ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI
STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

 

Član 1.

 

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13 i 66/14) u članu 1. u stavu 2. iza riječi: "federalnim" dodaju se riječi: "i kantonalnim", a iza riječi: "zakonima" stavlja se zarez i dodaju riječi: "kao i propisima koje donose nadležni organi jedinica lokalne samouprave".

 

Član 2.

 

U članu 2. stav 2. mijenja se i glasi:
"Kamata iz stava 1. ovog člana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan, 31.12.2014. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uvjetom da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije do 30.06.2017. godine."

 

Član 3.

 

U članu 2a. u stavu 1. u drugom redu broj: "1" zamjenjuje se brojem: "2" a riječi: "najkasnije do 30.06.2013. godine" se brišu.
U stavu 4. u posljednjem redu broj: "1" zamjenjuje se brojem: "2".
U stavu 5. u posljednjem redu broj: "1" zamjenjuje se brojem: "2" a iza riječi: "zakona" stavlja se zarez i dodaju riječi: "pri čemu otpis kamata uključuje i obračunate i doračunate zatezne kamate po sporazumima o odgođenom plaćanju i plaćanju na rate zaključenim između Porezne uprave i poreznih obveznika".
Iza stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
"Otpis kamata za glavni dug iz stava 5. ovog člana ne isključuje obavezu plaćanja obračunatih troškova prisilne naplate."

 

Član 4.

 

U članu 2b. u stavu 1. broj: "31.12.2014." zamjenjuje se brojem: "31.12.2016." a na kraju teksta iza riječi: "kamata" dodaju se riječi: "u cjelokupnom iznosu".
U stavu 2. riječi: "od 31.12.2014. do 30.06.2015." zamjenjuju se riječima: "u periodu od 01.01.2017. do 30.06.2017.".

 

 

Član 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić