ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRORAČUNIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Članak 1.


Iza članka 105b. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15), dodaje se novi članak 105c. koji glasi:


"Članak 105c.


Iznimno i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2016. godini Proračun Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Proračuna za 2016. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz suglasnost načelnika za financije Grada Mostara.


Članak 2.

 


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić