ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I
OSTVARIVANJU TRAŽBINA GRAĐANA U POSTUPKU
PRIVATIZACIJE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04, 79/07,
65/09, 48/11 i 111/12), u članku 18. stavak 1. alineja 2. riječi: "do 30. lipnja 2015. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 2017. godine".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić