ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPRINOSIMA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08) u članku 5. u stavku 3., iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3., koja
glasi:
"- fizička osoba - nerezident Federacije, koja na teritoriju Federacije samostalno obavlja gospodarsku, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje sukladno propisima o
porezu na dohodak;".
Dosadašnje al. 3., 4. i 5. postaju al. 4., 5. i 6.

 

Članak 2.

 

U članku 8. u stavku 2. u točki d), riječi: "kantonalne skupštine" zamjenjuju se riječima: "i taksi djelatnosti".
U točki f) broj "0,35" zamjenjuje se brojem "0,29".
Iza točke f) dodaje se nova točka g) koja glasi:
"g) umnožak prosječne plaće iz članka 6a. stavak 2. I koeficijenta 0,29, ukoliko poduzetnik s osnove obavljanja djelatnosti trgovca pojedinca, koji je upisan u odgovarajući registar i dohodak s te osnove utvrđuje na temelju poslovnih knjiga, sukladno propisima o porezu na dohodak.".

 

Članak 3.

 

U članku 11. u stavku 1., iza riječi: "fizička osoba", riječi: "- rezident Federacije" brišu se.

 

Članak 4.

 

U članku 11a., iza riječi: "dostaviti je", riječi: "uz dokaze o izvršenom pojedinačnom plaćanju doprinosa i poreza" brišu se.

 

Članak 5.

 

U članku 16. u stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:
"4. pravna osoba i fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost ako kao isplatitelj plaće, kao i fizička osoba za sebe, Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ne dostavi u
propisanom roku specifikaciju uz isplatu plaća i specifikaciju uz uplatu doprinosa poduzetnika.".

 

Članak 6.

 

U članku 17., u zagradi, broj "14.c" zamjenjuje se brojem "14b.".

 

Članak 7.

 

Iza članka 20. dodaje se novi članak 20a., koji glasi:

 

"Članak 20a.

 

Iznimno, od odredbe članka 6. točka 10., osnovicu doprinosa čini umnožak prosječne plaće iz članka 6a. stavak 2. I koeficijenta 0,29 za zaposlenike u rudnicima ugljena, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto-plaće sukladno članku 6a. stavak 2., u razdoblju 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.".

 

Članak 8.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić