ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIPADNOSTI
JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14) u članu 6. u stavu 1. tačka b) mijenja se i
glasi:
"b) finansiranje funkcija kantona 51,23%".
Iza tačke d) dodaje se nova tačka e) koja glasi:
"e) finansiranje funkcija Grada Sarajeva 0,25%".

 

Član 2.

 

U članu 9. u stavu 2. broj "2" zamjenjuje se brojem "1,9658".

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić