ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), u članku 4. iza stavka (7) dodaje se novi stavak (8) koji glasi:
"(8) Elektroenergetska strategija Federacije izrađuje se sukladno međunarodnim normama i standardima Europske unije, uključujući i ekološke standarde i načela očuvanja životne sredine".
Dosadašnji stavak (8) postaje stavak (9).

 

Članak 2.

 

U članku 110. u stavku (1) ispred riječi: "osoba" dodaje se riječ: "fizička".

 

Članak 3.

 

U članku 112. u stavku (1) broj: "3.000,00" zamjenjuje se brojem: "7.000,00", a broj "15.000,00" zamjenjuje se brojem: "35.000,00".

 

Članak 4.

 

U članku 116. stavak (9) briše se.
Dosadašnji stavci (10), (11), (12) i (13) postaju stavci (9), (10), (11) i (12).

 

Članak 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić