Na osnovu člana 19. stav (l) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 4. i 13. Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 22.05.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O METODOLOGIJI IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA
O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.
(Predmet Uredbe)

 

Ovom uredbom uređuje se metodologija izrade godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Godišnji izvještaj), rokovi za dostavljanje podataka za izradu Godišnjeg izvještaja, te sadržaj podataka za izradu Godišnjeg izvještaja.

 

Član 2.
(Sadržaj godišnjeg izvještaja)

 

(1)    Godišnji izvještaj obuhvata uporedni izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći za godinu za koju se podnosi izvještaj i prethodne dvije godine.
(2)    Godišnji izvještaj sadrži:
1)     uvodni dio sa metodologijom i principima izrade,
2)     pregled ukupnog iznosa dodijeljene državne pomoći,
3)     analizu ukupne dodijeljene državne pomoći,
4)     pregled državne pomoći prema namjeni,
5)     pregled državne pomoći prema vrstama,
6)     uporedne podatke o državnim pomoćima dodijeljenim u izvještajnoj godini i u prethodne dvije godine,
7)     analizu dodijeljenih državnih pomoći u izvještajnoj godini.

 

Član 3.
(Definicija pojmova)

 

(1)    Davaoci državne pomoći, u smislu ove uredbe su budžetski korisnici: federalni, kantonalni, gradski, općinski l drugi organi nadležni za ovu vrstu pomoći.
(2)    Organ za provođenje Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini na nivou Federacije Bosne i Hercegovine je Federalno ministarstvo finansija/financija (u daljem tekstu: Organ za provođenje).
(3)    Oblici državne pomoći u smislu ove uredbe su:
(1)    program državne pomoći
(2)    pojedinačna državna pomoć
(4)    Program državne pomoći podrazumijeva akt (zakon, uredba, ugovor ili drugi pravni akt) na osnovu kojeg se, bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama, unaprijed neodređenim korisnicima državne pomoći dodjeljuju pojedinačne državne pomoći i akt na osnovu kojeg se državna pomoć koja unaprijed nije vezana za poseban projekat, dodjeljuje jednom ili više korisnika državne pomoći.
(5)    Pojedinačna državna pomoć (ad hoc) podrazumijeva svaku državnu pomoć dodijeljenu bilo kojem korisniku izvan utvrđenih programa državne pomoći.

 

Član 4.
(Podaci za izradu godišnjeg izvještaja)

 

Podaci za izradu Godišnjeg izvještaja dostavljaju se u pisanoj i elektronskoj formi na Obrascu za praćenje i ex post kontrolu državne pomoći koji se nalazi u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio, a sadrži sljedeće podatke:
1)     Naziv davaoca državne pomoći,
2)     Registarski broj davaoca državne pomoći,
3)     Naziv programa državne pomoći/pojedinačne državne pomoći,
4)     Ukupan iznos dodijeljene državne pomoći (u KM),
5)     Broj programa državne pomoći/pojedinačne državne pomoći (broj odluke Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće),
6)     Datum donošenja odluke Vijeća,
7)     Način dodjele državne pomoći: program državne pomoći/pojedinačne državne pomoći,
8)     Trajanje programa državne pomoći/pojedinačne državne pomoći,
9)     Namjena programa državne pomoći/pojedinačne državne pomoći,
10)   Izvor prihoda,
11)   Pravni osnov za dodjelu državne pomoći (zakon, uredba, ugovor ili drugi pravni akt). Za pojedinačnu državnu pomoć dodijeljenu u odnosu na program državne pomoći, molimo navedite i datum donošenja odluke od strane davaoca pomoći/potpisivanja ugovora s korisnikom državne pomoći za svakog korisnika.
12) Naziv korisnika državne pomoći. Za program državne pomoći navesti podatke o svakom korisniku državne pomoći,
13)   Registarski broj korisnika državne pomoći,
14)   Sektor korisnika državne pomoći,
15)   Datum isplate državne pomoći,
16)   Oblik državne pomoći,
17)   Instrument dodjele državne pomoći,
18)   Iznos isplate državne pomoći u periodu na koji se ovo odnosi (u KM),
19)   Ekvivalent subvencije (u KM),
20)   Napomene davaoca državne pomoći.

