Na osnovu člana 10. Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 154. sjednici, održanoj 05.03.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O OSNOVAMA ORGANIZACIJE I
NAČINU POSLOVANJA AGENCIJE ZA REVIZIJU
PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Uredbi o osnovama organizacije i načinu poslovanja Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 16/14, 58/14 i 75/14), u članu 6. u stavu (2) u drugom redu iza riječi "donosi", riječi; "akte kojima utvrđuje organizaciju i način poslovanja Agencije", zamjenjuju se riječima: "Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 263/2015
05. marta 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.