ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O POŠTANSKOM PROMETU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Zakonu o poštanskom prometu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/04) u članu 56. stav 1. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se fizičko lice, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM kaznit će se pravno lice ako ne
postavi ili ne održava poštanski sandučić kako je propisano odredbom iz člana 4. stava 5. tačka 3. ovog zakona."

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić