Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 152. sjednici, održanoj 19.02.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA STUDENTSKE PRAKSE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I – TEMELJNE ODREDBE

 

Članak l.
(Predmet reguliranja)

 

Ovom uredbom uređuju se uvjeti za obavljanje studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: organ), planiranje i obavljanje studentske prakse i izvješćivanje o obavljenoj studentskoj praksi.

 

Članak 2.
(Definicija pojma)

 

Pod studentskom praksom podrazumijeva se praktični rad studenata, bez naknade, a radi stjecanja praktičnog znanja i primjene stečenog znanja sa studija u praksi.
Studentsku praksu u organima mogu obavljati samo studenti visokoobrazovnih ustanova u kojima je studentska praksa obvezan dio nastavnog plana i programa  rada sa studentima i sukladno ovoj uredbi.

II - PLANIRANJE I OBAVLJANJE STUDENTSKE PRAKSE

 

Članak 3.
(Planiranje studentske prakse)

 

Visokoškolska ustanova organu dostavlja pismeni zahtjev sa iskazanim potrebama za obavljanje studentske prakse.
Zahtjev se podnosi najkasnije do 31.12. tekuće godine za iduću godinu.
Organ u suradnji sa visokoškolskom ustanovom donosi Plan obavljanja studentske prakse, koji je sukladan nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove i nadležnosti organa.
Plan obavljanja studentske prakse sadrži: broj studenata za obavljanje studentske prakse, trajanje studentske prakse, raspored održavanja kao i druga pitanja značajna za obavljanje studentske prakse u organima.

 

Članak 4.
(Trajanje studentske prakse)

 

Studenti obavljaju studentsku praksu u radne dane organa državne službe, u trajanju prilagođenom nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove.

 

Članak 5.
(Voditelj studentske prakse)

 

Studenti u organima državne službe obavljaju studentsku praksu uz nadzor voditelja studentske prakse kojeg imenuje rukovoditelj organa državne službe.
Voditelj studentske prakse održava kontakt sa mentorom i prati obavljanje studentske prakse sukladno Planu obavljanja studentske prakse.

 

Članak 6.
(Obveze studenta)

 

Student je dužan obavljati praksu na način kako je to utvrđeno planom studentske prakse i u suradnji sa voditeljem studentske prakse.
U tijeku obavljanja studentske prakse student je obvezan poštivati propisane radne i sigurnosne mjere organa u kojoj se obavlja studentska praksa.
Student koji se ne pridržava propisanih mjera zaštite na radu, radne discipline i sigurnosnih mjera će biti udaljen sa studentske prakse.
Organ državne službe dužan je o tome izvijestiti visoko­školsku ustanovu.

 

Članak 7.
(Potvrda o obavljenoj studentskoj praksi)

 

Nakon obavljene studentske prakse organ državne službe izdaje potvrdu studentu o obavljenoj studentskoj praksi.  

III - IZVJEŠĆIVANJE O OBAVLJENOJ STUDENTSKOJ PRAKSI

 

Članak 8.
(Izvješće o obavljenoj studentskoj praksi)

 

Izvješće o obavljenoj studentskoj praksi sačinjava i potpisuje voditelj studentske prakse.
Izvješće obvezno sadrži podatke: ime i prezime studenta, naziv visokoškolske ustanove, poslove na kojima je obavljao studentsku praksu, uspješnost i komentar voditelja studentske prakse.
Izvješće po obavljenoj studentskoj praksi organ državne službe dostavlja visokoškolskoj ustanpvi i Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

 

Članak 9.
(Izvješće Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke)

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na temelju dostavljenih izvješća o obavljenoj studentskoj praksi sačinjava godišnje izvješće o obavljenim studentskim praksama u organima državne službe i dostavlja Vladi Federacije.

IV - STUPANJE NA SNAGU

 

Članak 10.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 203/2015
19. veljače 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.