ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


Iza člana 105b. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15), dodaje se novi član 105c. koji glasi:


"Član 105c.


Izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2016. godini Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Budžeta za 2016. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.


Član 2.

 


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić