaci o nazivu tvrtke i sjedištu pravne osobe,
2) dokaz o uplati naknade za priređivanje igara na sreću u kasinu,
3) rješenje o registraciji pravne osobe,
4) potvrdu banke o izvršenoj provjeri porijekla sredstava uplaćenih za kupovinu vlasničkog udjela, za polog sredstava namjenskog depozita iz članka 71. Ovog zakona i sredstava uplaćenih po osnovi naknade iz članka 73. ovog zakona,
5) osnivački akt pravne osobe,
6) dokaz o uplati osnivačkog kapitala,
7) poslovni plan pravne osobe,
8) garanciju banke ili potvrdu o pologu namjenskog depozita sukladno članku 71. ovog zakona,
9) dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora u kome će se priređivati igre na sreću u kasinu,
10) suglasnost nadležne općinske službe ukoliko se prostor nalazi u objektu kolektivnog stanovanja,
11) ovjerenu izjavu o ispunjenosti prostornih i tehničkih uvjeta propisanih u čl. 59. i 60. ovog zakona, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
12) pravila kasina,
13) podaci o vrsti i broju kao i detaljni podaci za identifikaciju svih stolova za igru, automata za igre kao i ostalih uređaja za igre na sreću koji su predviđeni za postavljanje u kasino, te dokaz za iste da je priređivač vlasnik,
14) uvjerenje o tehničkom pregledu automata iz članka 101. stavak 3. ovog zakona,
15) podaci o osobama koje neposredno sudjeluju u priređivanju igara na sreću, dokaz o njihovom stručnom obrazovanju i osposobljenosti za obavljanje poslova u kasinu,
16) navođenje vrste i opsega igara,
17) pravila za svaku vrstu posebnih igara koja će se priređivati kao i pravila za priređivanja turnira u kasinu,
18) dokaz da osnivači i ovlaštene osobe nisu osuđivana za krivična djela, osim za krivična djela iz oblasti prometa,
19) dokaz o izmirenim poreznim obvezama (uvjerenje/potvrda izdata od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),
20) odnosno dokaz o ranijem iskustvu, preporuke i odobrenja koja je posjedovao (ako postoji),
21) izjavu osnivača i odgovorne osobe priređivača da mu ranije nije bilo oduzeto odobrenje u zemlji ili u inozemstvu, i da nije osuđen za krivično djelo utaje poreza
22) dokaz o izmirenim poreznim obvezama osnivača.
Na zahtjev priređivača, odobrenje za priređivanje igara na sreću u kasinima može se produžiti. Zahtjev za produženje odobrenja podnosi se Ministarstvu najkasnije u roku 30 dana prije isteka važećeg odobrenja. Uz zahtjev se prilažu dokazi iz stavka 1. toč. 2., 4., 8., 11., 12., 13., 14., 18. i 19. ovog članka.
Ukoliko priređivač u roku koji odredi Ministarstvo ne dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje odobrenja, zahtjev iz stavka 2. ovog članka će biti odbijen i priređivač gubi pravo na ponovno podnošenja zahtjeva za produženje odobrenja.

 

Članak 69.

 

Priređivač iz članka 54. stavak 1. točka 2. ovog zakona je dužan u roku od sedam dana obavijestiti Ministarstvo o promjeni svakog podatka ili okolnosti koje se odnose na:
1) članove uprave priređivača,
2) druge osobe ovlaštene za zastupanje i vođenje poslova priređivača,
3) identitet osobe koja sudjeluje u osnovnom kapitalu u pravnom licu,
4) druge okolnosti bitne za poslovanje i rad priređivača.

 

Članak 70.

 

Osnivački kapital, novčana osiguranja i naknade

 

Pored uvjeta propisanih čl. 57, 59. i 60. ovog zakona, za dobivanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u kasinima, priređivači iz članka 54. stavak 1. točka 2. ovog zakona moraju
imati osnivački kapital koji ne može biti manji od 2.000.000,00 KM.

 

Članak 71.

 

Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja obveza po osnovi uplate javnih prihoda, za cijelo razdoblje važenja odobrenja iz članka 67. stavak 1., priređivači iz članka
54. stavak 1. točka 2. ovog zakona moraju imati činidbenu garanciju banke sa klauzulom "bez prigovora naplativa na prvi poziv" u visini 1.000.000,00 KM izdatu od banke sa sjedištem u
Federaciji ili namjenski depozit u istom iznosu.
Nakon što priređivači Ministarstvu u postupku izdavanja odobrenja dostave činidbenu garanciju iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo je dužno vratiti priređivaču licitacionu garanciju dostavljenu sukladno članku 55. stavak 2. točka 3) ovog zakona.
Sredstva osiguranja iz garancije i namjenskog depozita iz stavka 1. ovog članka imaju karakter osiguranja isplate dobitaka i obveza po osnovi uplate javnih prihoda, a koriste se kad su iscrpljena sva ostala sredstva kojima raspolaže priređivač. Ako se iznos ovih sredstava smanji priređivač prestaje s radom.
Ako priređivač u roku od 30 dana od dana kada su sredstva garancije i depozita smanjena, ista ne popuni do punog iznosa sredstava, ukida se odobrenje za priređivanje igre na sreću u
casinima, uz prethodno namirenje svih obveza prema Federaciji kroz pljenidbu sredstava ili realizaciju bankarske garancije.
U slučaju smanjenja iznosa sredstava namjenskog depozita iz stavka 1. ovog članka banka koja je izdala garanciju odnosno kod koje je položen namjenski depozit priređivača, dužna je o tome bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo.

 

Članak 72.

 

Priređivači iz članka 54. stavak 1. točka 2. ovog zakona dužni su dnevno u blagajni kasina imati riziko depozit od najmanje 100.000,00 KM za kasino igre i najmanje 500,00 KM
po svakom automatu za igre na sreću.
Porezna uprava je dužna svakih trideset dana počev od dana izdavanja odobrenja vršiti kontrolu iznosa sredstava iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 73.

 

Priređivači iz članka 54. stavak 1. točka 2. ovog zakona plaćaju jednokratnu naknadu za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću u kasinu u iznosu od 500.000,00 KM.
Naknada za produženje važenja odobrenja iznosi 200.000,00 KM.
Dokaz o uplati naknade iz st. 1. i 2. ovog članka dostavlja se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odnosno produženje odobrenja.

 

Članak 74.

 

Priređivači iz članka 54. stavak 1. točka 2. ovog zakona plaćaju godišnju naknadu po jednom kasinu u iznosu od 100.000,00 KM.
Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se najkasnije do kraja godine za koju se ista plaća.
Svi priređivači igara na sreću u kasinima dužni su plaćati mjesečnu naknadu od prihoda igara na sreću koje priređuju.
Mjesečna naknada za priređivanje igara u casinima iznosi 5% od osnovice za obračun naknade iz stavka 4. ovog članka, a uplaćuje se u korist proračuna Federacije, najkasnije desetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Osnovicu za obračun mjesečne naknade čini zbroj dnevnih obračuna svih stolova i zbroj dnevnih obračuna svih automata.
Osnovicu za obračun mjesečne naknade kod igara koje igrači igraju jedan protiv drugoga (chemin de feer, texas holdem poker i slično) čini postotak uplate koji priređivač zadržava od svih igrača. Priređivač sačinjava mjesečni obračun odvojeno za stolove i automate. Mjesečni obračun je konačan.
Dnevni obračun po pojedinom stolu za igre na sreću u kasinu obavlja se način da se završno stanje vrijednosti žetona na stolu uvećava za svotu novca zamijenjenog za žetone na stolu,
koji se spreme u posebne kutije (drop) i za iznos visine kredita, te umanji za dopunu u žetonima (dotaciju) za vrijeme rada stola i za vrijednost početnog stanja žetona na stolu (završno stanje+drop+kredit-dotacija-početno stanje = dnevni obračun stola).
Dnevni obračun pojedinog automata za igre na sreću utvrđuje se tako da se iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenih dobitaka igračima, a razlika predstavlja dnevni obračun za pojedini automat za igre na sreću. Automati s više sjedećih mjesta smatraju se jednim automatom i za njih se vodi poseban dnevni obračun.
Za priređivanje turnira u kasinima priređivač plaća naknadu u visini 25% od osnovice (reik), koju čini postotak uplate koji priređivač zadržava od svih uplata učesnika turnira, a uplaćuje se u korist proračuna Federacije BiH najkasnije petnaestog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Priređivač Poreznoj upravi mjesečno podnosi izvješća o ostvarenim prihodima po vrstama igara.
Ukupna vrijednost promotivnih žetona ne može biti veća od 2% od mjesečnog prihoda kasina.
Promotivne nagradne igre u kasinu su robne i vrijednost nagradnog fonda ne može biti veća od 5% prihoda kasina za razdoblje u kojem se nagradna igra organizira.
Priređivač je dužan da na propisanim obrascima vodi podatke o dnevnim obračunima po pojedinom stolu za igre na sreću pomoću kojih je izrađena mjesečna osnovica za obračun i
plaćanje naknade.
Naknada iz stavka 3. ovog članka plaća se za prethodni mjesec, najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

2. Kladioničke igre

 

Članak 75.

 

Vrsta i opseg kladioničkih igara

 

Kladioničke igre su posebne igre na sreću u kojima sudionici (igrači) sukladno pravilima igre pogađaju ishode različitih športskih i drugih događaja sa neizvjesnim rezultatom kao što su:
1) klađenje na rezultate pojedinačnih ili grupnih športskih takmičenja,
2) klađenje na uspjeh plesnih, pjevačkih, glazbenih i sličnih takmičenja,
3) ostale neizvjesne događaje prema ponudi priređivača uz odobrenje Ministarstva.
Vrste i opseg posebnih igara na sreću klađenja, kao i promjenu istih, odobrava Ministarstvo.

 

Članak 76.

 

Pravo priređivanja

 

Kladioničke igre mogu priređivati:
1) Lutrija BiH pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom,
2) Gospodarska društva sa sjedištem na teritoriju Federacije, koja se upisuju u sudski registar za obavljanje djelatnosti kladioničkih igara, na temelju ovog zakona i odobrenja Ministarstva.

 

Članak 77.

 

Primanje uplata za klađenje

 

Uplate za igre klađenja primaju se:
1) putem terminala na uplatnim mjestima u zasebnom prostoru (u daljem tekstu: uplatna mjesta),
2) putem SMS poruke.
Broj uplatnih mjesta na kojima se priređuju klađenja propisana člankom 75. Stavak 1. ovog zakona nije ograničen.
Promjenu lokacije uplatnog mjesta sa jedne adrese na drugu odobrava Ministarstvo na zahtjev priređivača.

 

Članak 78.

 

Priređivači iz članka 76. stavak 1. točka 2. ovog zakona na uplatnom mjestu na temelju odobrenja Ministarstva mogu priređivati klađenja zasnovana na snimljenim događajima (snimci utrka konja, utrka pasa i sličnih utrka) i kompjuterski generiranih događaja sa dodatkom TV monitora u kojima se za izbor događaja koristi generator slučajnih brojeva (RNG Random Number Generator).
U svrhu izdavanja odobrenja za priređivanje igara na sreću iz stavka 1. ovog članka, priređivač iz članka 76. stavak 1. Točka 2. ovog zakona je dužan Ministarstvu podnijeti zahtjev za odobrenje pravila igara, te dostaviti certifikat o usklađenosti generatora iz stavka 1. ovog članka izdat od strane ovlaštene pravne osobe koja je sukladno ovom zakonu ovlaštena za certificiranje automata i sustava za igre na sreću. Certifikat, između ostalog, mora sadržavati ispitivanje slučajnosti (random).
Priređivači iz članka 76. stavak 1. točka 2. ovog zakona moraju za svako uplatno mjesto i svaku vrstu klađenja imati odobrenje za priređivanje igara iz stavka 1. ovog članka.
Ministarstvo financija može u slučaju sumnje na nepravilnosti, zatražiti provjeru slučajnosti (random) igara koje su zasnovane na korištenju generatora iz stavka 1. ovog članka.
Provjeru ispravnosti obavlja ovlaštena pravna osoba.

 

Članak 79.

 

Priređivač iz članka 76. stavak 1. točka 2. ovog zakona na uplatnom mjestu, može priređivati klađenja na brojeve lota različitih država, izuzev klađenja na brojeve klasičnih igara na
sreću koje sukladno ovom zakonu priređuje Lutrija BiH.
Priređivanje klađenja iz stavka 1. ovog članka mora biti propisano pravilima igre koja donosi priređivač na koja je data suglasnost od strane ministarstva.

 

Članak 80.

 

Terminali na uplatnim mjestima moraju biti povezani sa Centralnim računarskim sustavom priređivača gdje se evidentira svaka uplata izvršena radi sudjelovanja u igri.
Uplate za igre klađenja putem terminala mogu se primati isključivo na uplatnim mjestima.

 

Članak 81.

 

Prostorni i tehnički uvjeti za kladionice

 

Priređivač može priređivati igre klađenja u uplatnim mjestima čija površina nije manja od 15 m².

 

Članak 82.

 

Priređivači igara na sreću klađenja moraju preko centralnog servera osigurati izravnu on-line vezu svakog uplatnog mjesta sa serverom Porezne uprave.
Softver priređivača mora zadovoljavati sve tehničke uvjete oko priređivanja igre i arhiviranja podataka u bazi koja osigurava najveću moguću sigurnost za sprečavanje promjene podataka.
Softver iz stavka 2. ovog članka mora omogućiti vjerodostojno praćenje, bilježenje i pohranjivanje podataka o primljenim uplatama i isplatama klađenja te osigurati
nepromjenjivost primljenih podataka.
Ostale prostorne, tehničke i druge uvjete za priređivanje igara na sreću klađenja, propisat će Ministar.

 

Članak 83.

 

Pravila kladionice i pravila klađenja

 

Priređivač je obvezan da vidno na svakom uplatnom mjestu istakne oznaku koja sadrži podatke o priređivaču, lokaciji, roku važenja, serijskom broju oznake i radno vrijeme, a koju izdaje Porezna uprava.
Radno vrijeme kladionica može trajati od 7 sati do 23 sata svaki dan neovisno od toga da li je u to vrijeme, zakonom ili drugim propisom određen neradni dan.

 

Članak 84.

 

Opis klađenja i uvjete za sudjelovanje u pojedinim igrama

 

klađenja priređivač je dužan da propiše pravilima klađenja koja moraju biti vidno istaknuta na svakom uplatnom mjestu priređivača.
Pravila klađenja koja donosi priređivač iz članka 76. Stavak 1. točka 2. ovog zakona, primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva.

 

Članak 85.

 

Pravila obvezno moraju sadržavati sljedeće:
1) podatke o nazivu tvrtke i sjedištu priređivača,
2) datum i naziv tijela priređivača koje donosi pravila igre,
3) naziv i opis igre,
4) opis i vrijeme trajanja klađenja,
5) uvjete za sudjelovanje u klađenju,
6) područje na kojem se klađenje priređuje,
7) vrijeme kad može i uvjete pod kojima igrač u igri klađenja može odustati od izvršene uplate,
8) minimalnu visinu uplate i maksimalni iznos dobitka po jednom uplaćenom listiću, odnos uplata/dobitak tokom igre i način izvještavanja o tome,
9) postupak u slučaju otkazivanja ili odgode događaja koji je predmet ponude klađenja,
10) opis uplatnog listića,
11) način i rok isplate novčanih dobitaka koji mora iznositi najviše 30 dana od dana objavljivanja konačnog izvješća o rezultatu događaja,
12) informaciju o visini poreza na eventualne dobitke kao i načinu obustave i naplate istog,
13) način upoznavanja igrača s pravilima klađenja,
14) odredbu o zabrani pristupa primanja uplata klađenja za osobe mlađe od 18 godina.
Pravila igre klađenja primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva i ne mogu se mijenjati u toku trajanja igre koju su igrači započeli nakon uplate iznosa za sudjelovanje,
te se igra do završetka odvija po istim pravilima.

 

Članak 86.

 

Priređivači iz članka 76. stavak 1. točka 2. ovog zakona moraju imati odobrenje Ministarstva za priređivanje kladioničkih igara putem SMS -a.
Za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka, potrebno je dostaviti Ugovor sa telekom operaterom.

 

Članak 87.

 

Čuvanje, registriranje i evidentiranje podataka o primljenim uplatama za klađenje vrši se na softveru iz članka 82. stavak 2. ovog zakona.
Priređivač mora čuvati sve isplaćene tikete u digitalnom zapisu najmanje godinu dana od dana izdavanja.

 

Članak 88.

 

Na području Federacije BiH zabranjuju se klađenja koja su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, dobrim poslovnim običajima i općim moralnim načelima.
Zabranjuje se primanje uplata za klađenje osobama mlađim od 18 godina.
Zabranjuje se primanja uplata klađenja na političke rezultate.

 

Članak 89.

 

Odobrenje za priređivanje kladioničkih igara

 

Igre na sreću klađenja priređuju se na temelju odobrenja Ministarstva koje se izdaje na razdoblje od dvije godine, sa mogućnošću ponovnog produženja. Odobrenje se može produžiti i oduzeti pod uvjetima propisanim ovim zakonom.
Za dodjelu i oduzimanje odobrenja za priređivanje igara na sreću klađenja primjenjuju se odredbe čl. 9. do 13. ovog zakona.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje kladioničkih igara prilažu se:
1) podaci o tvrtki i sjedištu pravne osobe,
2) dokaz o uplati naknade za izdavanje odobrenja,
3) potvrdu banke o izvršenoj provjeri porijekla sredstava uplaćenih za kupovinu vlasničkog udjela, za polog sredstava namjenskog depozita iz članka 94. Ovog zakona i sredstava uplaćenih po osnovi naknade iz članka 92. ovog zakona,
4) garanciju banke ili potvrdu o pologu namjenskog depozita sukladno članku 94. ovog zakona,
5) dokaz o registraciji pravne osobe,
6) osnivački akt pravne osobe,
7) poslovni plan pravne osobe,
8) dokaz o uplaćenom osnovnom kapitalu,
9) za prostore u kojem se nalaze uplatna mjesta, dokaz da je priređivač vlasnik prostora ili dokaz o pravu korištenja prostora (po osnovu zakupa), kao i dokaz da se isti ne nalazi na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola,
10) dokaz da osnivači i ovlaštene osobe priređivača nisu osuđivane za krivična djela, osim za krivična djela iz oblasti prometa,
11) dokaz da ima najmanje pet uplatnih mjesta,
12) pravila klađenja,
13) ovjerenu izjavu o ispunjenosti prostornih i tehničkih uvjeta, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
14) dokaz o izmirenim poreznim obvezama (uvjerenje/potvrda izdata od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),
15) dokaz o ranijem iskustvu, preporuke i odobrenja koja je posjedovao (ako postoji),
16) ovjerenu izjavu osnivača i odgovorne osobe priređivača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da mu ranije nije bilo oduzeto odobrenje u zemlji ili u inozemstvu, i da nije osuđen za krivično djelo utaje poreza,
17) dokaz o izmirenim poreznim obvezama osnivača,
18) suglasnost nadležne općinske službe za obavljanje djelatnosti u prostorima uplatnih mjesta. Ukoliko općina na zahtjev priređivača za izdavanje suglasnosti ne postupi po istom u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, smatrat će se da je data suglasnost.
Na zahtjev priređivača, odobrenje za priređivanje igara na sreću klađenja može se produžiti. Zahtjev za produženje odobrenja podnosi se Ministarstvu najkasnije u roku 30 dana
prije isteka važećeg odobrenja. Uz zahtjev se prilažu dokazi iz stavka 3. toč. 1., 2., 4., 10., 11., 12., 13. i 14. ovog članka.
Ukoliko priređivač u roku koji odredi Ministarstvo ne dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje odobrenja, zahtjev iz stavka 4. ovog članka će biti odbijen i priređivač gubi
pravo na ponovno podnošenje zahtjeva za produženje odobrenja.

 

Članak 90.

 

Priređivač je dužan pribaviti odobrenje Ministarstva za otvaranje svakog novog uplatnog mjesta za klađenje ili za preseljenje uplatnog mjesta na novu lokaciju.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovog članka priređivač prilaže sljedeće:
1) dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora (po osnovi zakupa),
2) ovjerenu izjavu o ispunjenosti prostornih i tehničkih uvjeta za priređivanje kladioničkih igara na sreću,
3) dokaz o uplaćenoj naknadi iz članka 92. stavak 1. toč. 3. i 4. ovog zakona.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za preseljenje uplatnog mjesta na novu lokaciju, priređivač je dužan dostaviti uvjerenje nadležnog ureda Porezne uprave o svim izmirenim poreznim
obvezama za uposlenike koji su radili na lokaciji koja prestaje sa radom.
Novo uplatno mjesto za primanje uplata klađenja ne smije se nalaziti na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola.
Priređivač može privremeno zatvoriti uplatno mjesto za koje posjeduje odobrenje ministarstva a najduže do isteka važenja odobrenja, o čemu mora pismeno obavijestiti ministarstvo
najdalje u roku od sedam dana od dana privremenog zatvaranja.

 

Članak 91.

 

Naknade

 

Za izdavanje odobrenja za priređivanje kladioničkih igara na sreću priređivač iz članka 76. stavak 1. točka 2. ovog zakona plaća sljedeće naknade:
1) za izdavanje odobrenja za rad - 150.000,00 KM;
2) za produženje važenja odobrenja iznosi - 50.000,00 KM;
3) za otvaranje svakog novog uplatnog mjesta -10.000,00 KM;
4) za preseljenje uplatnog mjesta na novu lokaciju na teritoriju druge općine - 5.000,00 KM.
Dokaz o uplati naknade iz stavka 1. toč. 1. do 4. ovog članka, dostavlja se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odnosno produženje odobrenja.

 

Članak 92.

 

Osim naknada iz članka 92. ovog zakona, priređivač iz članka 76. stavak 1. točka 2. ovog zakona ima obvezu plaćanja naknade za postavljanje uređaja za priređivanje klađenja koji
koristi sustav RNG iz članka 78. stavak 1. ovog zakona, u iznosu od 300,00 KM mjesečno po svakom uplatnom mjestu.
Naknadu iz stavka 1. ovog članka plaćaju se najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, računajući od dana dobivanja odobrenja za instaliranja uređaja.
Priređivači su dužni prilikom svake uplate za sudjelovanje u igrama klađenja na događaje iz članka 75. ovog zakona, da na ime naknade za priređivanje igara na sreću klađenja, na teret
igrača obustave 5% od svake pojedinačne uplate igrača.
Sredstva obustavljena na ime naknade iz stavka 3. Ovog članka, u iznosu od 5% od osnovice koju čini zbroj svih pojedinačnih uplata koje u toku mjeseca uplaćuju igrači na uplatnim mjestima putem terminala i putem SMS-a, prema pravilima igre odobrenim od Ministarstva, priređivači su dužni uplatiti u korist proračuna Federacije BiH.
Naknada iz stavka 4. ovog članka plaća se najkasnije do 10- og u mjesecu za prethodni mjesec.
Zabranjen je obračun i naplata bilo koje vrste manipulativnih troškova prilikom zaprimanja uplata igrača na uplatnim mjestima i terminalima.

 

Članak 93.

 

Priređivač koji podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje klađenja dužan je da osigura osnovni kapital u vrijednosti od 1.000.000,00 KM.
Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja obveza po osnovi uplate javnih prihoda, za cijelo razdoblje važenja odobrenja iz članka 90. ovog zakona, priređivači iz
članka 76. stavak 1. točka 2. ovog zakona moraju imati činidbenu garanciju banke sa klauzulom "bez prigovora naplativa na prvi poziv" u visini 600.000,00 KM izdatu od banke sa sjedištem u Federaciji ili namjenski depozit u istom iznosu.
Sredstva osiguranja iz garancije i namjenskog depozita iz stavka 2. ovog članka imaju karakter osiguranja isplate dobitaka i obveza po osnovi uplate javnih prihoda, a koriste se kad su iscrpljena sva ostala sredstva kojima raspolaže priređivač. Ako se iznos ovih sredstava smanji, priređivač prestaje s radom.
Ako priređivač u roku od 30 dana od dana kada su sredstva garancije i depozita smanjena, ista ne popuni do punog iznosa sredstava, ukida se odobrenje za priređivanje igre na sreću
klađenja, uz prethodno namirenje svih obveza prema Federaciji kroz pljenidbu sredstava ili realizaciju bankarske garancije.
U slučaju smanjenja iznosa sredstava namjenskog depozita iz stavka 2. ovog članka banka koja je izdala garanciju odnosno kod koje je položen namjenski depozit priređivača, dužna je o tome bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo.

 

3. Igre na sreću na automatima

 

Članak 94.

 

Igre na sreću automatima i pravo priređivanja

 

Igre na sreću na automatima mogu priređivati:
1) Lutrija BiH pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom,
2) Gospodarska društva sa sjedištem na teritoriju Federacije, koja se upisuju u sudski registar za obavljanje djelatnosti igara na sreću na automatima, na temelju ovog zakona i odobrenja Ministarstva.
Igre na sreću na automatima mogu se pod uvjetima propisanim ovim zakonom, priređivati i sezonski u neprekidnom razdoblju od najmanje četiri do najviše šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, i to najviše u dva automat kluba.

 

Članak 95.

 

Sustav automata

 

Sustav automata podrazumijeva telekomunikacijsko povezivanje većeg broja automata za igre na sreću u cilju formiranja jedinstvenog jack-pota s istim i istovremenim šansama
svih sudionika u igri.
Lutrija BiH kao isključivi priređivač igre na sustavu automata, ima pravo uvezati maksimalno 1.500 aparata.
Lutrija BiH dužna je osigurati kontinuiranu i sigurnu online vezu sa Poreznom upravom s ciljem trenutnog i kontinuiranog uvida nadležnog organa u visinu ostvarenog prometa i povlačenja jack-pota. Telekomunikacijske usluge idu na teret Lutrije BiH.
Automati uvezani u sustav automata moraju ispunjavati uvjete iz članka 101. ovog zakona.
Visinu jack-pota i procent izdvajanja za isti utvrđuje priređivač svojom odlukom.
Vrstu i performanse automata će utvrditi Vlada Federacije na prijedlog Ministarstva.

 

Članak 96.

 

Vrste igara na sreću u automat klubovima

 

Priređivači iz članka 95. ovog zakona su dužni Ministarstvu dostaviti podatke o vrstama igara koje se priređuju na automatima u posebnim automat klubovima.

 

Članak 97.

 

Prostorni, tehnički i drugi uvjeti za priređivanje igara na sreću na automatima

 

Igre na sreću na automatima priređuju se u automat klubovima kao posebno uređenim prostorima sa vlastitim ulazom ili u prostorima koji se smatraju zasebnom cjelinom, a za koje
priređivač posjeduje dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja (po osnovi zakupa, itd.).
Automat klub mora imati najmanje 20 automata za igre na sreću, a cjelokupna površina automat kluba ne može biti manja od 50 m2, izuzev objekata u kojima se priređuju i klasične igre na sreću.
Automat klub mora imati blagajnu i sef za čuvanje novca i drugih vrijednosti.
U prostoru automat kluba mora biti zabranjen ulazak i igranje na automatima osobama mlađim od 18 godina.
Bliže prostorne i tehničke uvjete za priređivanje igara na sreću na automatima propisuje Ministar.

 

Članak 98.

 

Automati za priređivanje igara na sreću moraju biti tehnički ispravni.
Automati za igre na sreću moraju biti tako konstruirani, odnosno podešeni, da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuju igračima najmanje 80% od vrijednosti uplata svih igara
na automatima (TOTAL IN + BET).
Dobitak ili gubitak u igrama na sreću na automatima određuje se elektronskim programom, putem generatora slučajnih brojeva.
Generator slučajnih brojeva mora ispunjavati uvjete da je slučajni broj statistički i nezovisan i da slučajni broj ne može biti predviđen.

 

Članak 99.

 

Automat klub mora imati Centralni računarski sustav (Server) za on-line nadzor koji mora biti povezan sa informacionim sustavom Porezne uprave i koji mora posebno osigurati centralno umrežavanje svih automata jednog priređivača koje omogućava kontrolu podataka od Porezne uprave, za sve priključene automate.

 

Članak 100.

 

Automat za igre na sreću koji se stavlja u upotrebu u Federaciji mora posjedovati certifikat o usklađenosti tipa uređaja i programa za igru pribavljen od ovlaštene i za certifikaciju
nadležne pravne osobe koja je akreditovana prema međunarodnim standardima.
Detaljnije prostorne, tehničke i druge uvjete za priređivanje igara na sreću na automatima, uvjete tehničke ispravnosti automata, tehnički pregled automata, uvjete koje moraju
ispunjavati pravne osobe za dobivanje odobrenja za obavljanje certificiranja automata i obavljanje tehničkog pregleda, propisuje Ministar.
Prije stavljanja u upotrebu automata za igre na sreću obvezan je njegov tehnički pregled koji vrši pravna osoba koja posjeduje odobrenje Ministarstva za obavljanje ove djelatnosti. O
izvršenom tehničkom pregledu, ovlaštena pravna osoba izdaje uvjerenje.
Tehnički pregled ne mogu obavljati pravne osobe koje su: proizvođači automata za igre na sreću, za zabavne igre ili stolova za igre na sreću; priređivači igara na sreću; osobe koje se bave iznajmljivanjem automata za igre na sreću, stolova ili automata za zabavu; dostavljači, serviseri ili ovlašteni zastupnici navedenih osoba.

 

Članak 101.

 

Priređivač prilikom stavljanja automata u upotrebu, mora na vidnom mjestu istaknuti naljepnicu za označavanje i registraciju, sa podacima o vrsti uređaja, lokaciji i serijskom broju naljepnice i priređivaču igara.
Naljepnicu iz stavka 1. ovog članka izdaje Porezna uprava, o čemu vodi evidenciju.
Porezna uprava izdaje naljepnicu uz posebnu naknadu od 20,00 KM.
Naljepnica prestaje da važi nakon proteka dvije godine od dana izdavanja.
Svaki automat za igre na sreću koji se prvi put stavlja u upotrebu ne smije biti stariji od godinu dana računajući do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja.
Priređivač je dužan prijaviti Ministarstvu i Poreznoj upravi najkasnije sedam dana prije svakog stavljanja u upotrebu, povlačenje iz upotrebe kao i premještanje automata za igre na
sreću.

 

Članak 102.

 

Pravila automat klubova

 

Priređivač mora na vidljivom mjestu u automat klubu istaknuti pravila automat kluba koja su u suglasnosti sa dobrim poslovnim običajima.
Pravila automat kluba sadrže:
1) vrste posebnih igara na sreću koje se priređuju u automat klubu
2) uvjete kada je pojedinim igračima zabranjen pristup u klub ili sudjelovanje u igrama na sreću na automatima
3) radno vrijeme automat kluba.
Priređivači iz članka 95. stavak 1. točka 2. su dužni donijeti pravila za svaku igru na sreću, na koja suglasnost daje Ministarstvo.
Priređivač igara na sreću u automat klubovima dužan je osigurati sustav nadzora koji će vjerodostojno pratiti, bilježiti i pohranjivati podatke o primljenim uplatama i isplatama te
osigurati nepromjenjivost primljenih podataka.
Zabranjeno je držati automate za igre na sreću, automate za zabavu ili stolove za igru u prostorijama za koje ne postoji odobrenje za priređivanje igara na sreću putem automata.
U automat klubu nije dopušteno unošenje tehničkih pomagala prikladnih za pribavljanje prednosti u igri.

 

Članak 103.

 

Odobrenje za priređivanje igara na sreću u automat klubovima Igre na sreću na automatima priređuju se na temelju odobrenja Ministarstva koje se izdaje na razdoblje od dvije
godine, sa mogućnošću ponovnog produženja. Odobrenje se može produžiti i oduzeti pod uvjetima propisanim ovim zakonom.
Za dodjelu i oduzimanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima primjenjuju se odredbe čl. 9. do 13. Ovog zakona.
Za svaki novi automat klub koji otvara nakon dobivanja odobrenja iz stavka 1. ovog članka, priređivač je dužan pribaviti odobrenje Ministarstva.

 

Članak 104.

 

Uz zahtjev za dobivanje odobrenja iz članka 104. stavak 1. ovog zakona, prilaže se:
1) rješenje o registraciji pravne osobe,
2) podaci o nazivu tvrtke i sjedištu pravne osobe,
3) dokaz o uplati osnovnog kapitala iz članka 106. Ovog zakona,
4) dokaz o uplati naknade za izdavanje odobrenja,
5) potvrdu banke o izvršenoj provjeri porijekla sredstava uplaćenih za kupovinu vlasničkog udjela i sredstava uplaćenih po osnovi naknade iz članka 106. i 107. ovog zakona,
6) osnivački akt pravne osobe,
7) pravila igara na sreću na automatima,
8) dokaz o vlasništvu automata,
9) dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja prostora u kome će se priređivati igre na sreću na automatima, kao i dokaz da se isti ne nalazi u na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola,
10) suglasnost nadležne općinske službe ukoliko se prostor nalazi u objektu kolektivnog stanovanja,
11) ovjerenu izjavu o ispunjenosti prostornih i tehničkih uvjeta za taj automat klub, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
12) dokaz da osnivači i ovlaštene osobe priređivača nisu osuđivane za krivična djela, osim za krivična djela iz oblasti prometa,
13) uvjerenje o tehničkom pregledu automata iz članka 101. stavak 3. ovog zakona,
14) podaci o vrsti i broju kao i detaljni podaci za identifikaciju svih automata za igre koji su predviđeni za postavljanje u automat klub,
15) dokaz o izmirenim poreznim obvezama (uvjerenje/potvrda izdata od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),
16) ovjerenu izjavu osnivača i odgovorne osobe priređivača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da mu ranije nije bilo oduzeto odobrenje u zemlji ili u inozemstvu i da nije osuđen za krivično djelo utaje poreza,
17) dokaz o izmirenim poreznim obvezama osnivača.
Na zahtjev priređivača, odobrenje za priređivanje igara na sreću na automatima može se produžiti. Zahtjev za produženje odobrenja podnosi se Ministarstvu najkasnije u roku 30 dana
prije isteka važećeg odobrenja. Uz zahtjev se prilažu dokazi iz stavka 1. toč. 2., 4., 11., 12., 13., 14. i 15. ovog članka.
Ukoliko priređivač u roku koji odredi ministarstvo ne dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta za produženje odobrenja, zahtjev iz stavka 2. ovog članka će biti odbijen i priređivač gubi pravo na ponovno podnošenja zahtjeva za produženje odobrenja.
Priređivač igara na sreću na automatima u posebnom automat klubu koji posjeduje odobrenje Ministarstva, može u toku važenja odobrenja podnijeti zahtjev Ministarstvu za preseljenje na novu lokaciju. Uz zahtjev se prilažu dokazi iz stavka 1. toč. 2., 10. i 11. ovog članka.

 

Članak 105.

 

Osnivački kapital

 

Odobrenje za priređivanje igara na sreću na automatima može dobiti pravna osoba koja, osim ispunjenja uvjeta propisanih ovim zakonom, ima osnovni kapital koji ne može biti manji od
250.000,00 KM.

 

Članak 106.

 

Za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću na automatima prilikom otvaranja prvog posebnog automat kluba priređivač iz članka 95. stavak 1. točka 2. plaća naknadu u iznosu od 150.000,00 KM.
Za otvaranje svakog novog posebnog automat kluba plaća se naknada u iznosu 100.000,00 KM.
Naknada za produženje važenja odobrenja iznosi 25.000,00 KM.
Dokaz o uplati naknade iz st. 1., 2. i 3. ovog članka dostavlja se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odnosno produženje odobrenja.

 

Članak 107.

 

Osim naknada iz članka 107. ovog zakona, priređivači iz članka 95. stavak 1. točka 2. ovog zakona plaćaju naknade za svaki postavljeni automat 1.000,00 KM po automatu.
Svi priređivači igara na sreću na automatima su dužni u korist proračuna Federacije BiH uplatiti i mjesečnu naknadu u iznosu od 5% od osnovice iz stavka 3. ovog članka.
Osnovicu za obračun mjesečne naknade čini zbroj dnevnih obračuna svih automata.
Osnovica za dnevni obračun pojedinog automata za igre na sreću utvrđuje se tako da se iznos svih uplata umanji za iznos isplaćenih dobitaka igračima, a razlika predstavlja dnevni
obračun za pojedini automat za igre na sreću. Automati s više sjedećih mjesta smatraju se jednim automatom i za njih se vodi poseban dnevni obračun.
Naknada iz stavka 2. ovog članka plaća se najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.
Naknade iz stavka 1. ovog članka plaćaju se prilikom podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja iz članka 105. ovog zakona, odnosno podnošenja zahtjeva za odobravanje instaliranja svakog novog automata za igre na sreću.

 

Članak 108.

 

Dostavljanje evidencija

 

Evidenciju o uplatama mjesečnih naknada sa dokazom o uplati mjesečne naknade za priređivanje svih igara na sreću iz čl. 4. i 110. ovog zakona, svi priređivači su dužni na propisanim obrascima dostaviti nadležnom uredu Porezne uprave najkasnije do dvadesetog dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
Sadržaj obvezne evidencije i obrazaca za uplate naknada iz stavka 1. ovog članka te način i oblik dostavljanja evidencija, kao i način i oblik drugih obrazaca koje je priređivač dužan voditi propisat će Ministar.

 

V. PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU PUTEM INTERNETA

 

Članak 109.

 

Pravo priređivanja i zaprimanja uplata putem interneta

 

Pravo zaprimanja uplata putem interneta za sudjelovanje u klasičnim igrama na sreću iz članka 4. stavak 2. ovog zakona, isključivo je pravo Lutrije BiH.
Pravo priređivanja putem interneta igara na sreću klađenja iz članka 4. stavak 3. točka 3. ovog zakona, pored Lutrije BiH, na temelju posebnog odobrenja Ministarstva imaju gospodarska
društva koja posjeduju odobrenje za priređivanje igara na sreću klađenja iz članka 75. stavak 1. točka 2. ovog zakona.
Zabranjeno je putem interneta priređivanje klađenja iz članka 78. ovog zakona.

 

Članak 110.

 

Prostorni, tehnički i drugi uvjeti za priređivanje igara putem interneta

 

Ministar će propisati detaljnjije tehničke uvjete, sadržaj pravila i procedura i način priređivanja internet igara na sreću.
Priređivači iz članka 110., dužni su svoj sustav priređivanja uskladiti sa tehničkim uvjetima koje propisuje Ministar.
Priređivač igara na sreću putem interneta mora da osigura funkcionalnu informatičku opremu "hardware" i "software" (u daljem tekstu: "hardver i softver") na teritoriju Federacije koja
mora osigurati neprekidnu povezanost sa informacionim sustavom Porezne uprave, radi nadzora i kontrole financijskog poslovanja.
Priređivač igara na sreću putem interneta mora imati stručan i specijaliziran kadar.

 

Članak 111.

 

Priređivač igra na sreću putem interneta mora imati web stranicu na kojoj moraju biti sljedeći podaci:
1) naziv pravne osobe – priređivača,
2) sjedište priređivača,
3) broj odobrenja za priređivanje igara na sreću putem interneta i datum izdavanja,
4) popis igara klađenja za koje je priređivač dobio odobrenje od Ministarstva,
5) pravila i procedure igara i igranja,
6) obavijest o zabrani sudjelovanja osoba mlađih od 18 godina,
7) upozorenje o tome da igre na sreću mogu uzrokovati ovisnost, te upute o internetskoj stranici na kojoj se mogu pronaći informacije o stručnoj pomoći u vezi s prevencijom ovisnosti o igrama na sreću,
8) izjava o mjerama zaštite osobnih podataka igrača,
9) linkove do zakonskih tekstova i procedura za Internet igre na sreću.

 

Članak 112.

 

Priređivač igara na sreću putem interneta registrirat će igrača samo ako dobije potpuno popunjenu aplikaciju za registraciju.
Priređivač igara na sreću putem interneta zabranit će sudjelovanje u igri pojedinom igraču ukoliko nije registriran kod priređivača.
Priređivač igara na sreću koje se priređuju putem interneta mora osigurati sigurnu, odnosno anonimnu on-line listu svih sudionika u igri.
Svaki igrač može da se registrira samo sa jednim nalogom kod priređivača igara na sreću putem Interneta.
Aplikacija za registraciju igrača u igrama na sreću putem interneta sadržavat će sve potrebne mehanizme za onemogućavanje registracije maloljetnih osoba.

 

Članak 113.

 

Priređivač internet igara na sreću kontinuirano Poreznoj upravi mora obezbijediti pristup najmanje sljedećim podacima:
1) korisničko ime registriranih igrača sa virtuelnim računom igrača,
2) broj virtuelnog računa igrača (posebnog igračevog računa putem kojeg on sudjeluje u internet igrama na sreću),
3) stanje virtuelnog računa igrača,
4) prikaz svih transakcija igrača ostvarenih učešćem u igri.

 

Članak 114.

 

Priređivač internet igara na sreću dužan je imati tehničku i funkcionalnu opremu na teritoriju Federacije BiH, odnosno hardver i softver, preko kojih igrači sudjeluju u igrama na sreću
putem interneta.
Softver iz stavka 1. ovog članka obvezno izrađuje pravna osoba koja je registrirana sukladno zakonu kojim se uređuje oblast izrade i stavljanje u promet softvera i certifikovan je od ovlaštene laboratorije za certifikaciju.
Softver iz stavka 1. ovog članka može biti u vlasništvu priređivača ili priređivač posjeduje pravo korištenja softvera u svrhu priređivanja internet igara na sreću.
Hardver iz stavka 1. ovog članka obvezno je u vlasništvu priređivača internet igara na sreću.
Priređivač igara na sreću putem interneta mora dostaviti Poreznoj upravi i Ministarstvu pravila i procedure koje se odnose na igre na sreću koje priređuje putem interneta i dokaz o uplati naknade koju naplaćuje od igrača prilikom kupovine tiketa ili uplate za kladioničke igre.

 

Članak 115.

 

Uplate iznosa kredita na virtualne račune igrača za sudjelovanje u klasičnim igrama na sreću i igrama klađenja putem interneta koje priređuje Lutrija BiH, kao i isplate ostvarenih dobitaka, mogu se vršiti na uplatnim mjestima Lutrije BiH ili putem komercijalnih banaka koje posluju na teritoriju Federacije.
Uplate iznosa kredita za sudjelovanje u igrama klađenja putem interneta koje priređuju priređivači iz članka 110. Ovog zakona, kao i isplate ostvarenih dobitaka, mogu se vršiti na
uplatnim mjestima priređivača za koje je sukladno ovom zakonu izdato odobrenje ili putem komercijalnih banaka koje posluju na teritoriju Federacije.
Priređivač igara na sreću putem interneta pri svakoj uplati i isplati mora da provjeri i potvrdi registraciju igrača, potvrdi igru igrača, provjeri sigurnost i interne procedure u vezi sa računom igrača i osigura da se pravila koja se odnose na igru primjenjuju.

 

Članak 116.

 

Odobrenje za priređivanje igara na sreću putem interneta Igre na sreću klađenja putem interneta, priređivači iz članka 76. stavak 1. točka 2. ovog zakona priređuju na temelju posebnog odobrenja Ministarstva koje će važiti do istog datuma kao i odobrenje izdato sukladno članu 90. ovog zakona. Odobrenje se može produžiti i oduzeti pod uvjetima propisanim ovim zakonom.
Odobrenje iz stavka 1. ovog članka se može izdati priređivačima iz članka 76. stavak 1. točka 2. ovog zakona kojima je od strane Ministarstva odobren rad najmanje pedeset uplatnih mjesta.
Prilikom izdavanja odobrenja iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo odlučuje i o davanju suglasnosti na pravila i procedure iz članka 115. stavak 5. ovog zakona.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje igre na sreću putem interneta prilažu se:
1) podaci o tvrtki i sjedištu pravne osobe,
2) rješenje o sudskoj registraciji i ranije izdato važeće odobrenje Ministarstva,
3) pravila igre,
4) serijski broj servera putem kojeg se priređuju internet igre na sreću i dokaz o mjestu gdje je server smješten,
5) ovjerenu izjavu proizvođača softvera da nema skrivene funkcije koje bi mogle uticati na točnost podataka,
6) dokaz o izmirenim poreznim obvezama (uvjerenje/potvrda izdata od strane Porezne uprave
Federacije Bosne i Hercegovine),
7) dokaz da osnivači i ovlaštene osobe priređivača nisu osuđivane za krivična djela, osim za krivična djela iz oblasti prometa,
8) dokaz o ranijem iskustvu, preporuke i ranija odobrenja koje je posjedovao,
9) izjavu priređivača da mu ranije nije bilo oduzeto odobrenje u zemlji ili u inozemstvu i da nije osuđen za krivično djelo utaje poreza,
10) garanciju banke izdatu sukladno članku 119. stavak 2. ovog zakona ili potvrdu o uplaćenom namjenskom depozitu.

 

Članak 117.

 

Naknade

 

Za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću putem interneta priređivači iz članka 110. stavak 2. ovog zakona plaćaju naknadu iznosu od 150.000,00 KM.
Naknada za produženje važenja odobrenja iz stavka 1. Ovog članka iznosi 50.000,00 KM.
Dokaz o uplati naknade iz st. 1. i 2. ovog članka dostavlja se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odnosno produženje odobrenja.

 

Članak 118.

 

Priređivači iz članka 110. stavak 2. ovog zakona, za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću putem interneta moraju imati osnovni kapital u ukupnoj vrijednosti od 1.500.000 KM.
Radi osiguranja isplate dobitaka igračima i podmirenja obveza po osnovi uplate javnih prihoda, za cijelo razdoblje važenja odobrenja za priređivanje igara na sreću putem interneta,
priređivači iz članka 110. stavak 2. ovog zakona moraju imati činidbenu garanciju banke sa klauzulom "bez prigovora naplativa na prvi poziv" u visini 800.000,00 KM izdatu od banke sa
sjedištem u Federaciji ili namjenski depozit u istom iznosu. Sredstva osiguranja iz garancije i namjenskog depozita iz stavka 2. ovog članka imaju karakter osiguranja isplate dobitaka i
obveza po osnovi uplate javnih prihoda, a koriste se kad su iscrpljena sva ostala sredstva kojima raspolaže priređivač. Ako se iznos ovih sredstava smanji, priređivač prestaje s radom.
Ako priređivač u roku od 30 dana od dana kada su sredstva garancije i depozita smanjena, ista ne popuni do punog iznosa sredstava, ukida se odobrenje za priređivanje igre na sreću putem
interneta, uz prethodno namirenje svih obveza prema Federaciji kroz pljenidbu sredstava ili realizaciju bankarske garancije.
U slučaju smanjenja iznosa sredstava namjenskog depozita iz stavka 2. ovog članka banka koja je izdala garanciju odnosno kod koje je položen namjenski depozit priređivača, dužna je o tome bez odlaganja obavijestiti Ministarstvo.

 

Članak 119.

 

Lutrija BiH plaća mjesečnu naknadu u iznosu od 10% od ukupnog prometa ostvarenog zaprimanjem uplata za priređivanje klasičnih igara na sreću putem interneta, a fond dobitaka utvrđuje se na način propisan člankom 38. ovog zakona.
Priređivači igara na sreću klađenja putem interneta, su dužni prilikom svake uplate klađenja na događaje iz članka 75. ovog zakona putem interneta, da na ime naknade za priređivanje
na teret igrača obustave 5% od svake pojedinačne uplate igrača.
Sredstva obustavljena na ime naknade iz stavka 1. Ovog članka, u iznosu od 5% od osnovice koju čini zbroj svih pojedinačnih uplata koje u toku mjeseca uplaćuju igrači putem inerneta, priređivači su dužni uplatiti u korist proračuna Federacije BiH.
Naknada iz stavka 1. ovog članka plaća se najkasnije do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec.

 

VI. POSEBNE OBVEZE PRIREĐIVAČA

 

Članak 120.

 

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Priređivači igara na sreću u smislu ovoga zakona, dužni su u svom poslovanju postupati sukladno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i
drugih protivzakonitih aktivnosti, a posebno u slučaju sumnjivih transakcija.

 

Članak 121.

 

Tajnost podataka o igračima i njihovim dobicima

 

Priređivač i uposlenici priređivača dužni su čuvati u tajnosti podatke o igračima i njihovom sudjelovanju u igri, uključujući i podatke o njihovim dobicima i gubicima.
Obveza čuvanja tajnosti nije povrijeđena u slučajevima u kojima sukladno odredbama poreznih propisa ne postoji obveza čuvanja porezne tajne i u slučajevima kada je priređivač obvezan postupati sukladno propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

 

Članak 122.

 

Zabrana oglašavanja igara na sreću u tiskanim i elektronskim medijima za mlade

 

Oglasi i reklame vezani uz igre na sreću ne smiju se objavljivati u radijskim i televizijskim emisijama za djecu i omladinu, niti u tiskanom materijalu i internet portalima
namijenjenim djeci i mladeži.
Zabrana iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na priređivača i izdavača.

 

VII. NADZOR

 

Članak 123.

 

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na temelju ovog zakona vrši Ministarstvo i Porezna uprava.
Porezna uprava vrši izravan nadzor nad priređivačima igara na sreću putem računarskog sustava za on-line nadzor koji je povezan sa Centralnim računarskim sustavom (serverom)
priređivača.
Porezna uprava će svake godine najkasnije do 31. Ožujka dostaviti Odboru za ekonomsku i financijsku politiku Zastupničkog doma, te Odboru za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i proračun Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, prikazano po kantonima tabelarno izvješće s podacima o izvršenim kontrolama, sankcijama, propisanim i naplaćenim
kaznama, kao i o novoregistriranim priređivačima igara na sreću, te naplati prihoda od istih.

 

Članak 124.

 

Priređivači igara na sreću obvezni su osigurati uvjete za svakodnevno obavljanje nadzora poslovanja od strane Porezne uprave.

 

Članak 125.

 

U okviru nadzora iz članka 124. ovog zakona, osim poslova i ovlaštenja propisanih ovim zakonom, Porezna uprava vrši i poslove inspekcijskog nadzora.
Poslove inspekcijskog nadzora obavljaju ovlašteni službenici Porezne uprave (u daljem tekstu: inspektori).
U toku obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, inspektori ostvaruju neposredan uvid u zakonitost rada, poslovanja i postupanja pravnih i fizičkih osoba u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa, te preduzimaju upravne i druge mjere za koje su ovlašteni zakonom i drugim propisom.

 

Članak 126.

 

Prilikom obavljanja poslova inspekcijskog nadzora, inspektor ima obveze i ovlaštenje da:
1) prisustvuje potpisivanju otvaranja, obračunavanja i zatvaranja stolova i automata za igre na sreću u kasinu, kao i dnevnom obračunu blagajne i drugim radnjama koje su neposredno ili posredno povezane sa radom kasina, kladionica, automat klubova i tombola zatvorenog tipa,
2) pregleda poslovne prostorije i sve postupke koji su vezani za priređivanje igara na sreću, naprave i pomagala za priređivanje igre na sreću, pregleda opće i pojedinačne akte, evidencije, knjigovodstvenu, poslovnu i drugu dokumentaciju koja je od značaja za vršenje nadzora odnosno utvrđivanje stanja,
3) pregleda naprave za nadzor nad izvođenjem igara na sreću, audio i video naprave i pomagala,
4) utvrđuje identitet osoba, kao i druge činjenice i okolnosti koje su od interesa za vršenje nadzora,
5) privremeno oduzme dokumente i predmete koji u daljnjem sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz, uz izdavanje potvrde o oduzimanju,
6) u slučaju postojanja sumnje na nelegalno priređivanje igara na sreću, naredi prinudno otvaranje objekta radi vršenja nadzora,
7) predlaže preventivne mjere u cilju sprječavanja povrede zakona i drugih propisa,
8) podnese izvješće nadležnom organu za učinjeno krivično djelo ukoliko u toku inspekcijskog pregleda inspektor utvrdi da postoje elementi krivičnog djela kod priređivača,
9) vrši i druge radnje za koje je ovlašten na temelju odredaba ovog zakona, drugog posebnog zakona ili propisa.

 

Članak 127.

 

Svaka uposlena ili ovlaštena osoba u pravnoj osobi nad kojom se vrši inspekcijski nadzor dužna je da omogući inspektoru nesmetan pristup u sve prostorije i uvid u svu dokumentaciju i evidencije, kao i da pruži sve neophodne informacije, odmah ili u roku koji mu je odredio inspektor, a kako bi se izvršio inspekcijski nadzor.
Osoba iz stava 1. ovog članka dužna je na zahtjev inspektora privremeno obustaviti rad u objektu za vrijeme vršenja inspekcijskog pregleda ako ga inspektor ne bi na drugi način
mogao izvršiti i utvrditi činjenično stanje.
Ako je inspektor pri vršenju inspekcijskog nadzora ometan ili onemogućen da ga izvrši, zatražit će poduzimanje mjera i radnji ovlaštene službene osobe nadležnog ministarstva
unutarnjih poslova.

 

Članak 128.

 

Inspektori su dužni pored redovnih inspekcijskih kontrola koje se obavljaju sukladno ovom zakonu i drugim propisima obaviti kontrolu rada priređivača i kada za to dobiju nalog
Ministarstva.
Inspektoru je zabranjeno da sudjeluje u igrama na sreću koje se priređuju u kasinu, na automatima i u kladionici.

 

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 129.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 12.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1) priređuje klasične igre na sreću suprotno odredbama ovog zakona (čl. 4. i 9.),
2) priređuje nagradnu igru suprotno odredbama ovog zakona (članak 17.),
3) postupa suprotno zabranama propisanim ovim zakonom (članak 18.),
4) obavi izvlačenje dobitaka bez prisustva ovlaštenog službenika Ministarstva (članak 34.),
5) promijeni pravila pojedinog kola ili serije klasične igre na sreću nakon što je počela prodaja srećaka igre na sreću toga kola, odnosno serije ili ako bez odobrenja odgodi i javno ne objavi dan ili mjesto izvlačenja dobitaka (čl. 33. i 35.),
6) ne objavi javno izvješće o rezultatima izvlačenja (čl.37),
7) ne utvrdi dobitke i ne isplaćuje ih u roku utvrđenom u pravilima igre (članak 39.),
8) priredi igru na sreću – tombolu zatvorenog tipa suprotno ovom zakonu (čl. 48. i 49.),
9) stavlja u promet tombolske kartice koje nije izdala Porezna uprava (članak 50.),
10) priredi igru na sreću u kasinu suprotno odredbama ovog zakona (čl. 54. do 74.),
11) ne osigura odgovarajuću kontrolu audio-video uređajima i drugim sličnim tehničkim sredstvima u casinima (članak 60.),
12) se u prostoru kazina, kladionice, tombole zatvorenog tipa ili objekta u kojem se priređuju igre na sreću putem automata nalazi osoba mlađa od 18 godina (čl. 62., 89. i 98.),
13) priredi kladioničke igre suprotno ovom zakonu (čl. 75. do 94.),
14) pravila igre na sreću u kasinu, na uplatnom mjestu kladionice ili u objektu u kojem se priređuju igre na sreću putem automata nisu igračima na raspolaganju (čl. 64., 84. i 103.),
15) priredi igre na sreću na automatima suprotno ovom zakonu (čl.95. do 108.),
16) kao ovlaštena osoba za obavljanje tehničkog pregleda i postupi protivno odredbama ovog zakona (članak 101.),
17) ministarstvu ne prijavi u propisanom roku svaki automat za igre na sreću i stavi u upotrebu automate na kojima na vidnom mjestu nije istaknuta posebna naljepnica (članak 102.),
18) ne dostavi evidenciju o uplatama mjesečnih naknada sa dokazom o uplati mjesečne naknade za priređivanje svih igara na sreću iz članka 4. ovog zakona (članak 109.),
19) zaprima uplate i priređuje internet igre na sreću suprotno odredbama ovog zakona (čl. 110. do 120.),
20) ne ispunjava posebne obveze utvrđene ovim zakonom (čl. 121. do 123.).
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.500 do 3.000 KM.
Pored novčane kazne pravnoj i fizičkoj osobi za učinjene prekršaje iz ovog članka, izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja sredstava i predmeta koji su korišteni ili koji se mogu upotrijebiti
za priređivanje igara na sreću, kao i zabrana obavljanja djelatnosti.

 

Članak 130.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1) prilikom priređivanje igara na sreću klađenja ne osigura on-line vezu svih uplatno isplatnih mjesta sa serverom Porezne uprave (članak 82.)
2) prilikom priređivanja igara na sreću klađenja putem interneta ne osigura funkcionalnu informatičku opremu hardver i softver na teritoriju Federacije koja će neprekidno biti povezana sa informacionim sustavom Porezne uprave (članak 111.)
3) u automat klubu koji posjeduje odobrenje Ministarstva ne osigura Centralni računarski sustav (Server) za on-line nadzor i ne poveže isti sa informacionim sustavom Porezne uprave, na način koji osigurava centralno umrežavanje svih automata jednog priređivača koje radi kontrolu podataka od strane Porezne uprave (članak 100.)
4) prilikom obavljanja nadzora ne omogući ovlaštenim organima pregled poslovne dokumentacije, poslovnih prostorija, pomagala, naprava ili onemogući nadzor cjelokupnog materijalno-financijskog poslovanja ili na bilo koji drugi način onemogući vršenje
inspekcijskog nadzora (članak 127. i 128.)
Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2.000 do 3.000 KM.

 

Članak 131.

 

Novčanom kaznom u iznosu od 12.000,00 do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
1) mjesečnu naknadu za priređivanje klasičnih lutrijskih igara na sreću netočno obračuna ili ne uplati u propisanom roku (članak 6. i članak 120.),
2) mjesečnu naknadu za priređivanje posebnih igara na sreću i igara na sreću putem interneta, netočno obračuna ili ne uplati u propisanom roku (čl. 74. stavak 3.; 93. stavak 3.; 108. stavak 2. i 120. Stavak 2.).
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako priređuje igre na sreću iz čl. 4., 51. i 110. ovog zakona.
Pored novčane kazne fizičkoj osobi za učinjene prekršaje iz stavka 1. ovog članka izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja svih sredstava i predmeta koji su korišteni ili koji se mogu upotrijebiti za priređivanje igara na sreću, kao i zabrana obavljanja djelatnosti priređivanja igara na sreću.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM kaznit će se roditelj, staratelj ili usvojitelj maloljetnika u dobi do navršenih 16 godina koji se zatekne u sudjelovanju u igrama na sreću.
Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM kaznit će se stariji maloljetnik koji ima od 16 do 18 godina, a koji se zatekne u sudjelovanju u igrama na sreću.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 133.

 

Obveza usklađivanja poslovanja

 

Svi priređivači igara na sreću koji na dan stupanja na snagu ovog zakona posjeduju odobrenje za priređivanje igara na sreću izdato sukladno Zakonu o igrama na sreću ("Službene novine
FBiH", br. 01/02 i 40/10), nastavljaju raditi do isteka trajanja odobrenja, uz mogućnost podnošenja zahtjeva za produženje odobrenja na način kako je to propisano ovim zakonom.
Svi priređivači igara na sreću dužni su da najkasnije u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, usklade svoj rad, akte i poslovanje s odredbama ovog zakona, i propisima
donesenim na osnovu ovog zakona.

 

Članak 134.

 

Započeti postupci

 

Svi postupci po zahtjevima za izdavanje i produženje odobrenja koji su započeti prije stupanja na snagu ovog zakona u kojima nije doneseno konačno rješenje, dovršit će se sukladno
odredbama ovog zakona.

 

Članak 135.

 

Provedbeni propisi

 

Provedbene propise predviđene ovim zakonom donijet će Ministar najdalje u roku od devet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Za izradu provedbenih propisa kojima će se između ostalog propisati određeni tehnički, informatički odnosno softverski uvjeti koje oprema i prostori priređivača moraju ispunjavati,
ministar će imenovati stručnu komisiju u kojoj mogu biti angažirani i vanjski suradnici.

 

Članak 136.

 

Prestanak primjene važećih propisa

 

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 01/02 i 40/10).

 

Članak 137.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić