ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O POMILOVANJU

 

Članak 1.

 

U Zakonu o pomilovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/09), u članku 2. druga rečenica, briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 3. iza riječi "genocida" zarez i riječi: "niti za osobe koje su ranije dobile pomilovanje po ranije izrečenoj i izdržavanoj kazni zatvora", brišu se.

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić