ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O POŠTANSKOM PROMETU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/04) u članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se fizička osoba, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se pravna osoba ako ne
postavi ili ne održava poštanski sandučić kako je propisano odredbom iz članka 4. stavak 5. točka 3. ovog zakona."

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić