ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI
STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13 i 66/14), u članku 1. u stavku 2. iza riječi: "federalnim" dodaju se riječi: "i kantonalnim", a iza riječi: "zakonima" stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i propisima koje donose mjerodavna tijela jedinica lokalne samouprave".

 

Članak 2.

 

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Kamata iz stavka 1. ovoga članka, koja je nastala po osnovi dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, otpisuje se u visini
propisanoj ovim zakonom, pod uvjetom da porezni obveznik svoje obveze po osnovi glavnog duga izmiri najkasnije do 30.06.2017. godine."

 

Članak 3.

 

U članku 2a. u stavku 1., u drugom redu broj: "1" zamjenjuje se brojem: "2", a riječi: "najkasnije do 30.06.2013. godine", brišu se.
U stavku 4. u posljednjem redu broj: "1" zamjenjuje se brojem: "2".
U stavku 5. u posljednjem redu broj: "1" zamjenjuje se brojem: "2", a iza riječi: "zakona" stavlja se zarez i dodaju riječi: "pri čemu otpis kamata uključuje i obračunate i doračunate zatezne kamate po sporazumima o odgođenom plaćanju i plaćanju na rate zaključenim između Porezne uprave i poreznih obveznika".
Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:
"Otpis kamata za glavni dug iz stavka 5. ovoga članka ne isključuje obvezu plaćanja obračunatih troškova prisilne naplate."

 

Članak 4.

U članku 2b. u stavku 1., broj: "31.12.2014." zamjenjuje se brojem: "31.12.2016.", a na kraju teksta iza riječi: "kamata" dodaju se riječi: "u cjelokupnom iznosu".
U stavku 2. riječi: "od 31.12.2014. do 30.06.2015." zamjenjuju se riječima: "u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017."

 

 

Članak 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić