ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ
SLUŽBI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) u članu 5. stav 1. mijenja se i glasi:
"1. Predsjednik i potpredsjednici Federacije, članovi Parlamenta Federacije, sekretari domova Parlamenta Federacije, članovi Vlade Federacije, sekretar Vlade Federacije, sudije Ustavnog suda Federacije, sudije Vrhovnog suda Federacije i federalni tužioci nisu državni službenici i njihov radno-pravni status uređuje se drugim propisima.".
Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
"2. Rukovodilac samostalne federalne uprave i samostalne federalne upravne organizacije, rukovodilac federalne uprave i federalne upravne organizacije koja se nalazi u sastavu ministarstva i rukovodioci stručnih službi Vlade Federacije nisu državni službenici.
3. Sekretar federalnog organa državne službe, pomoćnik rukovodioca federalnog organa državne službe, glavni federalni inspektor i šef kabineta rukovodioca federalnog organa državne službe nisu državni službenici.".
Dosadašnji st. od 2. do 6. postaju st. od 4. do 8.

 

Član 2.

 

U članu 6. stav 1. mijenja se i glasi:
"1. Državni službenik se postavlja na jedno od sljedećih radnih mjesta:
1) šef unutrašnje organizacione jedinice,
2) inspektor,
3) stručni savjetnik,
4) viši stručni saradnik,
5) stručni saradnik."

 

Član 3.

 

U čl. 7. i 9. riječ "ustanove" u različitim padežima zamjenjuje se riječima: "upravne organizacije" u odgovarajućim padežima.

 

Član 4.

 

Iza člana 11. dodaju se novi čl. 11 a. i 11 b. koji glase:

 

"Član 11a.

 

1. Sekretare domova Parlamenta Federacije imenuju i razješavaju domovi Parlamenta Federacije na prijedlog predsjedavajućeg tog doma.
2. Sekretara Vlade Federacije imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog premijera.
3. Rukovodioce samostalnih uprava i upravnih organizacija imenuje i razrješava Vlada Federacije.
4. Sekretara ministarstva imenuje i razrješava ministar.
5. Rukovodioce uprava i upravnih organizacija koje se nalaze u sastavu ministarstva imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog ministra.
6. Rukovodioce stručnih službi Vlade Federacije imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog premijera.
7. Pomoćnike rukovodioca stručnih službi domova Parlamenta Federacije imenuju i razrješavaju predsjedavajući domova na prijedlog sekretara tog doma.
8. Pomoćnika rukovodioca organa državne službe i stručnih službi imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog tog rukovodioca.
9. Pomoćnike u upravama i upravnim organizacijama koje se nalaze u sastavu ministarstva imenuje i razrješava ministar na prijedlog rukovodioca uprave, odnosno upravne organizacije koja je u sastavu tog ministarstva.
10. Glavnog inspektora imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog rukovodioca organa državne službe.
11. Savjetnike, šefove kabineta i šefove ureda izabranih dužnosnika i nosilaca izvršnih funkcija imenuju i razrješavaju izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija čiji su savjetnici, šefovi kabineta i šefovi ureda.

 

Član 11b.

 

Lica iz člana 11a., izuzev savjetnika, zapošljavaju se putem javnog konkursa koji raspisuje i provodi tijelo državne službe prema uvjetima i kriterijima propisanim ovim zakonom, a u
skladu sa kriterijima propisanim podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona.".

 

Član 5.

 

U članu 19. u stavu 1. tač. c) i d) mijenjaju se i glase:
"c) prava i obaveze državnog službenika miruju od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini, odnosno na bilo koju poziciju iz člana 5. st. 2. i 3. ovog zakona;
d) državni službenik iz stava 1. tačka c) ovog člana može se vratiti na isto ili slično radno mjesto u istom ili drugom organu državne službe najkasnije u roku mjesec dana od nastupanja sljedećih slučajeva: završetka mandata i prestanka funkcije u zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini, odnosno na bilo
kojoj poziciji iz člana 5. st. 2. i 3. ovog zakona;".
Iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:
"f) lica iz člana 11a. ovog zakona ne mogu biti članovi upravnih niti nadzornih odbora, federalnih zavoda, federalnih direkcija, federalnih agencija i privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.".

 

Član 6.

 

Član 20. mijenja se i glasi:

 

"Član 20.

 

1. Licima iz člana 11a. ovog zakona ne garantuje se sigurnost uživanja položaja i mogu biti razriješeni dužnosti u bilo koje vrijeme od rukovodioca organa državne službe, odnosno organa koji ih je imenovao, a njihov mandat ne može biti duži od mandata rukovodioca organa državne službe, odnosno mandata organa koji ih je imenovao.
2. Imenovanje na pozicije iz člana 11a. se ne može preinačiti u položaj državnog službenika sa sigurnošću uživanja položaja.
3. Lica iz člana 11a. razrješavaju se dužnosti od trenutka kada su imenovana na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i u Bosni i Hercegovini.".

 

Član 7.

 

Član 22b. mijenja se i glasi:

 

"Član 22b.

 

Organ državne službe može na osnovu pisanog sporazuma sa drugim organom državne službe ili na pisani zahtjev državnog službenika preuzeti državnog službenika sa iste ili slične pozicije.
Preuzimanje se vrši pisanim sporazumom organa državne službe od čega se primjerak sporazuma i rješenje o postavljenju dostavljaju Agenciji.".

 

Član 8.

 

Član 22c. se briše.

 

Član 9.

 

U članu 24. stav 1. mijenja se i glasi:
"1. Ukoliko se upražnjeno radno mjesto u organu državne službe ne bude moglo popuniti na način predviđen u članu 23. ovog zakona, na zahtjev rukovodioca organa državne službe, Agencija provodi proceduru popune upražnjenog radnog mjesta oglašavanjem javnog
konkursa koji se provodi prema odredbama ovog člana i čl. od 25. do 32. ovog zakona.".

 

Član 10.

 

U članu 25. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"3. Odredbe iz stava 1. ovog člana odnose se i na lica iz člana 11a. ovog zakona.".

Član 11.

 

U članu 27. u stavu 2. riječ "najmanje" se briše, a riječi: "ostali članovi imenuju" zamjenjuju se riječima: "treći član imenuje".

 

Član 12.

 

U članu 31. u stavu 1. riječi: "uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije" se brišu.

 

Član 13.

 

U članu 33. stav 4. mijenja se i glasi:
"4. Ocjena rada državnog službenika zasniva se na rezultatima postignutim u obavljanju poslova radnog mjesta i postavljenih radnih ciljeva, kvalitetu rada, efikasnosti u radu, samostalnosti, stvaralačkoj sposobnosti i inicijativi, vještini komunikacije, spremnosti
prilagođavanja promjenama i ostalim sposobnostima koje zahtijeva radno mjesto.".
U stavu 8. riječi: "po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije" se brišu.

 

Član 14.

 

U članu 34. stav 1. se briše.
U stavu 2. riječi: "tačka b)" se brišu.

 

Član 15.

 

U članu 35. u stavu 1. u prvoj rečenici riječ "neposredno", a u drugoj rečenici riječi: "tačka b)" se brišu.

 

Član 16.

 

U članu 36. u stavu 3. tačka d) mijenja se i glasi:
"d) državni službenik koji je proglašen prekobrojnim a nije dalje raspoređen, ima pravo na otpremninu u skladu sa članom 40. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), te na naknadu za slučaj nezaposlenosti u skladu sa Zakonom.".

 

Član 17.

 

U članu 37. stav 1. mijenja se i glasi:
"1. Rukovodilac organa državne službe može zatražiti od Agencije da provede proceduru javnog konkursa za prijem pripravnika u državnu službu.".

 

Član 18.

 

U članu 47. u prvom redu iza riječi "službenika" dodaju se riječi: "i lica iz člana 11a. ovog zakona".

 

Član 19.

 

Član 48. mijenja se i glasi:

 

"Član 48.

 

Odsustvo i godišnji odmori

 

Na prava i obaveze iz oblasti odsustva i godišnjih odmora državnih službenika i lica iz člana 11a. ovog zakona primjenjuju se odredbe čl. od 44. do 53. Zakona o radu ("Službene novine
Federacije BiH", broj 62/15), kao i odredbe kolektivnih ugovora.".

 

Član 19a.

 

U članu 51. u tački b) riječi: "penzijskog staža" zamjenjuju se riječima: "staža osiguranja".

 

Član 20.
U članu 52. u stavu 1. riječi: "prema prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, sa izuzetkom člana 51. stav 1. tačka h)" se brišu.
U stavu 2. brojevi 2. i 3. se brišu.

 

Član 21.

 

U članu 62. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"2. U rukovođenju organima državne službe rukovodiocu organa državne službe pomažu sekretar organa državne službe, pomoćnik rukovodioca organa državne službe, savjetnik i šef kabineta, a koji čine kabinet rukovodioca organa državne službe.".
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

 

Član 22.

 

U članu 64. u stavu 3. iza riječi "imenuje" dodaju se riječi:
"i razrješava", a iza riječi: "Vlada Federacije" piše se tačka i ostatak teksta se briše.
Stav 4. mijenja se i glasi:
"4. Direktor Agencije imenuje se na mandat četiri godine.".

 

Član 23.

 

Iza člana 75. dodaju se novi čl. 75a., 75b. i 75c. koji glase:

 

"Član 75a.

 

1. Lica iz člana 11a. ovog zakona na koje se odnosi član 19. stav 1. tačka f) ovog zakona dužni su u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona dati ostavku na članstvo u upravnom i nadzornom odboru u koji su imenovani.
2. Rukovodilac organa državne službe ili lice koje on odredi će protiv lica iz člana 11a. ovog zakona koji ne postupi u skladu sa stavom 1. ovog člana pokrenuti disciplinski postupak.

 

Član 75 b.

 

Državni službenici zatečeni u državnoj službi na mjestima rukovodećih državnih službenika nakon stupanja na snagu ovog zakona bit će raspoređeni na odgovarajuća radna mjesta u okviru organa državne službe u skladu sa pravilnicima iz člana 75c. stav 3. ovog zakona, a nastavljaju raditi na svojim dosadašnjim radnim mjestima i zadržavaju plaću i druga prava prema dosadašnjim rješenjima do imenovanja lica iz člana 11a. ovog zakona.

 

Član 75 c.

 

1. Propisi koji su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona imaju se uskladiti sa ovim zakonom u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
2. U roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona Vlada Federacije propisat će vrstu, složenost poslova i uvjete koje trebaju zadovoljiti lica iz člana 11a. ovog zakona.
3. Rukovodioci organa državne službe dužni su u roku 30 dana od dana donošenja propisa iz stava 2. ovog člana uskladiti pravilnike o unutrašnjoj organizaciji sa odredbama ovog zakona.".

 

Član 24.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Lidija Bradara

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

Edin Mušić