Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s čl. 4. i 13. Zakona o sustavu državne potpore Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O METODOLOGIJI IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O
DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom uređuje se metodologija izrade godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj potpori u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće), rokovi za dostavljanje podataka za izradu Godišnjeg izvješća, te sadržaj podataka za izradu Godišnjeg izvješća.

 

Članak 2.
(Sadržaj godišnjeg izvješća)

 

(1)   Godišnje izvješće obuhvaća usporedno izvješće o dodijeljenoj državnoj potpori za godinu za koju se podnosi izvješće i prethodne dvije godine.
(2)    Godišnje izvješće sadrži:
1)     uvodni dio s metodologijom i načelima izrade,
2)     pregled ukupnog iznosa dodijeljene državne potpore,
3)     analizu ukupne dodijeljene državne potpore,
4)     pregled državne potpore prema namjeni,
5)     pregled državne potpore prema vrstama,
6)     usporedne podatke o državnim potporama dodijeljenim u izvještajnoj godini i u prethodne dvije godine,
7)     analizu dodijeljenih državnih potpora u izvještajnoj godini.

 

Članak 3.
(Definicija pojmova)

 

(1) Davatelji državne potpore, u smislu ove Uredbe su proračunski korisnici: federalni, kantonalni, gradski, općinski i drugi organi nadležni za ovu vrstu potpore.
(2)    Organ za provođenje Zakona o sustavu državne potpore u Bosni i Hercegovini na razini Federacije Bosne i Hercegovine je Federalno ministarstvo finansija/financija (u daljnjem tekstu: Organ za provođenje).
(3)    Oblici državne potpore u smislu ove uredbe su:
1)     program državne potpore
2)     pojedinačna državna potpora
(4)   Program državne potpore podrazumijeva akt (zakon, uredba, ugovor ili drugi pravni akt) na temelju kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore dodjeljuju pojedinačne državne pomoći i akt na temelju kojeg se državna pomoć koja unaprijed nije vezana za poseban projekt, dodjeljuje jednom ili više korisnika državne potpore.
(5)    Pojedinačna državna pomoć (ad hoc) podrazumijeva svaku državnu pomoć dodijeljenu bilo kojem korisniku izvan utvrđenih programa državne potpore.

 

Članak 4.
(Podaci za izradu godišnjeg izvješća)

 

Podaci za izradu Godišnjeg izvješća dostavljaju se u pisanoj i elektroničkoj formi na Obrascu za praćenje i ex post kontrolu državne pomoći koji se nalazi u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio, a sadrži sljedeće podatke:
1)    Naziv davatelja državne potpore,
2)     Registarski broj davatelja državne potpore,
3)     Naziv programa državne potpore/pojedinačne državne potpore,
4)     Ukupan iznos dodijeljene državne potpore (u KM),
5)     Broj programa državne potpore/pojedinačne državne potpore (broj odluke Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće),
6)     Datum donošenja odluke Vijeća,
7)     Način dodjele državne potpore: program državne potpore/pojedinačne državne potpore,
8)     Trajanje programa državne potpore/pojedinačne državne potpore,
9)     Namjena programa državne potpore/pojedinačne državne potpore,
10)   Izvor prihoda,
11)   Pravna osnova za dodjelu državne potpore (zakon, uredba, ugovor ili drugi pravni akt). Za pojedinačnu državnu potporu dodijeljenu u odnosu na program državne potpore, molimo navedite i datum donošenja odluke od strane davatelja potpore/potpisivanja ugovora s korisnikom državne potpore za svakog korisnika.
12)   Naziv korisnika državne potpore. Za program državne potpore navesti podatke o svakom korisniku državne potpore,
13)   Registarski broj korisnika državne potpore,
14)   Sektor korisnika državne potpore,
15)   Datum isplate državne potpore,
16)   Oblik državne potpore,
17)   Instrument dodjele državne potpore,
18)   Iznos isplate državne potpore u razdoblju na koje se ovo odnosi (u KM),
19)   Ekvivalent subvencije (u KM),
20)   Napomene davatelja državne potpore.

 

Članak 5.
(Dostavljanje podataka)

 

(1)    Davatelja državne potpore u pisanoj i elektroničkoj formi, dostavlja podatke Organu za provođenje o dodijeljenoj državnoj potpori utvrđene obrascem za praćenje državne potpore, iz članka 4. ove uredbe, najkasnije do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu,
(2)    Iznimno od stavka l. ovoga članka, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede dostavlja samo podatke o ukupno dodijeljenim iznosima državne potpore za poljoprivredu.

 

Članak 6.
(Državna potpora po kategorijama/vrstama)

 

Za potrebe izrade Godišnjeg izvješća, državna potpora se razvrstava, ovisno o cilju i iznosu dodijeljene državne potpore, prema sljedećim oblicima potpore:
1)     Državna potpora za promoviranje regionalnog razvoja;
2)     Horizontalna državna potpora:
a)     državna potpora malim i srednjim gospodarskim subjektima;
b)     državna potpora za sanaciju i restrukturiranje gospodarskih subjekata u teškoćama;
c)     državna potpora za zapošljavanje zaposlenika koji se teže zapošljavaju ili s invaliditetom;
d)     državna potpora za zaštitu životne sredine;
e)     državna potpora za istraživanje, razvoj i inovacije;
f)     državna potpora za usavršavanje;
g)     državna potpora u obliku rizičnog kapitala;
h)     državna potpora u oblasti kulture;
3)     Vertikalna državna potpora - potpora posebnim sektorima:
a)     državna potpora u sektoru proizvodnje čelika;
b)     državna potpora gospodarskim  subjektima u sektoru vađenja uglja;
c)     državna potpora u sektoru prometa;
4)     Državna potpora male vrijednosti (de minimis državna potpora).

 

Članak 7.
(Instrumenti dodjele državne potpore)

 

Instrumenti putem kojih se potpora iz članka 6. ove uredbe dodjeljuje, su:
1)     subvencije/poticaji;
2)     nepovratna pomoć, grantovi;
3)     umanjenja ili izuzeća od primjene financijskih obveza;
4)     porezne olakšice;
5)     otpisivanje dugovanja ili preuzimanje dugovanja;
6)     dodjeljivanje zajmova s preferencijalnim kamatnim stopama i
7)     druge vrste dodjele državne potpore.

 

Članak 8.
(Obveze općina, gradova i kantonalnih ministarstava)

 

(1)    Općine i gradovi su dužni dostaviti Obrazac za praćenje dodijeljene državne pomoći i isti dostaviti u pisanoj i elektroničkoj formi kantonalnom ministarstvu financija do 20.4. tekuće godine, za prethodnu proračunsku godinu.
(2)    Kantonalna ministarstva financija dužna su dostaviti Obrazac za praćenje dodijeljene državne potpore za kanton, sumirati općinske i gradske podatke i u pisanoj i elektroničkoj formi dostaviti Organu za provođenje do 30. 4. tekuće godine, za prethodnu proračunsku godinu.

 

Članak 9.
(Postupanje federalnih organa uprave)

 

Federalni organi uprave i ostali davatelji državne potpore u Federaciji Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti Obrazac za praćenje dodijeljene državne potpore, iz svoje nadležnosti, za prethodnu proračunsku godinu, te ih u pisanoj i elektroničkoj formi dostaviti Organu za provođenje do 30.4. tekuće godine.

 

Članak 10.
(Postupanje Organa za provođenje)

 

Organ za provođenje dužan je izvršiti konsolidiranje dobivenih Obrazaca za praćenje državne potpore od strane federalnih organa uprave, kantonalnih ministarstva financija, i ostalih davatelja državne potpore u formi Godišnjeg izvješća.

 

Članak 11.
(Postupanje Organa za provođenje i Vijeća za državnu potporu
Bosne i Hercegovine)

 

Organ za provođenje dužan je informirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o Godišnjem izvješću, a zatim Godišnje izvješće dostaviti Vijeću za državnu potporu Bosne i Hercegovine radi izrade sveobuhvatnog Godišnjeg izvješća za Bosnu i Hercegovinu.

 

Članak 12.
(Prijelazne i završne odredbe)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne potpore u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 48/12 i 24/14).

 

Članak 13.

 

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 554/2015
22. svibnja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.