ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13 i 71/14), u članku 2. u stavku 2., iza riječi: "Zakonom o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/01, 52/01 i 42/06)" dodaje se zarez i riječi: "Zakonom o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14)".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić