ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM
SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE
DOPRINOSA

 

Član 1.

 

U Zakonu o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09 i 109/12) u članu 30. u stavu (1) riječi: "od 500,00 KM do
50.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 5000,00 KM do 100.000,00 KM".
U stavu (2) riječi: "od 500,00 KM do 3.000,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 3.000,00 KM do 20.000,00 KM".
U stavu (3) riječi: "od 200,00 KM do 1.500,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 KM do 20.000,00 KM".

 

Član 2.

 

U članu 31. u stavu (1) riječi: "od 200,00 KM do 1.500,00 KM" zamjenjuju se riječima: "od 1.500,00 KM do 20.000,00 KM".

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić