ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIPADNOSTI
JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), u članku 6. u stavku 1. točka b) mijenja se i
glasi:
"b) financiranje funkcija kantona 51,23%".
Iza točke d) dodaje se nova točka e) koja glasi:
"e) financiranje funkcija Grada Sarajeva 0,25%".

 

Članak 2.

 

U članku 9. u stavku 2. broj "2" zamjenjuje se brojem "1,9658".

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkogа doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić