ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13) u članu 4. iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:
"(8) Elektroenergetska strategija Federacije izrađuje se u skladu sa međunarodnim normama i standardima Evropske unije, uključujući i ekološke standarde i principe očuvanja životne sredine."
Dosadašnji stav (8) postaje stav (9).

 

Član 2.

 

U članu 110. u stavu (1) ispred riječi: "lice" dodaje se riječ: "fizičko".

 

Član 3.

 

U članu 112. u stavu (1) broj: "3.000,00" zamjenjuje se brojem: "7.000 00", a broj: "15.000,00" zamjenjuje se brojem: "35.000,00".

 

Član 4.

 

U članu 116. stav (9) se briše.
Dosadašnji st. (10), (11), (12) i (13) postaju st. (9), (10), (11) i (12).

 

Član 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić