ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O UVJETIMA I NAČINU
OBAVLJANJA DJELATNOSTI REZANJA DRVETA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97 i 25/06) u članku 15. u stavku 1. riječi: "od 2.000 do 10.000 KM"
zamjenjuju se riječima: "od 5.000,00 do 50.000,00 KM".
U stavku 2. riječi: "od 500 do 2.000 KM" zamjenjuju se riječima: "od 500,00 do 5.000,00 KM".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić