ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
DOPRINOSIMA

 

Član 1.

 

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08) u članu 5. u stavu 3., iza alineje 2. dodaje se nova alineja 3., koja glasi:
"- fizičko lice - nerezident Federacije, koje na teritoriji Federacije samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje u skladu sa propisima o porezu na dohodak;".
Dosadašnje al. 3., 4. i 5. postaju al. 4., 5. i 6.

 

Član 2.

 

U članu 8. u stavu 2. u tački d), riječi: "kantonalne skupštine" zamjenjuju se riječima: "i taksi djelatnosti".
U tački f) broj "0,35" zamjenjuje se brojem "0,29".
Iza tačke f) dodaje se nova tačka g) koja glasi:
"g) množenik prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. I koeficijenta 0,29, ukoliko poduzetnik na osnovu obavljanja djelatnosti trgovca pojedinca koji je upisan u odgovarajući registar i dohodak sa tog osnova utvrđuje na osnovu poslovnih knjiga, u skladu sa propisima o porezu na dohodak.".

 

Član 3.

 

U članu 11. u stavu 1., iza riječi: "fizičko lice" riječi: "- rezident Federacije" se brišu.

 

Član 4.

 

U članu 11a. iza riječi: "dostaviti je", riječi: "uz dokaze o izvršenom pojedinačnom plaćanju doprinosa i poreza" se brišu.

 

Član 5.

 

U članu 16. u stavu 1. tačka 4. mijenja se i glasi:
"4. pravno lice i fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost ako kao isplatilac plaće, kao i fizičko lice za sebe, Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ne dostavi u propisanom roku specifikaciju uz isplatu plaća i specifikaciju uz uplatu doprinosa poduzetnika.".

 

Član 6.

 

U članu 17., u zagradi broj "14.c" zamjenjuje se brojem "14b.".

 

Član 7.

 

Iza člana 20. dodaje se novi član 20a., koji glasi:

 

"Član 20a.

 

Izuzetno od odredbe člana 6. tačka 10., osnovicu doprinosa čini množenik prosječne plaće iz člana 6a. stav 2. i koeficijenta 0,29 za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i
industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto-plaće u skladu sa
članom 6a. stav 2., u periodu 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.".

 

Član 8.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić