ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM
SUSTAVU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE
DOPRINOSA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09 i 109/12), u članku 30. u stavku (1) riječi: "od 500,00 KM do
50.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 5000,00 KM do 100.000,00 KM".
U stavku (2) riječi: "od 500,00 KM do 3.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM".
U stavku (3) riječi: "od 200,00 KM do 1.500,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM".

 

Članak 2.

 

U članku 31. u stavku (1) riječi: "od 200,00 KM do 1.500,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 1.500,00 KM do 20.000,00 KM".

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić