Na osnovu člana 88, stava 1. tačka 1. i 89. stava 1. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/10, 16/10 i 66/13), standarda BAS ISO 3833:2003 i Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici održanoj 19.02.2015. godine, donosi

 

U R E D B U

O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA JAVNE CESTE
KOJA SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I
PRIKLJUČNIH VOZILA

 

Član l.

 

Ovom uredbom određuje se visina godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: naknada).

 

Član 2.

 

Godišnja naknada računa se prema izrazu GN = ONxK, u kojem je:
GN - iznos godišnje naknade u konvertibilnim markama KM,
ON - osnovna naknada,
K - korektivni koeficijent.
Osnovna naknada iznosi 30,00 KM.

 

Član 3.

 

Korektivni koeficijent (K), ovisno o kategorizaciji vozila, iznosi:

Red. br.

Vrsta vozila

Kriterij za izračun naknade

Osnovna naknada

Korektivni koeficijent

1.

MOPED (L1, L2, L6)

 

50,00 KM

0,20

2.

MOTOCIKL
(L3, L4, L5,  L7)

 

 

0,50

3.

LIČNI AUTOMOBIL (M1)

V < 1001 cm³

 

0,80

 

 

V = 1001- 1600 cm³

 

1,67

 

 

V =1601 -2000 cm³

 

2,00

 

 

V = 2001 - 2500 cm3

 

3,33

 

 

V > 2500 cm3

 

5,00

4.

AUTOBUS  (M2, M3)

Dvije osovine - Najveća dopuštena masa (NDM)

 

 

 

 

NDM <= 5000 kg

 

4,00

 

 

DM = 5001 kg – 6000 kg

 

4,61

 

 

NDM = 6001 kg -7000 kg

 

5,33

 

 

NDM = 7001 kg -8000 kg

 

6,00

 

 

NDM = 8001 kg -9000 kg

 

7,33

 

 

NDM = 9001 kg - 10000 kg

 

8,33

 

 

NDM= 10001 kg -11000 kg

 

9,50

 

 

NDM = 11001 kg-12000 kg

 

10,67

 

 

NDM = 12001 kg-13000 kg

 

12,00

 

 

NDM = 13001 kg-14000 kg

 

13,33

 

 

NDM = 14001 kg-15000 kg

 

14,67

 

 

NDM =15001 kg-16000 kg

 

16,00

 

 

NDM =16001 kg-17000 kg

 

17,00

 

 

NDM = 17001 kg-18000 kg

 

18,00

 

 

NDM > 18000 kg

 

18,00

 

 

tri osovine

 

 

 

 

NDM <= 5000 kg

 

4,00

 

 

NDM = 5001 kg – 6000 kg

 

4,67

 

 

NDM = 6001 kg -7000 kg

 

5,33

 

 

NDM = 7001 kg -8000 kg

 

6,00

 

 

NDM = 8001 kg -9000 kg

 

7,33

 

 

NDM = 9001 kg -10000 kg

 

8,33

 

 

NDM = 10001 kg-11000 kg

 

9,50

 

 

NDM= 11001 kg-12000 kg

 

10,67

 

 

NDM =12001 kg-13000 kg

 

11,90

 

 

NDM = 13001 kg-14000 kg

 

13,23

 

 

NDM = 14001 kg-15000 kg

 

14,57

 

 

NDM =15001 kg -16000 kg

 

15,90

 

 

NDM =16001 kg-17000 kg

 

17,23

 

 

NDM= 17001 kg-18000 kg

 

18,57

 

 

NDM = 18001 kg-19000 kg

 

19,90

 

 

NDM = 19001 kg-20000 kg

 

20,90

 

 

NDM = 20001 kg -21000 kg

 

21,80

 

 

NDM = 21001 kg-22000 kg

 

22,60

 

 

NDM = 22001 kg -23000 kg

 

23,40

 

 

NDM = 23001 kg -14000 kg

 

24,20

 

 

NDM = 24001 kg-25000 kg

 

25,00

 

 

NDM = 25001 kg-26000 kg

 

26,00

 

 

NDM > 26000 kg

 

26.00

 

 

četiri osovine

 

 

 

 

NDM <= 5000 kg

 

4,00

 

 

TOM = 5001 kg -6000 kg

 

4,67

 

 

NDM = 6001 kg -7000 kg

 

5,33

 

 

NDM = 7001 kg -8000 kg

 

6,00

 

 

NDM = 8001 kg -9000 kg

 

7,33

 

 

NDM = 9001 kg -10000 kg

 

8,33

 

 

NDM = 10001 kg-11000 kg

 

9,50

 

 

NDM =11001 kg-12000 kg

 

10.67

 

 

NDM = 12001 kg-13000 kg

 

11, 90

 

 

NDM = 13001 kg-14000 kg

 

13,23

 

 

NDM =14001 kg -15000 kg

 

14,57

 

 

NDM = 15001 kg -16000 kg

 

15,90

 

 

NDM = 16001 kg -17000 kg

 

17,23

 

 

NDM = 17001kg-18000 kg

 

18,57

 

 

NDM = 18001 kg -19000 kg

 

19,90

 

 

NDM = 19001 kg-20000 kg

 

20,90

 

 

NDM = 20001 kg-21000 kg

 

21,80

 

 

NDM = 21001 kg-22000 kg

 

22,60

 

 

NDM = 22001 kg-23000 kg

 

23,40

 

 

NDM = 23001 kg -24000 kg

 

24,20

 

 

NDM = 24001 kg -25000 kg

 

25,00

 

 

NDM = 25001 kg-26000 kg

 

26,00

 

 

NDM = 26001 kg -27000 kg

 

27,00

 

 

NDM = 27001 kg -28000 kg

 

28,00

 

 

NDM = 28001 kg -29000 kg

 

29,00

 

 

NDM = 29001kg-30000 kg

 

30,00

 

 

NDM = 3000I kg-31000 kg

 

31.00

 

 

NDM = 31001 kg -32000 kg

 

32,00

 

 

NDM > 32000 kg

 

32.00

5.

TERETNO MOTORNO VOZILO (N1)

NDM < 1000 kg

 

0,83

 

 

NDM=1001 kg-2000 kg

 

1,67

 

 

NDM = 2001 kg -3000 kg

 

2,50

 

 

NDM = 3001 kg - 3500 kg

 

2,92

6.

TERETNO MOTORNO VOZILO (N2)

NDM = 3501 kg -5000 kg

 

4,00

 

 

NDM = 5001 kg-6000 kg

 

4,67

 

 

NDM = 6001 kg -7000 kg

 

5,33

 

 

NDM = 7001 kg -8000 kg

 

6,00

 

 

NDM = 8001 kg -9000 kg

 

7,33

 

 

NDM = 9001 kg- 10000 kg

 

8,33

 

 

NDM = 10001 kg-11000 kg

 

9,50

 

 

NDM = 11001 kg -12000 kg

 

10,67

7.

TERETNO MOTORNO VOZILO (N2)

dvije osovine

 

 

 

 

NDM = 12001 kg-13000 kg

 

12,00

 

 

NDM= 13001 kg-14000 kg

 

13,33

 

 

NDM= 14001kg-15000 kg

 

14,67

 

 

NDM =15001 kg-16000 kg

 

16.00

 

 

NDM =16001 kg -17000 kg

 

17,33

 

 

NDM =17001 kg-18000 kg

 

18,67

 

 

NDM > 18000 kg

 

20,00

 

 

tri osovine

 

 

 

 

NDM =12001 kg -13000 kg

 

11,90

 

 

NDM= 13001 kg-14000 kg

 

13,23

 

 

NDM = 14001 kg -15000 kg

 

14,57

 

 

MDM = 15001 kg-16000 kg

 

15.90

 

 

NDM =16001 kg-17000 kg

 

17,23

 

 

NDM =17001 kg-18000 kg

 

18,57

 

 

NDM = 18001 kg -19000 kg

 

19,90

 

 

NDM = 19001 kg-20000 kg

 

21,23

 

 

NDM = 20001 kg -21000 kg

 

22,57

 

 

NDM = 21001 kg -22000 kg

 

23,90

 

 

NDM = 22001 kg -23000 kg

 

25,23

 

 

NDM = 23001 kg -24000 kg

 

26,57

 

 

NDM = 24001 kg -25000 kg

 

27,50

 

 

NDM=25001 kg-26000 kg

 

28,60

 

 

NDM > 26000 kg

 

28,60

 

 

četiri i više osovina

 

 

 

 

NDM = 12001 kg-13000 kg

 

11,90

 

 

SOM = 13001 kg-14000 kg

 

13,23

 

 

NDM = 14001 kg -15000 kg

 

14,57

 

 

NDM =15001 kg -16000 kg

 

15,90

 

 

NDM= 16001 kg-17000 kg

 

17,23

 

 

NDM= 17001 kg-18000 kg

 

18,57

 

 

NDM= 18001 kg-19000 kg

 

19,90

 

 

NDM =19001 kg -20000 kg

 

21,23

 

 

MDM -20001 kg -21000 kg

 

22 57

 

 

TOM = 21001kg-22000 kg

 

23,90

 

 

NDM = 22001 kg -23000 kg

 

25,23

 

 

NDM = 23001 kg -24000 kg

 

26,57

 

 

NDM = 24001 kg -15000 kg

 

27,50

 

 

NDM = 25001 kg -26000 kg

 

28,60

 

 

NDM = 26001 kg -27000 kg

 

29,70

 

 

NDM = 27001 kg -28000 kg

 

30,80

 

 

NDM = 28001 kg -29000 kg

 

31,90

 

 

NDM = 29001 kg -30000 kg

 

33,00

 

 

NDM - 30001 kg -31000 kg

 

34,10

 

 

NDM = 31001kg-32000 kg

 

35, 20

 

 

NDM > 32000 kg

 

35.20

8.

PRIKLJUČNO VOZILO (01)

 

 

 

 

 

NDM <= 750 kg

 

0,50

9.

PRIKLJUČNO VOZILO (O2)

NDM <= 1000 kg

 

1,67

 

 

NDM =1001 kg -2000 kg

 

2,33

 

 

NDM = 2001 kg -3000 kg

 

3,00

 

 

NDM -3001 kg -3500 kg

 

3,67

10.

PRIKLJUČNO VOZILO (O3) osim poluprikolice (DA)

NDM = 3501 kg -5000 kg

 

5,00

 

 

NDM = 5001 kg -6000 kg

 

5,67

 

 

NDM = 6001 kg -7000 kg

 

6,33

 

 

NDM =7001 kg -8000 kg

 

7,00

 

 

NDM = 8001 kg-9000 kg

 

7,67

 

 

NDM = 9001kg-10000 kg

 

8,33

11.

PRIKLJUČNO VOZILO (O4) osim poluprikolice (DA)

i vije osovine

 

 

 

 

NDM = 10001 kg -11000 kg

 

9.50

 

 

NDM = 11001 kg -12000 kg

 

10,67

 

 

NDM = 12001 kg-13000 kg

 

11,83

 

 

NDM = 13001kg-14000 kg

 

13.00

 

 

NDM = 14001 kg-15000 kg

 

14,17

 

 

NDM = 15001 kg -16000 kg

 

15,33

 

 

NDM =16001 kg-17000 kg

 

16,50

 

 

NDM = 17001 kg-18000 kg

 

17,60

 

 

NDM > 18000 kg

 

17,60

 

 

tri i više osovina

 

 

 

 

NDM = 10001kg-11000 kg

 

10,45

 

 

NDM = 11001 kg-12000 kg

 

11,74

 

 

NDM =12001kg-13000 kg

 

13,01

 

 

NDM = 13001 kg-14000 kg

 

14,30

 

 

NDM = 14001 kg -15000 kg

 

15.58

 

 

NDM = 15001 kg -16000 kg

 

16,86

 

 

NDM = 16001 kg -17000 kg

 

18,15

 

 

NDM = 17001kg-18000 kg

 

19,36

 

 

NDM = 18001 kg-19000 kg

 

19,90

 

 

NDM = 19001 kg -20000 kg

 

20,00

 

 

NDM = 20001 kg-21000 kg

 

21,17

 

 

NDM = 21001kg- 22000 kg

 

22,33

 

 

VDM = 22001 kg -23000 kg

 

23,50

 

 

SDM = 23001 kg -24000 kg

 

24,67

 

 

NDM > 24000 kg

 

24,67

12.

PRIKLJUČNO VOZILO (03) poluprikolica (DA)

jedna osovina

 

 

 

 

osovinsko opterećenje = 5501 kg -5000 kg

 

5,00

 

 

osovinsko opterećenje = 5001 kg -6000 kg

 

5,50

 

 

osovinsko opterećenje = 5001 kg -7000 kg

 

6,00

 

 

osovinsko opterećenje = 7001 kg -8000 kg

 

6,50

 

 

osovinska opterećenje =
8001 kg - 9000 kg

 

7,00

 

 

osovinsko opterećenje = 9001 kg- 10000 kg

 

7,50

 

 

osovinsko opterećenje
 > 10000 kg

 

8,00

 

 

dvije osovine

 

 

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg-5000 kg

 

4,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg-6000 kg

 

5,00

 

 

zbroj osovinskih pterećenja
= 6001 kg -7000 kg

 

5,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg -8000 kg

 

6,00

 

 

zbroj osovinskih spterećenja = 8001 kg - 9000 kg

 

6,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg -10000 kg

 

7,00

 

 

osovinsko opterećenje
 > 10000 kg

 

7,50

 

 

tri osovine

 

 

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 3501 kg-5000 kg

 

3,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 5001 kg – 6000 kg

 

4,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 6001 kg -7000 kg

 

5,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 7001 kg – 8000 kg

 

5,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 8001 kg – 9000 kg

 

6,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 9001 kg -10000 kg

 

6,50

 

 

osovinsko opterećenje
 > 10000 kg

 

7,00

13.

PRIKLJUČNO VOZILO (04)
poluprikolica (DA)

jedna osovina

 

 

 

 

osovinsko opterećenje
> = 10000 kg

 

7,50

 

 

osovinsko opterećenje
 > 10000

 

8,00

 

 

dvije osovine

 

 

 

 

zbroj osovinskih opterećenja <= 10000 kg

 

7,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg -11000 ka

 

7,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 11001 kg -12000 kg

 

8,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 12001 kg -13000 kg

 

8,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg - 14000 kg

 

9,00

 

 

zbroj osovinskih jpterećenja = 14001 kg -15000 kg

 

9,50

 

 

zbroj osovinskih apterećenja = 15001 kg 16000 kg

 

10,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 1 6001 kg - 17000 kg

 

10,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg -18000 kg

 

11,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja > 18000 kg

 

11,50

 

 

ti osovine

 

 

 

 

zbroj osovinskih Dpterećenja <= 10000 kg

 

6,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 10001 kg - 11000 kg

 

7,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 1000l kg - 12000 kg

 

7,50

 

 

zbroj osovinskih apterećenja = 12001 kg -13000 kg

 

8,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 13001 kg 14000 kg

 

8,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 14001 kg 15000 kg

 

9,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 15001 kg -16000 kg

 

9,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 16001 kg -17000 kg

 

10,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 17001 kg -18000 kg

 

10,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 18001 kg - 19000 kg

 

11,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 19001 kg - 20000 kg

 

12,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 20001 kg -21000 kg

 

12,50

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 21001 kg - 22000 kg

 

13,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja = 22001 kg - 23000 kg

 

13,50

 

 

zbroj osovinskih ospterećenja = 23001 kg - 24000 kg

 

14,00

 

 

zbroj osovinskih opterećenja > 24000 kg

 

14,50

14.

SVA PRIKLJUČNA VOZILA (04)

s četiri osovine

 

14,50

 

 

s pet osovina

 

15,50

 

 

sa šest i više osovina

 

16,50

15.

RADNI STROJ

 

 

0,50

16.

POSEBNI SLUČAJEVI PO NAMJENI VOZILA

 

 

 

 

 

Pčelarsko vozilo

 

0.50

 

 

Vozilo za kampiranje -stanovanje

 

0,50

 

 

Starodobno vozilo (oldtimer) L kategorije

 

0,10

 

 

Starodobno vozilo (oldtimer) Ml i NI kategorije

 

0,30

 

 

Starodobno vozilo (oldtimer) M2 i M3 kategorije

 

2,00

 

 

Starodobno vozilo (oldtimer) N2 kategorije

 

4,00

 

 

Starodobno vozilo (oldtimer) N3 kategorije

 

6,00

 

 

Traktor ili traktorsko priključno vozilo

 

0,50

 

 

Vozila za pokretne zabavne radnje (cirkus) i turistiike vlakove

 

2,00

17.

 

VOZILA OPREMLJENA PLINSKOM INSTALACIJOM -LPG/CNG i HIBRIDE

Dodatna naknada na osnovni iznos

 

 

 

L kategorija vozila

 

1,00

 

 

Ml i Nl kategorija vozila

 

2,50

 

 

M2 i M3 kategorija vozila

 

10,00

 

 

N2 i N3 kategorija vozila

 

10,00

18.

VOZILA M1 INA ELEKTRO POGON

 

 

2,50

 

Član 4.

 

Vlasnici motornih i priključnih vozila plaćaju naknadu, za period od 12 mjeseci, prilikom podnošenja zahtjeva za registraciju, odnosno produženja važenja registracije vozila u jednokratnom iznosu.

 

Član 5.

 

Vlasnici motornih i priključnih vozila iz člana 3. ove uredbe, koji povremeno registriraju vozilo na period kraći od 12 mjeseci, plaćaju razmjerni dio naknade za taj period.

 

Član 6.

 

Ako se na motornom ili priključnom vozilu izvrši promjena vlasnika u tijeku perioda za koji je plaćena naknada, novi vlasnik vozila nije dužan platiti naknadu za taj period.

 

Član 7.

 

Kada vlasnik registriranog motornog ili priključnog vozila odjavi vozilo kod organa nadležnog za registraciju vozila, prije isteka perioda od 12 mjeseci, ima pravo na povrat plaćene nak­nade, za vrijeme od prvog dana od odjavljivanja vozila do isteka roka od 12 mjeseci od dana plaćene naknade. Povrat sredstava vrši se u skladu s odredbom člana 80. stav 2. alineja 9. a u vezi s članom 99. Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 8.

 

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija vrši upravni nadzor nad primjenom ove uredbe.

 

Član 9.

 

Naknada iz člana 2. ove uredbe uplaćuju se sukladno članu 95. Zakona o cestama Federacije BiH.

 

Član 10.

 

Ukoliko za neko vozilo nedostaju podaci na osnovu kojih se vrši obračun naknade potrebno je postupiti na jedan od slijedećih načina:
- uputiti stranku da obavi atestiranje vozila kako bi se utvrdio nedostajući podatak i isti upisao u bazu podataka i potvrdi o registraciji vozila i u potvrdi o
vlasništvu vozila
- putem stručnih institucija na koje su preneseni poslovi homologacije vozila utvrditi nedostajući podatak i isti upisati u potvrdu o registraciji vozila, potvrdi   o vlasništvu vozila i bazu podataka
- obračunati visinu naknade u iznosu jednakom najvišem iznosu za tu kategoriju vozila

 

Član 11.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o visini godišnje naknade za javne ceste koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/10).

 

Član 12.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 202/2015
19. februara 2015. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.