 

Član 5.
(Dostavljanje podataka)

 

(1)    Davalac, državne pomoći u pisanoj i elektronskoj formi, dostavlja podatke Organu za provođenje o dodijeljenoj državnoj pomoći utvrđene obrascem za praćenje državne pomoći, iz člana 4. ove uredbe, najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za prethodnu godinu.
(2)    Izuzetno od stava l. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede dostavlja samo podatke o ukupno dodijeljenim iznosima državne pomoći za poljoprivredu.

 

Član 6.
(Državna pomoć po kategorijama/vrstama)

 

Za potrebe izrade Godišnjeg izvještaja, državna pomoć se razvrstava, zavisno od cilja i iznosa dodijeljene državne pomoći, prema sljedećim oblicima pomoći:
1)     Državna pomoć za promoviranje regionalnog razvoja
2)     Horizontalna državna pomoć:
a)     državna pomoć malim i srednjim privrednim subjektima;
b)     državna pomoć za sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata u teškoćama;
c)     državna pomoć za zapošljavanje zaposlenika koji se teže zapošljavaju ili sa invaliditetom;
d)     državna pomoć za zaštitu životne sredine;
e)     državna pomoć za istraživanje, razvoj  inovacije;
f)     državna pomoć za usavršavanje;
g)     državna pomoć u obliku rizičnog kapitala;
h)     državna pomoć u oblasti kulture;
3)     Vertikalna državna pomoć - pomoć posebnim sektorima:
a)     državna pomoć u sektoru proizvodnje čelika;
b)     državna pomoć privrednim subjektima u sektoru vađenja uglja;
c)     državna pomoć u sektom saobraćaja;
4)     Državna pomoć male vrijednosti (de minimis državna pomoć).

 

Član 7.
(Instrumenti dodjele državne pomoći)

 

Instrumenti puteni kojih se pomoć iz člana 6. ove uredbe dodjeljuje, su:
1)     subvencije/poticaji;
2)     nepovratna pomoć, grantovi;
3)     umanjenja ili izuzeća od primjene finansijskih obaveza;
4)     porezne olakšice;
5)     otpisivanje dugovanja ili preuzimanje dugovanja;
6)     dodjeljivanje zajmova sa preferencijalnim kamatnim stopama i
7)     druge vrste dodjele državne pomoći.

 

Član 8.
(Obaveze općina, gradova i kantonalnih ministarstava)

 

(1)    Općine i gradovi su dužni dostaviti Obrazac za praćenje dodijeljene državne pomoći i isti dostaviti u pisanoj i elektronskoj formi kantonalnom ministarstvu finansija do 20.04. tekuće godine, za prethodnu budžetsku godinu.
(2)    Kantonalna ministarstva finansija dužna su dostaviti Obrazac za praćenje dodijeljene državne pomoći za kanton, sumirati općinske i gradske podatke i u pisanoj i elektronskoj formi dostaviti Organu za provođenje do 30.04. tekuće godine, za prethodnu budžetsku godinu.

 

Član 9.
(Postupanje federalnih organa uprave)

 

Federalni organi uprave i ostali davaoci državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine dužni su dostaviti Obrazac za praćenje dodijeljene državne pomoći, iz svoje nadležnosti, za prethodnu budžetsku godinu, te ih u pisanoj i elektronskoj formi dostaviti Organu za provođenje do 30.04. tekuće godine.

 

Član 10.
(Postupanje Organa za provođenje)

 

Organ za provođenje dužan je izvršiti konsolidiranje dobivenih Obrazaca za praćenje državne pomoći od  strane federalnih organa uprave, kantonalnih ministarstva finansija, i ostalih davalaca državne pomoći u formi Godišnjeg izvještaja.

 

Član 11.
(Postupanje Organa za provođenje i Vijeća za državnu pomoć
Bosne i Hercegovine)

 

Organ za provođenje dužan je informisati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o Godišnjem izvještaju, a zatim Godišnji izvještaj dostaviti Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine radi izrade sveobuhvatnog Godišnjeg izvještaja za Bosnu i Hercegovinu.

 

Član 12.
(Prijelazne i završne odredbe)

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu vođenja i metodologiji popisa programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/12 i 24/14).

 

Član 13.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 554/2015
22. maja 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.