ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH
PAPIRA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 109/12), u članku 262. u stavku (1) broj: "3.000,00" zamjenjuje se brojem: "15.000,00", a broj: "15.000,00" zamjenjuje se brojem: "200.000,00".
U stavku (2) broj: "500,00" zamjenjuje se brojem: "3.000,00", a broj: "3.000,00" zamjenjuje se brojem: "20.000,00".

 

Članak 2.

 

U članku 263. u stavku (1) broj: "200,00" zamjenjuje se brojem: "500,00", a broj: "1.500,00" zamjenjuje se brojem: "10.000,00".

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić