ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH
PAPIRA

 

Član 1.

 

U Zakonu o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 109/12) u članu 262. u stavu (1) broj: "3.000,00" zamjenjuje se brojem: "15.000,00" a broj:
"15.000,00" zamjenjuje se brojem: "200.000,00".
U stavu (2) broj: "500,00" zamjenjuje se brojem: "3.000,00" a broj: "3.000,00" zamjenjuje se brojem: "20.000,00".

 

Član 2.

 

U članu 263. u stavu (1) broj: "200,00" zamjenjuje se brojem: "500,00" a broj: "1.500,00" zamjenjuje se brojem: "10.000,00".

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić