ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14 i 8/15) u članu 8. u stavu 1. riječi: "fiskalnu procjenu" zamjenjuju se riječima: "izjavu o fiskalnoj procjeni".
U stavu 2. riječi: "Fiskalna procjena" zamjenjuju se riječima: "Izjava o fiskalnoj procjeni".
Iza stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:
"Procedure za izradu izjave o fiskalnoj procjeni, oblik, sadržaj i način popunjavanja te izjave propisuje federalni ministar finansija.".

 

Član 2.

 

U članu 26. u stavu 4. iza riječi: "prihoda" dodaju se riječi: "bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i".

 

Član 3.

 

U članu 33. u st. 1. i 2. iza riječi: "nacrta" dodaju se riječi: "odnosno prijedloga".
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Prihodi iz st. 1. i 2. ovog člana planiraju se na osnovu projekcija Ministarstva finansija, odnosno kantonalnih ministarstava finansija i njihova primjena je obavezna.".
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

 

Član 4.

 

U članu 34. riječ: "konsolidovani" i riječi: "radi konsolidacije" se brišu.

 

Član 5.

 

U članu 35. iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"Izuzetno od stava 4. ovog člana, mogu se izvršavati rashodi i izdaci iz osnova unutrašnjeg i vanjskog duga do visine stvorenih obaveza, kao i rashodi i izdaci koji se finansiraju iz
uplaćenih i prenesenih pomoći, donacija i prihoda za posebne namjene prema odlukama Vlade na prijedlog budžetskog korisnika.".
Dosadašnji st. od 5. do 9. postaju st. od 6. do 10.

 

Član 6.

 

U članu 36. u stavu 1. u sedmom redu iza riječi: "trajanju" dodaje se riječ: "do".

 

Član 7.

 

U članu 43. stav 2. mijenja se i glasi:
"Ostvareni deficit iz prethodnih godina Vlada je dužna pokriti planiranjem sredstava u budžetu za pokriće ostvarenog deficita u narednih pet fiskalnih godina.".

 

Član 8.

 

U članu 81. iza riječi: "finansija" dodaju se riječi: "odnosno kantonalnih ministarstava finansija.".

 

Član 9.

 

Član 90. mijenja se i glasi:
"Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za sve nivoe vlasti u roku 40 dana po isteku obračunskog perioda, a
za period od 1. januara do 31. decembra do 25. aprila tekuće godine.".

 

Član 10.

 

Član 91. mijenja se i glasi:
"Budžetski korisnici dužni su dostaviti periodične izvještaje za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra do 28. februara tekuće godine.".

 

Član 11.

 

U članu 92. u st. 1. i 2. riječ: "kvartalne" zamjenjuje se riječju: "periodične", a riječi: "IV kvartal" zamjenjuju se riječima: "period od 1. januara do 31. decembra".
U stavu 3. riječi: "konsolidovane kvartalne" zamjenjuju se riječju: "periodične", a riječi: "IV kvartal" zamjenjuju se riječima: "period od 1. januara do 31. decembra".

 

Član 12.

 

U članu 95. riječ: "konsolidovane" se briše.

 

Član 13.

 

U članu 98. u stavu 1. riječ: "kvartalno" zamjenjuje se riječju: "periodično".

 

Član 14.

 

U članu 102. riječi: "1.000 KM do 3.000 KM" zamjenjuju se riječima: "3.000 KM do 20.000 KM".

 

Član 15.

 

U članu 103. riječi: "2.500 KM do 3.000 KM" zamjenjuju se riječima: "5.000 KM do 20.000 KM".

 

Član 16.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić