ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

Iza člana 35a. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) dodaje se novi član 35b. koji glasi:

 

"Član 35b.

 

Izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2015. godini Odluku o privremenom finansiranju Grada Mostara za period od 1.1. do 31.3.2015. godine donijet će
gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.".

 

Član 2.

 

Iza člana 105a. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) dodaje se novi član 105b. koji glasi:

 

"Član 105b.

 

Izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2015. godini Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Budžeta za 2015. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.".

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić