ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANIM
ULAGANJIMA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/01 i 50/03) u članku 1. u stavku 2. Iza broja: "17/98" dodaje se zarez i brojevi: "13/03, 48/10 i 22/15".

 

Članak 2.

 

U članku 2. alineja sedam mijenja se i glasi:
"- medijski poslovi".
Iza alineje sedam dodaje se alineja osam koja glasi:
"- poslovni subjekt".

 

Članak 3.

 

U članku 3. u stavku 2. riječ: "glavnica" u različitom padežu zamjenjuje se riječima: "temeljni kapital" u odgovarajućem padežu, a riječi: "javnim informiranjem" zamjenjuju se riječima:
"medijskim poslovima".
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Vlada Federacije BiH može na prijedlog mjerodavnog ministarstva, ukoliko ocijeni opravdanim, donijeti odluku da ulog strane osobe u određenim gospodarskim društvima iz stavka 2. ovoga članka ne podliježe restrikciji navedenoj u stavku 2. ovoga članka, a sve sukladno propisima kojima su regulirane ove oblasti.".

 

Članak 4.

 

U članku 7. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Transakcije iz stavka 1. ovoga članka vrše se putem komercijalnih banaka po ispunjenju svih poreznih i drugih zakonom propisanih obveza na temelju javnih prihoda u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH.".

 

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:
"Strana će ulaganja biti oslobođena plaćanja carina i carinskih obveza, ukoliko drukčije nije propisano odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni
glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11).
Strana ulaganja mogu biti oslobođena plaćanja poreznih obveza sukladno odredbama zakona koji uređuju poreznum politiku u Federaciji BiH.".

 

Članak 6.

 

U nazivu poglavlja III. riječi: "OBLICI STRANIH ULAGANJA" zamjenjuju se riječima: "VIJEĆE ZA STRANE INVESTITORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE".

 

Članak 7.

 

Članak 10. mijenja se i glasi:
"Radi pomaganja i poticanja stranih investicija i unapređivanja ukupnog poslovnog ozračja za strane investitore u Federaciji BiH, potpunije koordinacije i suradnje institucija federalne, kantonalne i lokalne razine u oblasti stranih investicija kao savjetodavno tijelo Vlade Federacije BiH osniva se Vijeće za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće).".

 

Članak 8.

 

Iza članka 10. dodaju se čl. 10a. i 10b. koji glase:

 

"Članak 10a.

 

Zadaci Vijeća su:
- analiza poslovnog okruženja za strane investicije i predlaganje poduzimanja mjera i postupaka radi otklanjanja postojećih ograničavajućih čimbenika za strane investitore,
- iniciranje izmjena zakona i drugih podzakonskih akata kojima se potiču i olakšavaju strana ulaganja,
- razmjena informacija i iniciranje potpunije suradnje između institucija federalne, kantonalne i lokalne razine, radi stvaranja povoljnijeg poslovnog ozračja za strane investicije, koji će stranim ulagačima investicijska ulaganja učiniti privlačnim i sigurnim,
- konzultacije s domaćim i stranim ulagačima radi iznalaženja rješenja za poticanje investicija,
- uspostava suradnje između institucija Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave i postojećih i potencijalnih stranih investitora radi prevazilaženja eventualnih poteškoća prilikom realiziranja investicija, što bi služilo kao učinkovit mehanizam servisiranja investitora i potpore pri investiranju.

 

Članak 10b.

 

Vijeće ima najmanje 16 članova, koje imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnih ministarstava, Gospodarske komore Federacije BiH i stranih investitora.
Članovi Vijeća sastajat će se po potrebi, a najmanje jedanput svakih šest mjeseci kako bi koordinirali aktivnosti, adresirali i izanalizirali aktualna pitanja, te razmatrali ostala
pitanja iz svoje mjerodavnosti.
Tehničko-administrativne poslove za Vijeće obavlja Federalno ministarstvo trgovine.
Za svoj rad članovi Vijeća neće primati naknadu.".

 

Članak 9.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:
"U Federaciji BiH strana ulaganja u Sektore koji podliježu restrikciji odobrava Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnoga ministarstva energije, rudarstva i industrije i na
prijedlog Federalnoga ministarstva prometa i komunikacija, svakog u okviru svoje mjerodavnosti (u daljnjem tekstu: mjerodavno ministarstvo).
Za ulaganje u Sektore koji podliježu restrikciji strani ulagači dužni su Vladi Federacije BiH, putem mjerodavnog ministarstva, podnijeti zahtjev za odobravanje stranog ulaganja.
O zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka Vlada Federacije BiH donijet će odluku u roku 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva.
Ako postoje razlozi za odgodu donošenja odluke, mjerodavno će ministarstvo o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva u dodatnom roku od 30 dana.
Vlada Federacije BiH dužna je donijeti odluku s obrazloženjem i dostaviti je stranci najkasnije u roku 60 dana od dana prijema urednog zahtjeva.
U slučaju nedonošenja odluke u roku iz stavka 5. ovoga članka strano se ulaganje smatra odobrenim.
Odobrenje stranog ulaganja vrijedi bez vremenskog ograničenja."

 

Članak 10.

 

U članku 13. stavak 4. se briše.

 

Članak 11.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić