Na temelju članka 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH, broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 154. sjednici, održanoj 05.03.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O TEMELJIMA ORGANIZACIJE I
NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE ZA REVIZIJU
PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o temeljima organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/14, 58/34 i 75/14), u članku 6. u stavku (2) u drugom redu iza riječi "donosi", rijeci "akte kojima utvrđuje organizaciju i način poslovanja Agencije", zamjenjuju se riječima: "Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine".

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 263/2015
05. ožujka 2015,godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.