ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRORAČUNIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

Iza članka 35a. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) dodaje se novi članak 35b. koji glasi:

 

"Članak 35b.

 

Iznimno i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2015. godini, Odluku o privremenom financiranju Grada Mostara za razdoblje od 1.1. do 31.3.2015. godine donijet
će gradonačelnik Grada Mostara uz suglasnost načelnika za financije Grada Mostara.".

 

Članak 2.

 

Iza članka 105a. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) dodaje se novi članak 105b. koji glasi:

 

"Članak 105b.

 

Iznimno i isključivo u svrhu osiguranja financiranja Grada Mostara u 2015. godini Proračun Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Proračuna za 2015. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara uz suglasnost načelnika za financije Grada Mostara.".

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara
Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić