Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 152. sjednici, održanoj 19.02.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA STUDENTSKE
PRAKSE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

 

Član l.
(Predmet reguliranja)

 

Ovom uredbom uređuju se uslovi za obavljanje studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: organ), planiranje i obavljanje studentske prakse i izvještavanje o obavljenoj studentskoj praksi.

 

Član 2.
(Definicija pojma)

 

Pod studentskom praksom podrazumijeva se praktični rad studenata, bez naknade, a radi sticanja praktičnog znanja i primjene stečenog znanja sa studija u praksi.
Studentsku praksu u organima mogu obavljati samo studenti visokoobrazovnih ustanova u kojima je studentska praksa obavezan dio nastavnog plana i programa rada sa studentima i u skladu sa ovom uredbom.

II - PLANIRANJE I OBAVLJANJE STUDENTSKE PRAKSE

 

Član 3.
(Planiranje studentske prakse)

 

Visokoškolska ustanova organu dostavlja pismeni zahtjev sa iskazanim potrebama za obavljanje studentske prakse.
Zahtjev se podnosi najkasnije do 31.12. tekuće godine za iduću godinu.
Organ u saradnji sa visokoškolskom ustanovom donosi Plan obavljanja studentske prakse, koji je u skladu sa nastavnim pla­nom i programom visokoškolske ustanove i nadležnosti organa.
Plan obavljanja studentske prakse sadrži: broj studenata za obavljanje studentske prakse, trajanje studentske prakse, raspored održavanja kao i druga pitanja značajna za obavljanje studentske prakse u organima.

 

Član 4.
(Trajanje studentske prakse)

 

Studenti obavljaju studentsku praksu u radne dane organa državne službe, u trajanju prilagođenom nastavnom planu i programu visokoškolske ustanove.

 

Član 5.
(Voditelj studentske prakse)

 

Studenti u organima državne službe obavljaju studentsku praksu uz nadzor voditelja studentske prakse kojeg imenuje rukovodilac organa državne službe.
Voditelj studentske prakse održava kontakt sa mentorom i prati obavljanje studentske prakse u skladu sa Planom obavljanja studentske prakse.

 

Član 6.
(Obaveze studenta)

 

Student je dužan obavljati praksu na način kako je to utvrđeno planom studentske prakse i u saradnji sa voditeljem studentske prakse.
U toku obavljanja studentske prakse student je obavezan poštivati propisane radne i sigurnosne mjere organa u kojoj se obavlja studentska praksa.
Student koji se ne pridržava propisanih mjera zaštite na radu, radne discipline i sigurnosnih mjera će biti udaljen sa studentske prakse.
Organ državne službe dužan je o tome izvijestiti visokoškolsku ustanovu.

 

Član 7.
(Potvrda o obavljenoj studentskoj praksi)

 

Nakon obavljene studentske prakse organ državne službe izdaje potvrdu studentu o obavljenoj studentskoj praksi.

III - IZVJEŠTAVANJE O OBAVLJENOJ STUDENTSKOJ PRAKSI

 

Član 8.
(Izvještaj o obavljenoj studentskoj praksi)

 

Izvještaj o obavljenoj studentskoj praksi sačinjava i potpisuje voditelj studentske prakse.
Izvještaj obavezno sadrži podatke: ime i prezime studenta, naziv visokoškolske ustanove, poslove na kojima je obavljao studentsku praksu, uspješnost i komentar voditelja studentske prakse.
Izvještaj po obavljenoj studentskoj praksi organ državne službe dostavlja visokoškolskoj ustanovi i Federalnom ministar­stvu obrazovanja i nauke.

 

Član 9.
(Izvještaj Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke)

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu dostavljenih izvještaja o obavljenoj studentskoj praksi sačinjava godišnji izvještaj o obavljenim studentskim praksama u organima državne službe i dostavlja Vladi Federacije.

 

I. - STUPANJE NA SNAGU

 

Član 10.
(Stupanje na snagu)

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 203/2015
19. februara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.