ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANIM
ULAGANJIMA

 

Član 1.

 

U Zakonu o stranim ulaganjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 61/01 i 50/03) u članu 1. u stavu 2. iza broja: "17/98" dodaje se zarez i brojevi: "13/03, 48/10 i 22/15".

 

Član 2.

 

U članu 2. alineja sedam mijenja se i glasi:
"- medijski poslovi".
Iza alineje sedam dodaje se alineja osam koja glasi:
"- poslovni subjekt".

 

Član 3.

 

U članu 3. u stavu 2. riječ "glavnica" u različitom padežu zamjenjuje se riječima: "osnovni kapital" u odgovarajućem padežu, a riječi: "javnim informiranjem" zamjenjuju se riječima:
"medijskim poslovima".
Iza stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:
"Vlada Federacije BiH može na prijedlog nadležnog ministarstva, ukoliko ocijeni opravdanim, donijeti odluku da ulog stranog lica u određenim privrednim društvima iz stava 2. ovog člana, ne podliježe restrikciji navedenoj u stavu 2. ovog člana, a sve u skladu sa propisima kojim su regulirane ove oblasti."

 

Član 4.

 

U članu 7. iza stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:
"Transakcije iz stava 1. ovog člana vrše se putem komercijalnih banaka po ispunjenju svih poreznih i drugih zakonom propisanih obaveza na osnovu javnih prihoda u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH."

 

Član 5.

 

Član 9. mijenja se i glasi:
"Strana ulaganja bit će oslobođena plaćanja carina i carinskih obaveza, ukoliko drugačije nije propisano odredbama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11).
Strana ulaganja mogu biti oslobođena plaćanja poreskih obaveza u skladu sa odredbama zakona koji uređuju poresku politiku u Federaciji BiH."

 

Član 6.

 

U nazivu poglavlja III. riječi: "OBLICI STRANIH ULAGANJA" zamjenjuju se riječima: "SAVJET ZA STRANE INVESTITORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE".

 

Član 7.

 

Član 10. mijenja se i glasi:
"Radi pomaganja i podsticanja stranih investicija i unapređivanja ukupnog poslovnog ambijenta za strane investitore u Federaciji BiH, potpunije koordinacije i saradnje institucija
federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa u oblasti stranih investicija, kao savjetodavno tijelo Vlade Federacije BiH, osniva se Savjet za strane investitore Federacije BiH (u daljnjem tekstu:
Savjet)."

 

Član 8.

 

Iza člana 10. dodaju se čl. 10a. i 10b. koji glase:

 

"Član 10a.

 

Zadaci Savjeta su:
- analiza poslovnog okruženja za strane investicije i predlaganje poduzimanja mjera i postupaka radi otklanjanja prisutnih ograničavajućih faktora za strane investitore,
- iniciranje izmjena zakona i drugih podzakonskih akata kojima se podstiču i olakšavaju strana ulaganja,
- razmjena informacija i iniciranje potpunije saradnje između institucija federalnog, kantonalnog i lokalnog nivoa radi stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta za strane investicije, koji će stranim ulagačima investiciona ulaganja učiniti privlačnim i sigurnim,
- konsultacije sa domaćim i stranim ulagačima radi iznalaženja rješenja za poticanje investicija,
- uspostavljanje saradnje između institucija Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave i postojećih i potencijalnih stranih investitora radi prevazilaženja eventualnih poteškoća prilikom realizacije investicija, što bi služilo kao efektivan mehanizam servisiranja investitora i podrške pri investiranju.

 

Član 10b.

 

Savjet ima najmanje 16 članova koje imenuje Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnih ministarstava, Privredne komore Federacije BiH i stranih investitora.
Članovi Savjeta sastajat će se po potrebi a najmanje jedanput svako šest mjeseci kako bi koordinirali aktivnosti, adresirali i izanalizirali aktuelna pitanja, te razmatrali ostala
pitanja iz svoje nadležnosti.
Tehničko-administrativne poslove za Savjet obavlja Federalno ministarstvo trgovine.
Za svoj rad članovi Savjeta neće primati naknadu."

 

Član 9.

 

Član 11. mijenja se i glasi:
"U Federaciji BiH strana ulaganja u Sektore koji podliježu restrikciji odobrava Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i na
prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, svakog u okviru svoje nadležnosti (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo).
Za ulaganje u Sektore koji podliježu restrikciji strani ulagači su dužni Vladi Federacije BiH, putem nadležnog ministarstva, podnijeti zahtjev za odobravanje stranog ulaganja.
O zahtjevu iz stava 2. ovog člana Vlada Federacije BiH donijet će odluku u roku 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva.
Ako postoje razlozi za odgodu donošenja odluke nadležno ministarstvo će o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva u dodatnom roku od 30 dana.
Vlada Federacije BiH dužna je donijeti odluku sa obrazloženjem i dostaviti je stranci najkasnije u roku 60 dana od dana prijema urednog zahtjeva.
U slučaju nedonošenja odluke u roku iz stava 5. ovog člana strano ulaganje se smatra odobrenim.
Odobrenje stranog ulaganja važi bez vremenskog ograničenja."

 

Član 10.

 

U članu 13. stav 4. se briše.

 

Član 11.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić