ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PRORAČUNIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), u članku 8. u stavku 1. riječi: "fiskalnu procjenu"
zamjenjuju se riječima: "izjavu o fiskalnoj procjeni".
U stavku 2. riječi: "Fiskalna procjena" zamjenjuju se riječima: "Izjava o fiskalnoj procjeni".
Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"Procedure za izradu izjave o fiskalnoj procjeni, oblik, sadržaj i način popunjavanja te izjave propisuje federalni ministar financija.".

 

Članak 2.

 

U članku 26. u stavku 4. iza riječi "prihoda" dodaju se riječi: "bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i".

 

Članak 3.

 

U članku 33. u st.1. i 2. iza riječi "nacrta" dodaju se riječi: "odnosno prijedloga".
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"Prihodi iz st. 1. i 2. ovoga članka planiraju se na temelju projekcija Ministarstva financija, odnosno kantonalnih ministarstava financija i njihova je primjena obvezatna.".
Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

 

Članak 4.

 

U članku 34. riječ "konsolidirani" i riječi: "radi konsolidacije" brišu se.

 

Članak 5.

 

U članku 35. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Iznimno od stavka 4. ovoga članka, mogu se izvršavati rashodi i izdatci iz osnove unutarnjeg i vanjskog duga do visine stvorenih obveza, kao i rashodi i izdatci koji se financiraju iz
uplaćenih i prenesenih pomoći, donacija i prihoda za posebne namjene, prema odlukama Vlade na prijedlog proračunskog korisnika.".
Dosadašnji st. od 5. do 9. postaju st. od 6. do 10.

 

Članak 6.

 

U članku 36. u stavku 1. u sedmom retku iza riječi "trajanju" dodaje se riječ "do".

 

Članak 7.

 

U članku 43. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Ostvareni deficit iz prethodnih godina Vlada je dužna pokriti planiranjem sredstava u proračunu za pokriće ostvarenog deficita, u narednih pet fiskalnih godina.".

 

Članak 8.

 

U članku 81. iza riječi "financija" dodaju se riječi: "odnosno kantonalnih ministarstava financija.".

 

Članak 9.

 

Članak 90. mijenja se i glasi:
"Ministarstvo financija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodična konsolidirana financijska izvješća za sve razine vlasti u roku 40 dana po isteku obračunskog razdoblja, a za
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca do 25. travnja tekuće godine.".

 

Članak 10.

 

Članak 91. mijenja se i glasi:
"Proračunski korisnici dužni su dostaviti periodična izvješća za razdoblja: od 1. siječnja do 31. ožujka, od 1. Siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 30. rujna Ministarstvu financija u
roku 20 dana po isteku obračunskog razdoblja, a za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca do 28. veljače tekuće godine.".

 

Članak 11.

 

U članku 92. u st. 1. i 2. riječ "kvartalne" zamjenjuje se riječju "periodične", a riječi: "IV. kvartal" zamjenjuju se riječima: "razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca".
U stavku 3. riječi: "konsolidirane kvartalne" zamjenjuju se riječju "periodične", a riječi: "IV. kvartal" zamjenjuju se riječima: "razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca".

 

Članak 12.

 

U članku 95. riječ "konsolidirane" briše se.

 

Članak 13.

 

U članku 98. u stavku 1. riječ "kvartalno" zamjenjuje se riječju "periodično".

 

Članak 14.

 

U članku 102. riječi: "1.000 KM do 3.000 KM" zamjenjuju se riječima: "3.000 KM do 20.000 KM".

 

Članak 15.

 

U članku 103. riječi: "2.500 KM do 3.000 KM" zamjenjuju se riječima: "5.000 KM do 20.000 KM".

 

Članak 16.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić